1 Коринфичилерге 9

1Мени көрүңер даан. Хостуг эвес-тир мен бе? Элчин эвес-тир мен бе? Дээргивис Иисусту көрген эвес ийик мен бе? Дээрги-Чаяакчы-биле эвилелдиг амыдыралыңар – мээң ажыл-херектеримниң үре-түңнели эвес ийикпе? 2Өске улуска элчин эвес-даа болзумза, чүү-кандыг-даа болза, силерге элчин мен. Боттарыңарның-на Дээрги-Чаяакчы-биле эвилелдиг амыдыралыңар-ла – элчин боорумнуң бадыткалы ол-дур. 3Мээң херээмни сайгарыксап турар улуска удур камгаланыр чүүлүм бо-дур. 4Аъш-чем чиир, суксун ижер эргевис чок бе? 5Азы өске элчиннер ышкаш, чижээ, Дээрги Иисустуң дуңмалары база Кифа Пётр ышкаш, Бурганга бүзүрээн кадайлыг бооп, ону эдертип алгаш чоруур эргевис чок бе? 6Азы чүгле Варнава биле мен хүн бүрүнүң амыдыралынга херектиг чүүлдерни боттарывыс ажылдап алыр ужурлуг бис бе? 7Боду бодун азыравышаан, албан-хүлээлге эрттирер шериг кижи кажан турганыл? Шөлге виноград тарааш, ооң чимизин чиир эрге чок кижи кымыл? Азы кодан хойну кадарып тургаш, ооң сүдүн ишпес кым барыл? 8Мен мону чүгле хамык чүүлдерже кижиниң көөр аайы-биле көргеш, чугаалап турарым ол бе? Ыдыктыг хоойлу база ындыг уткалыг чугаалап турар эвес чүве бе? 9Моисейниң хоойлузунда мынча деп бижээн ийик чоп: «Тараа бастырып турар шарыга хээрик кедирбе». Кай, Бурган бо таварылгада чүгле шарылар дээш сагыш човап турар бе? 10Ол бистиң дугайывыста чугаалап турар эвес чүве бе? Ийе, бисти бодааш, ынчаар бижээн-дир! Тарааны тарып-даа турар кижи дүжүт ажаап алыр идегел-биле тарыыр ужурлуг, а бастырып-даа турар кижиге база «Үлүүм алыр мен» деп идегел турар ужурлуг. 11Бис Сүлдеге хамааржыр үрезинни араңарга тарып каан-дыр бис, ынчангаш чер кырынга хереглээр кежиктерни база араңардан чыып алзывысса, силерден ындыг хөйнү негеп турарывыс ол бе? 12Силерден деткимче алыр эрге өске улуста бар болза, бисте оон артык эрге бар эвес чүве бе? Ындыг болза-даа, бис ол эргевисти ажыглавадывыс. Харын Христос дугайында Буянныг Медээниң тараарынга кандыг-даа шаптык катпас дээш, бүгү аар-бергелерни шыдажып эртип тур бис. 13Бурганның өргээзинде бараан бооп турар улус аъш-чем-биле ол өргээден хандыртынып турарын таанда-ла билбес силер бе? Өргүл салыр бедигээш чанынга бараан бооп турар улус база өргүлге салган чемден үлүг алыр эргелиин таанда-ла билбес силер бе? 14База-ла шак ынчаар, Буянныг Медээни суртаалдап турар улус амыдыралынга херектиг чүүлдерни ол суртаалдары дээш алыр кылдыр Дээрги-Чаяакчы доктаадып каан. 15Ынчалза-даа мен ол эргелерниң кайызын-даа ажыглавадым, мону бижиирде, меңээ шак ындыг деткимче көргүссүн деп-даа бодавадым. Мээң чоргаараар чөптүг чылдаамны узуткаар арганы кандыг-бир кижиге бээр орнунга, меңээ өлү бээри дээре. 16Буянныг Медээни суртаалдап турар болзумза, менде чоргаараар чылдак чок, чүге дээрге ол – мээң дорт хүлээлгем-дир. Бир эвес Буянныг Медээни суртаалдавайн барзымза, бодум шорум-дур! 17Буянныг Медээни эки турам-биле суртаалдап эгелээн болзумза, шаңналга төлептиг боор ийик мен. А эки турам-биле суртаалдавайн турар болзумза, анаа-ла Бурганның даалгазын күүседип турарым ол-дур. 18Ынчаарга чүү дээш шаңналым алыр мен? Буянныг Медээни суртаалдап тура, суртаалчының артык эргелерин ажыглавайн, ону улустан төлевир чокка кылып турарым дээш алыр мен. 19Мен бүгү улустан хостуг, олардан хамаарышпас-даа болзумза, оларның хөй кезиин Христосче ээлдирер дээш, бодумну бүгү улуска кулданыгже хүлээдипкен мен. 20Иудейлерни ээлдирип алыр дээш, мен оларга хамаарыштыр иудей ышкаш апардым. Ыдыктыг хоойлуну хүлээп көөр улусту ээлдирип алыр дээш, мен оларга хамаарыштыр ыдыктыг хоойлуга башкарткан кижи ышкаш апардым. (Ынчалза-даа бодумну ыдыктыг хоойлунуң кулу деп санавас мен.) 21А ыдыктыг хоойлуну сагывас улусту Христосче ээлдирип алыр дээш, мен оларга хамаарыштыр ыдыктыг хоойлуну сагывас кижи ышкаш апардым. (Шынап-ла Бурганның хоойлузундан хостуг эвес мен, Христостуң хоойлузунга башкартып чоруурум ол.) 22Кошкак улусту база ээлдирип алыр дээш, мен оларга хамаарыштыр кошкак кижи ышкаш апардым. Оода-ла чамдык улусту камгалап алыр дээш, кандыг-даа улуска хамаарыштыр дыка чоок кижи апардым. 23Буянныг Медээниң аазааны шаңналдан бодумнуң үлүүм алырын бодап, ол бүгүнү ындыг сорулга-биле кылып чор мен. 24Маргылдаа шөлүнге чаржып маңнашкан хөй кижиниң чүгле чаңгызы тиилекчиниң шаңналын алырын билбес эвес-ле болгай силер? Ындыг болганда, тиилелге дээш маңнаңар. 25Маргылдааларга киржир кижи бүрүзү шыңгыы белеткел эртер. Тиилээни дээш, олар дораан оңа бээр шаңнал алыр, а бис – мөңгеде оңмас шаңналче чүткүүр бис! 26Ынчангаш мен база эчис сорулгазы чок кижи дег, анаа-ла хей чүгүрбейн чор мен; агаар шашкылаар дээн кижи дег, анаа-ла хей чогушпайн чор мен. 27Харын өске улуска суртаалдап тура, бодум шаңналга төлеп чок болбас дээш, мага-бодумну «чула шаап», ону бодумга чагыртып чор мен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\