1 Пётр 2

1Ындыг болганда, кандыг-даа бузуттуг-бак сагыштан: мегеден, ийи арынныг чоруктан, адааргалдан болгаш нүгүлден адырлып аар ужурлуг силер. 2Чаа төрүттүнген чаштар дег, ылап шын арыг сүтче чүткүүр база ону эмгеш, камгалалды алыры-биле өзүп-мандыыр ужурлуг силер. 3Дээрги-Чаяакчының ачы-буянныын амзангырлап шенээн болгай силер. 4Улустуң херекчок дээш тоовааны, ынчалза-даа Бурганның шилип алганы үнелиг дириг Дашче чедип келиңер. 5Силер база дириг даштар бооп чедип келиңер, Бурганның Сүлдезинге хамааржыр өргээни тударынга силерни ажыглазын. Силер орта Бурганның ыдыктыг бараалгакчылары бооп, Ооң Сүлдезинден келген, Бурганга таарымчалыг өргүлдерни Иисус Христосту дамчыштыр салып эгелээр силер. 6Чүге дээрге Бижилгеде:«Көрүңер даан, ·Сионга дашты –шилиттинген, улуг үнелиг, бажың таваанга эң чугула дашты салыр мен.Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү бак атка кирбес» деп бижээн-дир. 7Силерге, Аңаа бүзүрээн улуска, ол Даш аажок үнелиг, а бүзүревээн улуска Ол«Тудугжуларның херекчок дээш, октапканы,ынчалза-даа эң чугула апарган даш» боор. 8Оон ыңай Ол«Улустуң аңаа тептиккеш, кээп ужары моондак даш» боор. Бурганның сөзүн дыңнавас болгаш, улус аңаа тептиге бээр. Бурганның оларга онаап каан үүлези ындыг болган-дыр. 9А силер болза – шилиттинген аймак, Хаанның бараалгакчылары, Бурганга хамааржыр ыдыктыг чон, Ооң кайгамчык ажыл-херектерин чарлаар дээш кыйгырткан улус силер. Ол силерни дүмбей караңгыдан Бодунуң кайгамчык чырыынче кыйгырып эккелген. 10Ооң мурнунда Бурганның чону деп санатпайн чораан силер, а ам Ооң чону апардыңар. Ооң мурнунда Бурганның ээ-хайыразын албайн чораан силер, а ам Ооң ээ-хайыразын алдыңар. 11Ханы ынак эш-өөр, бо делегейде даштыкылардан, түр када турар улустан дег, силерден дилеп тур мен: бодуңарның-на сагыш-сеткилиңерге удур демисежир бузуттуг-бак күзээшкиннерге алыспайн көрүңер. 12Бүзүревээн өске улус аразынга бодуңарны ак сеткилдиг ап чоруңар, ынчаарга силерни бузут үүлгедикчилери деп буруудадып турар улус, ачылыг ажыл-херээңерни көргеш, Бурганның чедип кээр хүнүнде Ону алдаржыда бээр апаар. 13Дээрги-Чаяакчыны бодааш, бүгү-ле кижи тургускан эрге-чагыргаларга чагыртыңар. Дээди эрге-чагырга боор императорга-даа, 14бузут үүлгедикчилерин кезедир, буян чедиргеннерни шаңнап-мактаар дээш, ооң томуйлааны чазак-чагырга улузунга-даа чагыртыңар. 15Сарыыл чок улустуң ужур-утка чок чугааларын, буян тарып тургаш, өжүр шаварыңарны Бурган күзеп турар. 16Хостуг улус дег амыдыраңар, ынчалза-даа хосталгаңарның бузутка хоргадал апаарындан кичээниңер, Бурганның чалчалары дег амыдыраңар. 17Шупту улуска чогуур хүндүткелден көргүзүңер, бүзүрээн ха-дуңмаңарга ынак болуңар, Бургандан коргуп, мөгейип чоруңар, императорну хүндүлеңер. 18Чалчалар, дээргилериңерге хүндүткел көргүзүп, чагыртыңар. Чүгле буянныг, чымчак ээлерге эвес, а кадыг-дошкун ээлерге база чагыртыңар. 19Кандыг-бир кижи Бурганның күзел-соруун медереп билгеш, багай чүү-даа кылбаан хирезинде, хилинчекти шыдажып эртип турар болза, ооң ол чоруу Бурганга таарымчалыг боор. 20Буруулууңар ужун силерни кезедир болза, ону шыдажып эртип турарыңар дээш, силерни мактаан дүжүү чүл? Ынчалза-даа чөптүг херек ужун хилинчек көрүп турар болзуңарза, ол чорууң Бурганга таарымчалыг боор. 21Бурганның силерни кыйгырган ужуру ол-дур, чүге дээрге Христос Боду силер дээш хилинчек көрген база Ооң изин истезиннер дээш, үлегерин силерге арттырып каан. 22Ол кандыг-даа бачыт үүлгетпээн базаОоң аксындан меге үнгенин кым-даа дыңнаваан. 23Христосту дорамчылап турда, Ол дорамчылал-биле харыылаваан. Хилинчек көрүп тургаш, Ол кымга-даа кыжанмаан, а чөптүг Шииткекчиге бүрүнү-биле ынанган. 24Бистиң бачыт талазы-биле өлгеш, чөптүг-шынныг амыдыраарывыс дээш, Ол бачыттарывысты Бодунуң мага-бодунче чүктеп алгаш, шаажылал ыяжынче аппарган.Силер Ооң балыгларының ачызында экирээн силер. 25Силер оруундан азып-тенээн хойлар дег чордуңар, ынчалза-даа силер ам Кадарчыңар болгаш амы-тыныңарның Кадагалакчызынче дедир ээп келген-дир силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\