1 Иоанн 2

1Ажы-төлүм! Бачыт кылбазыннар дээш, мен силерге бо дугайында бижип олур мен. А кайы-бирээңер бачытка борашкан-даа болза, Аданың мурнунга Болчукчувус, чөптүг-шынныг Иисус Христос бар болгай. 2Христос дээрге чүгле бистиң-даа эвес, а бүгү делегейниң бачыттарын арылдырар өргүл-дүр. 3Ооң чагыгларын сагыыр болзувусса, Ону угаап билгенивис ол-дур. 4«Мен Ону билир мен» дээр хирезинде, Ооң чагыгларын сагывас кижи – мегечи болгаш алыс шынны сагывас кижи-дир. 5А Ооң сөзүнүң аайындан эртпес кижиде Бурганның ынакшылы эчизинге чедир боттанган-дыр; Бурган-биле сырый харылзаалыг бис дээрзин оон билип алыр бис. 6«Бурган-биле харылзаалыг амыдырап чор мен» дээр кижи Иисустуң амыдырап чорааны дег амыдыраар ужурлуг. 7Ханы ынак эш-өөр, мен силерге чаа эвес, а эң эгезинден-не силерге билдингир турган биеэги-ле чагыг дугайында бижип олур мен. Ол эрги чагыг дээрге силерниң эң эгезинде-ле дыңнааныңар сөс-түр. 8Ындыг-даа болза, ооң-биле чергелештир ол чагыг чаа болур. Ооң алыс шынныын Христостуң база силерниң амыдыралыңар бадыткаан, чүге дээрге караңгы тарап чидип турар база алыс шынның чырыы чырыда берген. 9Чырыкка хамааржыр мен деп турар кижи Бурганга бүзүрээн акы-дуңмазын көөр хөңнү чок болза, ол караңгыда турар хевээр-дир. 10Бодунуң акы-дуңмазынга ынак кижи чырыкта артып калган база ону бачытче киирип шыдаар кандыг-даа чүүл ам чок. 11А бодунуң акы-дуңмазынга хөңнү чок кижи караңгыда хевээр чурттап турар база кайнаар бар чыдарын боду безин билбес, чүге дээрге караңгы ону согурартып каан-дыр. 12Ажы-төл, силерге ол дугайында бижидим,чүге дээрге Христостуң ачызында бачыттарыңар өршээттинген-дир. 13Ада-иелер, силерге бижидим,чүге дээрге эң эгезинде бар турган Кижини билип алган-дыр силер.Аныяк оолдар, силерге бижидим,чүге дээрге эрликти тиилээн-дир силер.Уруг-дарыг, силерге бижидим,чүге дээрге Аданы билип алган-дыр силер. 14Ада-иелер, силерге бижээн мен,чүге дээрге эң эгезинде бар турган Кижини билип алган-дыр силер.Аныяк оолдар, силерге бижээн мен,чүге дээрге күштүг-дүр силер,Бурганның сөзү силерде артып калган-дырбаза эрликти тиилээн-дир силер. 15Бо делегейниң бүгү чүвезинге-даа, ооң бодунга-даа ынак эвес болуңар: бо делегейге ынак кижиниң сеткилинде Адага ынакшыл чок. 16Чүге дээрге бо делегейде бар бүгү чүве, бачыттыг бүдүжүвүстүң күзээни бүгү чүве, бистиң көрүжүвүстүң олчалап алыксааны бүгү чүве, улустуң бо амыдыралынга адыыргаары хамык чүве – ол бүгү Ададан эвес, а бо делегейден келген-дир. 17Бо делегей ооң тывылдырганы хамык күзээшкиннери-биле катай-хаара эстип-хайлы бээр, а Бурганның күзел-соруун күүседип чоруур кижи мөңге амыдыраар. 18Ажы-төлүм! Сөөлгү шаг-үе келген-дир. Христостуң удурланыкчызының кээриниң дугайында канчаар дыңнааныңар дег, Ооң хөй удурланыкчылары амдыгааштан ынчалдыр көстүп келгеннер. Сөөлгү шаг-үе келген дээрзин оортан билип алыр бис. 19Христостуң ол удурланыкчылары бистиң аравыстан үнген, ынчалза-даа херек кырында биске хамаарышпас чорааннар. Бир эвес олар херек кырында биске хамааржыр турганнар болза, аравыска артып калгайлар эртик. Ынчалза-даа олар дөгере чоруй барган, оларның кайызы-даа биске хамаарышпас чораан деп чүве ынчалдыр билдине берген. 20А Христостуң хайырлааны Ыдыктыг Сүлде ам силерде бар-дыр, ынчангаш дөгереңер алыс шынны билип алган-дыр силер. 21Мен силерге алыс шынны билбес силер дээш эвес, а ону билир бооруңарга база алыс шын мегени төрүвес боорга, бижип олур мен. 22Иисусту Христос эвес-тир дээр кижиден артык мегечи бар бе? Ындыг кижи – Христостуң удурланыкчызы-дыр. Ол Аданы-даа, Оглун-даа хүлээп көрбес. 23Оглун хүлээп көрбес кижиниң Адазы-биле харылзаазы база чок, Оглун хүлээп көөр кижиде Ада база бар. 24Силерге хамаарыштыр алыр болза, ооң дугайында эң эгезинде-ле дыңнааныңар медээ сеткилиңерге артар ужурлуг. Ооң дугайында эң эгезинде-ле дыңнааныңар ол медээ сеткилиңерге артар болза, Оглу болгаш Адазы-биле тудуш харылзаалыг артар силер. 25Оглунуң биске аазаан чүүлү дээрге-ле мөңге амыдырал-дыр. 26Силерни дуурайлаарын кызып турар улустуң дугайында мен ол бүгүнү силерге бижээним бо. 27Ынчаарга Христостан алганыңар Ыдыктыг Сүлде силер-биле кады артар, ынчангаш улустуң силерни сургаан херээ чок; харын ол Сүлде силерни бүгү чүвеге өөредип турар. (Ол Сүлдениң өөредии меге эвес, а шынныг деп билиңер.) Ооң силерни өөреткени дег, Христос-биле харылзаалыг артар ужурлуг силер. 28Ынчангаш ажы-төлүм, Христос-биле харылзаалыг артып каап көрээлиңер. Ынчаарга Ол ээп кээрге, бис Ооң мурнунга арнывыс кыспайн, Ону коргуш чок уткуур бис. 29Христостуң чөптүг-шынныг амыдыралын билир болзуңарза, чөптүг-шынныг чорук кылып амыдыраан кижи бүрүзү Оон укталган дээрзин база билип алыңар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\