1 Коринфичилерге 8

1Дүрзү-бурганнарга өргүп салган чем дугайында бижээниңерге хамаарыштыр. «Бистиң шуптувуста билиг барын билир бис». Ол шын болбайн канчаар, ынчалза-даа билиг улусту адыыргак кылып каар, а ынакшыл быжыктырып турар. 2Бир-ле чүүлдү билир мен деп бодаар кижи херек кырында чүнү-даа болур-чогууру-биле билбес. 3Ынчалза-даа Бурганга ынак кижи Аңаа билдингир апарган-дыр. 4Ынчангаш дүрзү-бурганнарга өргүп салган чемге хамаарыштыр: «Билир чүүлүвүс бо-дур: бо делегейде дүрзү-бурган – көңгүс чүү-даа эвес база чүгле чаңгыс Бургандан өске кандыг-даа бурган чок. 5Дээрде азы черде бурган деп адаткан чүүлдер бар-ла харын (шынап-ла, эңдерик хөй „бурганнар“ болгаш „дээргилер“ бар болбазыкпе). 6А бисте чүгле бүгү чаяалганың эге-дөзү, амыдыралывыстың эчис сорулгазы боор чаңгыс Бурган Ада болгаш бүгү чаяалганың Ону дамчыштыр бар апарганы, Ону дамчыштыр амыдырап чоруурувус чаңгыс Дээрги Иисус Христос олар бар». 7Ынчалза-даа улустуң шуптузунда шак ындыг билиг чок. Чамдык улус чоокка чедир-ле дүрзү-бурганнарга өргүлге салган чем чип, оларга мөгейиг дугайында бодап чаңчыккан. Ындыг улустуң арын-нүүрү ам-даа быжыкпаан болгаш, өргүлге салган аъш-чем оларны бужартадыптар. 8«А аъш-чем бисти Бурганче чоокшуладып шыдавас. Кандыг-бир чемни чивес-даа болзувусса, биске багай болбас, ону чиир-даа болзувусса, дөмей-ле биске эки апарбасR». 9Чүгле оваарнып көрүңер: силерниң хостуу-биле чемненириңер бүзүрели быжыкпаан улусту бачытче күткүде бербезин. 10Ам-даа чегей билиглиг, быжыкпаан кижи шыырак билиглиг сээң дүрзү-бурганга мөгеер черде өргүлге салган аъш-чем чип орарыңны көрүп кагза, ол кижи дүрзү-бурганга өргээн эътти чий бээр кылдыр ооң арын-нүүрүн «быжыктырып» шыдааның ол боор бе? 11Силерден кошкак база Христостуң ол дээш өлгени кижини силерниң билииңер өлүмге чедире бээри ол-дур. 12Ооң быжыкпаан арын-нүүрүн балыглааныңар-биле бүзүрээн ха-дуңмаңарга удур бачыт үүлгеткеш, Христоска удур бачыт үүлгедип турарыңар ол-дур. 13Ынчангаш аъш-чем мээң бүзүрээн ха-дуңмамны бачытче күткүдүп турар болза, ону бачытче киирбес дээш, моон соңгаар кажан-даа эът чивес мен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\