1 Пётр 3

1- 2Шак ынчаар, херээжен улус, ашактарыңарга чагыртыңар. Оларның чамдыызы Бурганның сөзүн тооп дыңнавас-даа болза, силерниң Бурганны хүндүлээр, арыг амыдыралыңар көргеш, артык чугаа-сөзүңер чокка-ла, Ооң улузу апаар кылдыр бодуңарны ап чоруңар. 3Силерниң чаражыңар чаъжыңарны аянчыдыр өрүп, салганыңарда эвес, алдын каасталгаларыңар болгаш каас-коя хевиңерде эвес. 4Бурган харын кижиниң томаанныг болгаш оожум аажызының оңмас иштики чаражын аажок үнелээр. 5Бурганга идегээр ыдыктыг херээженнер эрткен үелерде боттарын ынчалдыр каастап, ашактарынга дыңнангыр болуп келген. 6Чижек кылдыр, ·Авраамны дыңнап, ону «дээргим» деп адап чораан Сарраны сактып келиңер. Коргуп-дүвүревейн, буяндан тарып чорзуңарза, Сарраның уруг-дарыы апарган боор силер. 7А ашактар силер, база шак ынчаар, кадайларыңар дээш сагыш човап, оларны билип көрүңер: олар силерден кошкак, уян дээрзин утпаңар. Кадайларыңарны хүндүлеңер, чүге дээрге олар Бурганның авыралының ачызында мөңге амыдыралды силер-биле деңге салгап алган. Ынчалдыр чурттаар болзуңарза, мөргүлдериңерге кандыг-даа шаптык турбас. 8Түңнелинде силер араңарда эп-найыралдыг чурттап, бот-боттарыңар дээш сагыш аарып, бот-боттарыңарга, бүзүрээн ха-дуңмаңарга дег, ынак, кээргээчел база биче сеткилдиг бооп көрүңер. 9Силерге чедирген хора дээш хора-биле, дорамчылал дээш дорамчылал-биле харыылаваңар. Ооң орнунга силерни бак көрген улуска Бурган ачы-буянын көргүссүн дээш, оларны алгап-йөрээп мөргүңер. Бурган силерни шак ындыг амыдыралче кыйгырган, ынчаар чурттааш, Ооң ачы-буянын алыр силер. 10Амыдыралындан таалал ап, аас-кежиктиг хүннер көрүксээн кижикара сагыштыг, меге сөстер эдеринден кичээнип,аксын ажытпас ужурлуг. 11Ол бузуттан чайлаар, буян тарыыр базаамыр-тайбыңны дилеп, олче чүткүүр ужурлуг. 12Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының карактары чөптүг-шынныг улусче көрнүр,Ооң кулактары оларның дуза дилээн кышкызын дыңнаар,а бузут үүлгедикчилеринче Ол сүртедир көөр. 13Буян тарыырынче чүткүлдүг болзуңарза, кым силерже бузут халдадырыл? 14А чөптүг-шынныг чорук дээш хилинчек көрүп-даа турзуңарза, херек кырында амыр-чыргалдыг силер. Олардан шуут коргуп-сүртевеңер. 15Чүректериңерге Дээрги-Чаяакчы Христостуң ыдыктыын хүндүлеңер. Силерниң Аңаа идегелиңер дугайында айтырыг салган улуска харыы бээринге кезээде белен болуңар. 16Чүгле ол харыыны эвилең-ээлдек, дыңнакчыларга хүндүткелдиг бериңер. Арын-нүүрүңер арыг болзун: Христоска башкарткан эки амыдыралыңарны бак сөглеп турар улус, ол нүгүлү дээш ыядып, арны кыссын. 17Бурганның күзел-соруу ындыг болганда, бузуттуг эвес, а буянныг херек дээш хилинчек көргени дээре. 18Чүге дээрге Христос, бистиң бачыттарывыс дээш, чаңгыс удаа хилинчек көрген болгай. Ол, кем чок Боду, кем-буруулуг улустуң орнунга, силерни Бурганче эккээр дээш, хилинчек көрген. Ооң мага-бодун өлүрүп кагза-даа, Сүлдези-биле Ол тынгарлып келген. 19- 20Христос ынчалдыр чоруткаш, эрте-бурун шагда – Ной өгбениң үезинде Бурганны дыңнавайн баргаш, хоругдаткан сүнезиннерге суртаал кылган. Ной бажың-хеме тудуп турар өйде, Бурган оларны шыдамыккай кезетпейн келген улустуң сүнезиннери ол. А бажың-хемеже каш борбак, чүгле сес санныг кижи кирген, олар суг аайы-биле камгалал алган. 21Ол суг дээрге ам-даа силерни камгалап турар ·сугга суктурарын үлегерлей көргүскени-дир. Сугга суктурары – мага-боттуң хирин чууру эвес, а арыг арын-нүүрлүг чурттаарын Бурганга аазаары-дыр. Иисус Христостуң катап дирилгенин дамчыштыр ол чорук силерни камгалаар. 22А Христос дээрже көдүрлүп үнгеш, Бурганның оң талазында турар боорга, Аңаа ·дээрниң төлээлери, эрге-чагырга ээлери, күштери чагыртып турар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\