1 Фессалоникчилерге 1

1Павел, Сила болгаш Тимофейден байыр! Фессалоникада Бурган Ада болгаш Дээрги Иисус Христоска бүзүрээннер ниитилелинге бижидим. Силерге авырал биле амыр-тайбың доктаазын! 2Мөргүл кылган санывыста-ла, силерни сактып, дөгереңер дээш, Бурганга үргүлчү өөрүп четтирер-дир бис. 3Силерниң бүзүрелиңерге үндезилеттинген ажыл-херээңерни, ынакшылыңардан сорук кирген ажылыңарны, Дээргивис Иисус Христоска идегелиңерниң чайгылыш чогун Бурган Адавыстың мурнунга доктаамал сактып чор бис. 4Ха-дуңма, Бурганның силерге ынаан, Ооң силерни шилип алганын билир бис. 5Чүге дээрге бистиң эккелгенивис Буянныг Медээ силерге чүгле сөс кырында эвес, а күчүлүү-биле, Ыдыктыг Сүлдениң шынзыткан бадыткалы-биле чедип келген. Араңарга тургаш, силерге буянныг болзун дээш, канчаар амыдырап келгенивисти көрген болгай силер. 6Бисти база Дээрги-Чаяакчыны боттарыңарга өттүнер үлегер кылып алган силер. Буянныг Медээни улуг хилинчек көрүп, ынчалза-даа Ыдыктыг Сүлдениң бээри өөрүшкү-биле хүлээп алган силер. 7Ынчангаш Македония болгаш Ахаия девискээрлеринде бүгү бүзүрээн улуска үлегер апардыңар. 8Дээрги-Чаяакчының медээзи ам силерни дамчып, чүгле Македония болгаш Ахаияга эвес, а чер болганга нептерей берген. Бурганга бүзүрээниңер кайда-даа билдингир апарган, бис ам ол дугайында чүнү-даа чугаалавайн барып боор бис. 9Бисти канчаар хүлээп алганыңар дугайында, дүрзү-бурганнардан ойталааш, алыс шын дириг Бурганга бараан боору-биле Олче канчаар ээлгениңер дугайында бүгү өске улус боттары биске чугаалап турар апарды. 10Улус силерни Бурганның Оглу Иисустуң дээрден чедип кээрин манап турарлар дээр-дир. Бурган Иисусту өлүглер аразындан катап диргискен, а Ол бисти Бурганның кел чыдар килеңинден камгалаар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\