1 Коринфичилерге 7

1«Эр кижи херээжен кижиге дегбес болза эки» деп, чагаада бижээн чүүлүңерге хамаарыштыр. 2Ындыг-даа болза, силерниң араңарда самыыраар чорук бо-ла таваржыр болганда, эр кижи бүрүзү бодунуң кадайы-биле, а херээжен кижи бүрүзү бодунуң ашаа-биле чоок харылзаалыг боорундан ойталавазын. 3Ашаа кадайынга хамаарыштыр эр-херээжен хүлээлгени болур-чогууру-биле күүсетсин, а кадайы ашаанга хамаарыштыр хүлээлгезин күүсетсин. 4Чүге дээрге кадай кижиниң мага-бодун ол боду баш билбес, а ашаа баш билир. Ашааның мага-бодун база боду эвес, а кадайы баш билир. 5Араңарда чоок харылзаалыг боорундан ойталаваңар, чүгле ийилээ дугуржуп алгаш, мөргүүрү-биле кезек өйде эр-херээжен харылзааларны соксадып болур силер. А ооң соонда база катап чоок харылзаалыг болуңар, оон башка бодуңарны туттунуп шыдавазыңарны ажыглап, эрлик силерни күткүде берип боор. 6Ындыг-даа болза, мен ону айтыышкын эвес, а чөпшээрел хевирлиг кылдыр чугаалап тур мен. 7Бүгү улустуң ол тала-биле меңээ дөмей боорун күзээр ийик мен, ынчалза-даа кижи бүрүзү өскелернии дег эвес ачы-буянныг белекти Бургандан алыр: бирээзиниң – ындыг, а өскезиниң – мындыг боор. 8Кадайланмаан улус болгаш дулгуяктарга хамаарыштыр чугаалаар чүвем бо: олар, мен ышкаш, чааскаан чоруур болза эки. 9Ынчалза-даа боттарын туттунуп шыдавастар болза, күзээшкинден хөлзеп-хайныр орнунга, оларның өгленип алганы дээре. 10А өгленчип алган улуска Дээрги-Чаяакчының айтыышкынын дамчыдып тур мен: кадайы ашаандан чарылбас ужурлуг. 11А ол ашаандан чарлы-даа берзе, чааскаан чорзун азы ашаа-биле эптежип, катап олуржуп алзын. Ашаа, бодунуң ээлчээнде, кадайындан чарылбас ужурлуг. 12Арткан улуска хамаарыштыр Дээрги-Чаяакчының эвес, а мээң бодалымны чугаалап көрейн: Бурганга бүзүрээн ха-дуңманың бирээзиниң кадайы бүзүревээн херээжен бооп, ашаа-биле чурттаарындан ойталавас болза, ол эр кижи кадайындан чарылбас ужурлуг. 13А ол ышкаш бүзүрээн херээженниң бүзүревээн ашаа ооң-биле чурттаарындан ойталавас болза, ол херээжен ашаандан чарылбас ужурлуг. 14Чүге дээрге бүзүрээн кадайының салдары-биле бүзүревээн эр Бурганга чоок апарган-дыр, а бүзүрээн ашааның салдары-биле бүзүревээн херээжен Бурганга чоок апарган-дыр. Оон башка ажы-төлүңер ·арыг эвес тургай эртик, а ам олар Бурганга улам чоок апарган-дыр. 15А бүзүревээн ашааңар азы кадайыңар чарлырын күзей берзе, оларныы-биле болгай аан. Ындыг таварылгада бүзүрээн эр, херээжен ха-дуңманың хосталгазы боогдал чок. Ынчалза-даа Бурган силерни эп-найыралдыг амыдыралче кыйгырган. 16Шынап-ла, канчап билир сен, өг-бүлениң херээжен ээзи? Ашааңны камгалаптарың чадавас. Азы канчап билир сен, өг-бүлениң эр ээзи? Кадайыңны камгалаптарың чадавас. 17Ынчаарга чүл? Кижи бүрүзү Дээрги-Бурган-Чаяакчының аңаа доктаадып бергени, ол дээш кыйгырганы чүүлдүң аайы-биле амыдыразын. Бүгү христиан ниитилелдерге «ынчалыңар» деп дужаап тур мен. 18Кыртыжап демдектеттирип алган тургаш, Дээрги-Чаяакчыга кыйгырткан кижи оозун чажырбазын. А ·кыртыжап демдектеттирбээн тургаш, кыйгырткан кижи ол ёзулалды кылдыртпазын. 19Кыртыжап демдектээринде-даа, кыртыжап демдектетпезинде-даа көңгүс ужур-утка чок. Бурганның айтыышкыннарын сагыыры – кижиге эң чугула чүүл ол-дур! 20Кижи бүрүзү Бурган ону кый дээн үеде турган байдалынга хевээр артып калзын. 