1 Пётр 4

1Христос мага-боттуң хилинчээн көрген болганда, силер база ындыг бодал-биле быжыгланып алыңар. Мага-боттуң хилинчээн көрүп турар кижи бачыт үүлгетпестей бээр. 2Ооң соонда ол арткан чуртталгазын кижи бүдүжүнүң күзээшкиннеринге эвес, а Бурганның күзел-соруунга чагыртып чурттай бээр. 3Силер үр үе дургузунда Бурганга бүзүревээн улус дег чурттап, самыыраарынга, бужар күзээшкиннерге, арага-дарыга, эмин эрттир хөглеп-дойлаарынга, дүрзү-бурганга чүдүүр хоруглуг чорукка алзып келдиңер. 4Биеэги бодал чок, адыгуузунзуг амыдыралга олар-биле бир деңге киришпейн турарыңарны бүзүревээн улус ам кайгап, силерни бак сөглеп турар-дыр. 5Ындыг-даа болза, олар боттарын ынчаар ап чорууру дээш, дириглерниң-даа, өлүглерниң-даа Шииткекчизиниң мурнунга харыы тудар. 6(Буянныг Медээни ам өлгеннерге база сурталдаан чылдагааны мындыг: олар, бүгү улус дег, мага-бот талазы-биле шииттирген-даа болза, оларның сүлде-сүнезиннери Бурганның күзел-соруун ёзугаар амыдыразыннар.) 7Бүгү чүүлдүң төнчүзү чоокшулап келген-дир. Ынчангаш бодамчалыг болуңар, мөргүүрүнге белен боору-биле бодуңарны тудуп чоруңар. 8Эң кол чүүл болза, бот-боттарыңарга быжыг ынакшылыңарны кадагалаңар, чүге дээрге ынакшыл бар болза, хөй-ле бачытты өршээп боор. 9Аалчыларга чеме-хала чокка экииргек болуңар. 10Өскелерге бараан боорда, кижи бүрүзү Бурганның хайырлаан ачы-буянныг белээн ажыглаар ужурлуг. Силерге ындыг хөй хевирлиг кылдыр берген Бурганның авыралын, эки башкарыкчылар дег, сарыылдыг ажыглаңар: 11суртаалдап турар кижи бүрүзү Бурганның медээзин дамчыдып турзун, бараан болуп турар кижи бүрүзү бараан болуушкунга херектиг күштү Бургандан ап турзун. Ол бүгү-биле Иисус Христосту дамчыштыр Бурган алдаржызын. Христоска алдар болгаш күчү-күш кезээ мөңгеде доктаазын! ·Аминь. 12Ханы ынак эш-өөр, силерни шенээри-биле чоруткан оттуг хилинчекти шыдажып эртериңер дээш, элдепсинмейн көрүңер. Ында кижи кайгаар чүве чок. 13Ооң орнунга Христостуң хилинчээн ам үлежип турарыңар дээш өөрүңер, ынчан Ол ээп келгеш, Бодунуң өндүр чырыын улуска көргүзүп каарга, оон-даа хөй өөрүп-байырлаар силер. 14Христосту эдергениңер дээш, улуска дора көрдүрер болзуңарза, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге Бурганның өндүр бедик Сүлдези силерже сиңнигип, кады чурттай бергени ол-дур. 15Силерниң кайыңар-даа өлүрүкчү, ооржу, кем-херек үүлгедикчизи болбазын азы киришпеске киржип, хирлиг холун пашче сукпазын – ындыг чүүлдер дээш хилинчек көрбезин. 16А христиан болганыңар дээш хилинчек көрзүңерзе, оон ыятпаңар, харын Христостуң адын эдилээниңер дээш, Бурганны алдаржыдыңар. 17Шүүгү үези чедип келген, шииткел Бурганның улузундан эгелээр. Бодап-даа көрүңер даан, ол шииткел бистен эгелээр болганда, Бурганның Буянныг Медээзин тоовайн барган улусту кандыг хуу-салым манаар деп?! 18Чөптүг-шынныг кижи арай деп камгалал ап турда,бачыттыг, бузуттуг улус дугайында чугаалаан дүжүү чүл? 19Ынчангаш Бурганның күзел-соруунуң аайы-биле хилинчек көрүп чоруур улус, буян тарыырын уламчылавышаан, бады-шынчы Чаяакчызынга боттарының амы-тынын бүзүреп хүлээдип берзин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\