1 Коринфичилерге 5

1Силерниң араңарда самыыраар чорук тывылган деп чугаа-соот чер-черде дыңналып тур. Дүрзү-бурганга чүдүүр улустуң безин билбези хай-калчаа самыыраар чорук силерде бар дээр-дир: бирээңер соңгу иези-биле холбажы берген дээр-дир. 2А силер менээргенир-дир силер! Ооң орнунга муңгарап-човап, ындыг херек үүлгеткен кижини араңардан үндүрер ужурлуг эвес силер бе? 3- 4Мага-бодум-биле араңарга турбазымза-даа, сагыш-сеткилим-биле – кады мен. Ынчангаш силерниң чаныңарга турган-даа дег, ындыг херек үүлгеткен кижини канчаптарын Дээргивис Иисустуң өмүнээзинден шиитпирлептим. Чаңгыс черге чыглып келгениңерде (база сагыш-сеткилим-биле араңарга турумда), Дээргивис Иисустуң эрге-күжү-биле 5ындыг кижини эрликке хүлээдип берээл – ооң бачыттыг күзээшкиннерлиг мага-боду узуткаттынзын база Дээрги-Чаяакчының шииткел хүнүнде ооң сүлдези камгалал алзын. 6Силерде мактаныпкы дег чүү-даа чок. «Хөй далган хөөй берзин дизе, ынай ажыткы херегин» билбес силер бе? 7Чаа хөөткен далган боор дээш, эрги ажыткыны аштап кааптыңар, силер болза ажыткы холуваан далган-на болгай силер. Чүге дээрге ·Хосталыышкын байырлалывыстың Хураганы боор Христосту бис дээш өргээн болгай. 8Ындыг болганда, Хосталыышкын байырлалын бузуттуг-бак болгаш будалчак чоруктуң эрги ажыткызы-биле эвес, а ак сеткил болгаш алыс шынның ажыткы чокка хаарган далганы-биле байырлап чоруулуңар. 9Самыыраан улус-биле харылзашпаңар деп, мооң мурнундагы чагаамга бижээн мен. 10Ындыг-даа болза, черле бо делегейде турар бүгү самыыраан улус-биле, чазый-чилби база акша бузурукчузу улус-биле азы дүрзү-бурганнарга чүдүүрлер-биле харылзашпаңар дивээн мен. Оон башка бо делегейни шуут каапкаш, чоруур ужурга таварышкай силер. 11Бүзүрээн ха-дуңманың бирээзи мен дээр, а херек кырында самыыраан, чазый-чилби азы дүрзү-бурганга чүдүүр, нүгүлчү азы арагачы, акша бузурукчузу кижи-биле харылзашпаңар деп, мен ам силерге тайылбырлап, бижип ор мен. Ындыг кижи-биле кады аъш-чем безин чивеңер! 12- 13Христиан ниитилелден дашкаар турар улусту шиидери мээң кандыг херээм чүвел? Дашкаар турар улусту Бурган шиидер, а силерниң херээңер – христиан ниитилелдиң иштинде турар улусту шиидери-дир. Ынчангаш силер бужар-бак кижини араңардан үндүрүптүңер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\