1 Иоанн 5

1Иисусту Христос-тур деп бүзүрээр кижи бүрүзү Бурганның ажы-төлү болур. Адазынга ынак кижи бүрүзү Ооң ажы-төлүнге база ынак болур. 2Бурганга ынак база Ооң чагыгларын сагып чоруур болзувусса, Бурганның ажы-төлүнге ынаавысты оон билип алыр бис. 3Бурганга ынаавысты Ооң чагыгларын күүсеткенивис-биле көргүзер бис, а Ооң чагыгларын күүседири берге эвес. 4Чүге дээрге Бурганның ажы-төлү болур кижи бүрүзү бо делегейни тиилээр, а ол тиилелге бистиң бүзүреливис ачызында чедип алдынар. 5Ынчангаш Иисус – Бурганның Оглу деп бүзүрээн кижиден өске, кым бо делегейни чаалап алырыл? 6Кым бисче суглуг база ханныг келген ийик? Иисус Христос-ла болгай. Ол бисче чүгле суглуг эвес, а суглуг база ханныг келген. Ооң херечизи – Сүлде-дир, чүге дээрге Сүлде алыс шынныг болур. 7Ындыг-дыр деп херечилээн үш херечи бар: 8Сүлде, суг база хан ол-дур. Олар шупту чаңгыс-ла ол чүүлдү херечилеп турар. 9Бир-тээ бис улустуң херечилээнин хүлээп алыр болганывыста, Бурганның херечилелин оон оранчок чугула кылдыр хүлээп көөр ужурлуг бис. А Бурганның херечилээни мындыг: Ол Бодунуң Оглунуң дугайында херечилээн-дир. 10Бурганның Оглунга бүзүрээр кижи ол херечилелди бодунуң сеткилинге шыгжап чоруур. А Бурганның чугаалаан чүвезинге бүзүревес кижи Ону мегечи кылдыр көргүзер, чүге дээрге ол Бурганның Бодунуң Оглунуң дугайында херечилелинге бүзүревес-тир. 11А ол херечилел мындыг: Бурган биске мөңге амыдыралды хайырлаан, ол амыдырал Ооң Оглунда бар. 12Кым Оглу-биле харылзаалыгыл, ол кижиде амыдырал бар, а кымда Бурганның Оглу-биле харылзаа чогул, ол кижиде амыдырал чок. 13Бурганның Оглунуң адынга бүзүрээш, шуптуңар мөңге амыдыралдыг бооруңарны билип алзыннар дээш, мен бо бүгүнүң дугайында силерге бижидим. 14Ооң күзел-соруунга чүүлдештир кандыг-бир чүүлдү Оон мөргүп дилээр болзувусса, Ол бисти дыңнаар деп, Бурганга ыяк бүзүрээр бис. 15Оон чүнү-даа дилээр болзувусса, Ол бисти дыңнаар деп билир болганывыста, Оон чүнү-даа дилезивиссе, ол чүүлдү алырывысты база билир-дир бис. 16Кандыг-бир кижи өлүмге чогум чедирбес бачыт үүлгедип турар эжин көрүп кагза, ол эжи дээш мөргүүр ужурлуг, Бурган ынчан демги эжинге амыдыралды хайырлаар. Мен өлүмге чогум чедирбес бачыт-биле холбашкан улус дугайында чугаалап тур мен. Өлүмге чедире бээр бачыт база бар болгай. Ындыг бачытка борашканнар дээш мөргүңер дивейн тур мен. 17Бурганга шынчы эвес үүлгедиг бүрүзү-ле бачыт болур, ынчалза-даа дорт-ла өлүмге чедирбес бачыт база бар. 18Бурганның ажы-төлү апарган кижи бачыт үүлгедирин уламчылавас дээрзин билир бис. Чүге дээрге Бурганның Оглу ону кадагалаар база эрлик аңаа хора чедирип шыдавас. 19Бүгү делегей эрликтиң чагыргазының адаанда-даа турар болза, Бурганның ажы-төлү болурувусту билир бис. 20Ол ышкаш Бурганның Оглунуң келгенин база алыс шын Бурганны билип алзыннар дээш, биске угаап билиишкинни эккелгенин билир бис. Ынчангаш бис алыс шын Бурган-биле сырый харылзаалыг амыдыраар бис, чүге дээрге Ооң Оглу Иисус Христос-биле харылзаалыг-дыр бис. Ол дээрге алыс шын Бурган-дыр, Ол дээрге мөңге амыдырал-дыр. 21Ажы-төлүм, дүрзү-бурганнарга мөгейбейн, оюп чоруңар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\