1 Коринфичилерге 6

1Ха-дуңмазы-биле чөрүлдээ үнүп кээрге, силерниң кайы-бирээңер Бурганның улузунуң эвес, а бүзүрели чок улустуң шииткел кылыр черинге чаргызын үзе шииттирерин канчап диттирил? 2Кай, Бурганның улузу бо делегейни шиидер дээрзин билбес силер бе? Алызы барып бо делегейни шиидер ужурлуг улус, таанда-ла ындыг чугула эвес херектерни боттарыңар шиитпирлеп шыдавазыңар ол бе? 3Дээрниң төлээлерин шиидеривисти билбес улус силер бе? Таанда-ла амыдыралчы айтырыгларывысты боттарывыс шиитпирлеп шыдавас бис бе? 4Хүн бүрүнүң маргылдаалыг херектерин шиитпирлээрде, христиан ниитилелге кандыг-даа хамаарылга чок улусту канчап шииткекчилер кылдыр томуйлап аар силер? 5Ыяткаш, арныңар кыссын! Таанда-ла Бурганга бүзүрээн ха-дуңма улузуңарда чаргы чарып шыдаар чаңгыс-даа угаанныг кижи чок болганы ол бе? 6А дөмей-ле, ха-дуңмашкы улус эртип, удур-дедир шииткел черинге билдиржир, ам артында бүзүревээн улус мурнунга чаргылдажыр-дыр силер. 7Шынап-даа болза, араңарда чаргылдажып турарыңар-ла силерни бакка суга бээр-дир. Хомудап артарыңар оон дээре турбаан бе? Когарап артарыңар оон дээре эвес бе? 8А силер боттарыңар артында-ла ха-дуңмаңар боор улусту безин хомудадыр, оларга когарал чедирер-дир силер. 9Чөптүг-шынныг эвес улус Бурганның Чагыргазын салгап албазын билбезиңер ол бе? Бодуңарны мегелевеңер. Самыыраар, дүрзү-бурганга мөгеер, ашак-кадайынга өскерлир улус, а ол ышкаш самыын-садар эрлер, эр улус-биле холбажыр эрлер; 10ооржу, чазый-чилби, арагачы, нүгүлчү азы акша бузурар улус – олар шупту Бурганның Чагыргазын салгап албас. 11Силерниң чамдыыңар шак-ла ынчаар амыдырап чораан болгай. Ынчалза-даа Дээрги Иисус Христостуң ады-биле бистиң Бурганывыстың Сүлдезинге арыдыр чугдурган, ыдыктаттырган база агартырган силер. 12«Меңээ бүгү чүвени чөпшээрээн» – деп болур силер, ынчалзажок ооң шуптузу меңээ ажыктыг болбас. «Меңээ бүгү чүвени чөпшээрээн», ынчалзажок чүү-даа чүве мени чагырып албас ужурлуг. 13«Чем – хырынга, а хырын – чемге херек», ынчалза-даа Бурган оозун-даа, өскезин-даа бир дөмей узуткап каар. Мага-ботту самыыраарынга эвес, а Дээрги-Чаяакчыга бараалгаткан болзун; а Дээрги-Чаяакчы мага-ботту чагырзын. 14Бурган Дээрги Иисусту өлүглер аразындан катап диргизип каан; Ол бисти база Бодунуң күчү-күжү-биле катап диргизиптер. 15Кай, силерниң мага-бодуңар Христостуң мага-бодунуң кезектери боорун билбезиңер ол бе? Ындыг болганда, канчап-ла мен, Христос-биле харылзаалыг кезектерни ап алгаш, самыын-садар херээжен-биле харылзаалыг кылып каар мен? Ындыг боор ужур чок! 16Кай, самыын-садар херээжен-биле холбажып турар кижи ооң-биле кады чаңгыс мага-боттуг апаарын билбезиңер ол бе? Бижилгеде мынчаар бижээн-не болгай: «Ийи кижи чаңгыс мага-ботка катчыр». 17А Дээрги-Чаяакчы-биле харылзаалыг апарган кижи Ооң-биле кады чаңгыс Сүлдеге каттышкан. 18Самыыраар чоруктан чайлап чоруңар. «Кижиниң үүлгеткени кандыг-даа бачыт ооң мага-бодунга хамаарылга чок» деп болур силер, ынчалзажок самыырап турар кижи бодунуң мага-бодунга удур бачыт үүлгедир. 19Кай, силерниң мага-бодуңар Бургандан хүлээп алганыңар, силерниң араңарда амыдырай берген Ыдыктыг Сүлдениң өргээзи боорун билбезиңер ол бе? Силер ам бодуңарны баш билбес силер! 20Чүге дээрге Бурган силерни улуг өртек-биле садып хостаан. Ынчангаш мага-бодуңар-биле Бурганны алдаржыдыңар!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\