1 Иоанн 4

1Ханы ынак эш-өөр, «Өттүр билип медеглээр сүлделиг мен» дээр кижи бүрүзүнге-ле бүзүревеңер, харын оларның сүлделери Бургандан келген бе дээрзин үргүлчү хынап көрүңер. Чүге дээрге бо делегейге хөй санныг меге медээчи келгеш, тарай берген-дир. 2Бурганның Сүлдезин мынчаар билип ап болур силер: Иисус Христостуң чер кырынга ёзулуг мага-боттуг чедип келгенин хүлээп көөр сүлде бүрүзү Бургандан келген сүлде-дир. 3А Иисусту хүлээп көрбес өттүр билип медеглээр кижи бүрүзүнүң сүлдези Бургандан келбээн-дир. Ол дээрге Христостуң удурланыкчызының сүлдези-дир. Силер ооң чедип кээриниң дугайында дыңнаан силер база ол амдыгааштан-на бо делегейде бар-дыр. 4Ажы-төлүм! Силер Бурганга хамааржыр силер, ол меге медээчилерни баскан силер, чүге дээрге силерде бар Бурганның Сүлдези бо делегейге хамааржыр улуста бар сүлдеден арта бээр-дир. 5Меге медээчилер бо делегейге хамааржыр. Ынчангаш оларның чугаалап турар чүүлү бо делегейден үнер база бо делегейниң улузу оларны дыңнап турар. 6А бис Бурганга хамааржыр бис. Бурган кымга билдингир апарганыл, ол кижи бисче кулак салып, дыңнаар. Кым Бурганга хамаарышпазыл, ол кижи бисти дыңнавас. Улуска алыс шынны эккээр Сүлдени база улусту мегелээр сүлдени бис ынчалдыр ылгап шыдаар-дыр бис. 7Ханы ынак эш-өөр! Бот-боттарывыска ынак болуп көрээли, чүге дээрге ынакшыл Бургандан кээр-дир, а ол ышкаш ынакшаан кижи дээрге Бурганның төлү апарган база Бурганны билип алган кижи-дир. 8Кымда ынакшыл чогул, ол кижи Бурганны угаап билбээн-дир, чүге дээрге Бурган – ынакшыл-дыр. 9Улус Ону дамчыштыр амыдыралды алзын дээш, Бодунуң эр чаңгыс Оглун бо делегейже чорудупкаш, Бурган ооң-биле биске Бодунуң ынакшылын көргүскен-дир. 10Ёзулуг ынакшыл бистиң Бурганга ынакшый бергенивисте эвес, а Ооң биске ынакшылын көргүзүп, бачыттарывысты арылдырар өргүлдү – Бодунуң Оглун бисче чорутканында болдур ийин. 11Ханы ынак эш-өөр, Бурган биске ынчалдыр ынакшаан болганда, бис база бот-боттарывыска ынак болур ужурлуг бис. 12Бурганны кым-даа, кажан-даа көрүп көрбээн, ынчалза-даа бот-боттарывыска ынак болзувусса, Бурган бис-биле тудуш харылзаалыг амыдырай бээр база Ооң бисте бар ынакшылы эчизинге чеде бээр. 13Бурган-биле харылзаалыг амыдырай бергенивисти база Ооң бистиң-биле кады амыдырай бергенин Ооң биске Бодунуң Сүлдезин хайырлаанындан билип ап болур бис. 14Бурган Ада Бодунуң Оглун бо делегейниң улузун камгалазын дээш чорудупканын көрген бис, ону херечилеп тур бис. 15Иисусту Бурганның Оглу-дур деп хүлээп көөр кижи-биле Бурган тудуш харылзаалыг-дыр, ол кижи база Бурган-биле харылзаа тудар. 16Бурганның биске ынакшылын билип алгаш, аңаа бүзүреп, ону хүлээп алдывыс. Бурган дээрге ынакшыл-дыр, ынчангаш ынакшылга бүргедип амыдырап чоруур кижи Бурган-биле харылзаалыг артар болгаш, Бурган база ооң-биле кады амыдыраар. 17Бистиң ынакшылывыс эчизинге чеде берген болганда, шииткел хүнүнде коргуш чок болур бис, чүге дээрге бо делегейге Христоска дөмейлешкен-дир бис. 18Ынакшыл бар болза, коргуушкун шуут турбас. Харын-даа эчизинге четкен ынакшыл коргуушкунну үндүр сывырыптар. Коргуушкун кеземче-биле харылзаалыг, а коргуп чоруур кижи ынакшылдың эчизинге четпээн кижи болур. 19Бурган баштай биске ынакшаан боорга, бис ынак-тыр бис. 20«Бурганга ынак мен» – дээр, а бодунуң ха-дуңмазын көөр хөңнү чок кижи – мегечи-дир, чүге дээрге көрүп чорууру эжинге ынак эвес кижи көрүп көрбээни Бурганга канчап ынак боорул? 21Христостуң биске арттырып каан чагыы бо-дур: «Бурганга ынак кижи бодунуң ха-дуңмазынга база ынак болур ужурлуг».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\