1 Пётр 5

1Христостуң хилинчээниң херечизи, Ооң ажыттынып кээр ужурлуг өндүр-чаагайын үлежиксээн кордакчы болгаш удуртукчу болур мен ам силерниң араңарда удуртукчу улуска дараазында чүүлдерни чугаалап тур мен. 2Сагыш салыры-биле силерге арттырып каан Бурганның кодан хойларын кадарыңар. Ону албадаткан дег эвес, а эки тура-биле кылыңар – бараан болуушкунуңар ындыг болурун Бурган күзеп турар. Хуу ажык-кончаа сүрбеңер, а бараан боор дээн изиг күзелиңерден ажылдаңар. 3Силерге бүзүреп дааскан улусту дарлай бербеңер, харын коданыңарга үлегер болуңар. 4Дээди Кадарчы чедип кээрге, кажан-даа оңмас чаагай шаңналды алыр силер 5Башкартып чоруур улус, силер база удуртукчуларны шак ынчаар дыңнаңар. Шуптуңар бот-боттарыңар мурнунга томаарыңар, чүге дээрге«Бурган адыыргак улуска удурланыр,а томаарааннарга ээ көрүүшкүнүн хайырлаар». 6Ынчангаш Бурганның күчүлүг холунуң адаанга боттарыңарны томаартыңар, Ооң доктааткан үези кээрге, Ол силерни өрү көдүрер. 7Хамык сагыш човаашкыннарыңарны Олче чая кааптыңар, чүге дээрге Ол силер дээш сагыш салып чоруур. 8Серемчилелдиг болгаш хынамчалыг болуңар. Силерниң дайзыныңар – эрлик, хөректенген арзылаң дег, «Кымны сыырыптар чоор» деп, долгандыр чимзенип чоруп турар. 9Бүзүрелиңер быжыг болуп, эрликке удур туржуңар, чүге дээрге бүгү делегейде бүзүрээн ха-дуңмаңар шак-ла ындыг хилинчекти шыдажып эртип турарын бодап чоруңар. 10Элээн үе иштинде хилинчек көөр-даа болзуңарза, мону сактып чоруңар: элбек авыралдыг Бурган силерни Христос Иисусту дамчыштыр мөңге өндүр бедик байдалды Ооң-биле үлежиринче кыйгырган. Ол силерни катап тургузар база күш болгаш шыдамык чорукту силерге бээр. 11Бүгү эрге-чагырга кезээ мөңгеде Аңаа доктаазын! ·Аминь. 12Бо кыска чагааны Бурганга шынчы деп санаарым эживис Силаның дузазы-биле силерге бижидим. Чагаам сагыжыңарны часкарарын база Бурганның авыралы алыс шынныг деп херечилээрин күзеп тур мен. Ол авырал ачызында чаныш-сыныш чок туржуңар! 13Бурганга силер ышкаш шилиттирген Вавилонда христиан ниитилел, а оон ыңай оглум Марк силерге байыр чедирип тур. 14Бот-боттарыңарны Христостуң ынакшылы илерээр ошкаашкын-биле мендилеңер. Христоска хамааржыр шуптуңарга амыр-тайбың доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\