21Сени кый дээн үеде кул турган болзуңза, хөлзеп-дүвүреве. (Ынчалза-даа хосталы бээр аргаң бар болза, ону ажыглааны дээре.) 22Дээрги-Чаяакчы кый дээн үеде кул турган кижи Ооң мурнунга хостуг боор. А хостуг хамааты тургаш, кыйгырткан кижи ам Христостуң кулу боор. 23Бурган силерни улуг өртек-биле садып хостап алган, ындыг болганда, кижилерге кулдар болбаңар. 24Ха-дуңма, кайыңар-даа Бурганның мурнунга кыйгырткан үезинде турган байдалынга хевээр артып калзын. 25Кажан-даа өг-бүле тутпаан улуска хамаарыштыр Дээрги-Чаяакчыдан келген айтыышкын менде чок. Ынчалза-даа Дээрги-Чаяакчының өршээли-биле бүзүрелге төлептиг деп санаткан кижи бооп, бодумнуң чагыг-сүмемни кадайн. 26Амгы түренчиг үелерде кижи амыдырал байдалын өскертпес болза эки деп бодаар мен. 27Кадайың-биле чурттап турар болзуңза, канчаарыл? Чарылган херээң чок. А бир эвес кадай чок болзуңза, кадай дилеве. 28Ынчалза-даа кадайланып алзыңза, бачыт үүлгеткен болбас сен. А ол ышкаш эр кижи дегбээн арыг кыс ашакка барып алза, ооң база бачыды чок. Ындыг болза-даа, өгленип алган улус амыдыралынга түрегдел көөрүн утпаңар, а мен силерни хайыралаарын кызар-дыр мен. 29Биригээр чугаалаарга, ха-дуңма, үениң төнчүзү чоокшулап келген-дир. Моон соңгаар кадайлыг улус кадай албаан улус дег болзун. 30Качыгдаан улус боттарын качыгдаваан улус дег алдынзын. Өөрүп-байырлаан улус өөрүп-байырлаваан улус дег болзун. Садып ап турар улус чүзү-даа чок улус дег болзун. 31Бо делегейниң ажыл-херектеринче дүлнү берген улус оларны кылбайн турар улус дег болзун. Чүге дээрге бо делегей амгы үеде бар хевири-биле эстип-хайлы бээр. 32Кандыг-даа сагыш човаашкыннар силерни шүүдетпес боорун күзеп тур мен. Кадайланмаан кижи Дээрги-Чаяакчының ажыл-херектери дээш база Ооң күзелин хандырар дээш сагыш човаар. 33А кадайлыг кижи хүн бүрүнүң амыдыралы дээш, кадайының күзелин хандырар дээш сагыш човаар. 34Ооң сонуургал-чүткүлдери чөрүшкек боор. Ашаа чок херээжен азы эр кижи дегбээн арыг кыс, бодунуң мага-боду болгаш сагыш-сеткили-биле Бурганга бүрүнү-биле бердинер дээш, Дээрги-Чаяакчының ажыл-херээн бодаар, а ашактыг херээжен хүн бүрүнүң амыдыралы дээш база ашааның күзелин хандырар дээш сагыш човаар. 35Силерни кандыг-бир чүүлдерге кызагдаар дээш эвес, а бодуңарга ажыктыг болзун дээш; өскээр чардыкпайн, Дээрги-Чаяакчыга бүрүнү-биле бердинип, доктар чокка бараан болзуннар дээш, мен мону чугаалап тур мен. 36Силерниң кайы-бирээңер бодунуң назы четкен уруунуң чааскаан чурттап чорууру дээш, буруулуг мен деп саназа база ону өглеп каары херек болза, бодунуң күзелин ёзугаар кылзын. Ол кижи уруун өглеп кагзын, ол чорук бачыттыг эвес боор. 37А бодунуң чүрээнде чайгылыш чок шиитпир хүлээп алган, түрегделге туттурбаан, бодун туттунуп шыдаар харыктыг база бодунуң уруун арыг хевээр кадагалап аар деп чүрээнде шиитпирлээн кижи бар болза, ооң кылып турары эки. 38Ынчангаш уруун ашакка берип турар аданың кылып турары шын, а бербейн турар аданың кылып турары оон-даа эки. 39Ашаа дириг чорда, херээжен кижи ооң-биле тудуш харылзаалыг боор, ынчалза-даа ашаа чок апаар болза, күзээн кижизинге барып ап боор. Чүгле ол кижи Дээрги-Чаяакчыга бүзүрээр болзун. 40Ындыг болза-даа, мен бодаарымга (а Бурганның Сүлдези база мээң-биле кады ышкажыл), дулгуяк хевээр артары аңаа улам амыр-чыргалдыг боор.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\