1 Фессалоникчилерге 2

1Бистиң силерге кээп чораанывыс түңнел чок болбаанын боттарыңар билир силер, ха-дуңма. 2Ооң мурнунда Филиппы хоорайга биске күштүг удурланыышкын болуп турда, хилинчек көрүп, дорамчыладып турган-даа болзувусса (ол база силерге билдингир-дир), Бурганывыс биске Ооң Буянныг Медээзин силерге коргуш чок суртаалдаар арганы берген. 3Силерни кыйгырган өөредивиисте кандыг-даа будулгаазынныг, чүдек-бужар сагыш чок, бис кымны-даа мегелевейн турар бис. 4А Буянныг Медээни суртаалдаарын дагзыры-биле Бурганның шылгааны улус дег чугаалап тур бис. Ынчангаш бис чугаалап тура, улустуң эвес, а чүректеривисти билир Бурганның сеткили ханзын дээш, кызыткан бис. 5Шынап-ла, силер билир силер, кажан-даа авыяастап чорбаан бис, чажырар хире хуу ажык-кончаа сүрген сагыжывыс-даа чок турган; херечивис – Бурган ол-дур! 6- 7Христостуң элчиннери болгаш, улустан онза хүндүлел негээр эргелиг-даа болзувусса, силерден-даа, өске улустан-даа алдар-мактал дилевээн бис. Харын иениң чаш төлдери дээш сагыш човаары дег, силерге аажок уян-чымчак хамаарылга көргүстүвүс. 8Силерге ындыг күштүг ынак болгаш, чүгле Буянныг Медээни эвес, а амы-тынывысты силерге хүлээдип бээринге белен турдувус. Биске ол хире эргим болдуңар! 9- 10Ха-дуңма, кайы хире чилчик үзүлдүр ажылдап, бергелерни эртип келгенивисти билир силер. Бурганның Буянныг Медээзин силерге суртаалдап тура, кайыңарны-даа шүүдетпес дээш, дүне-хүндүс дивейн ажылдап, бүзүрээн силерге хамаарыштыр боттарывысты Бурганның мурнунга арыг-шынчы, төлептиг ап келгенивисти билир силер, Бурган база ону херечилээр. 11Ада кижиниң ажы-төлүн эки көөрү дег, силерниң кижи бүрүзүн ынчаар эки көрүп келгенивисти билир силер: 12«Бодунуң өндүр бедик Чагыргазынче силерни кыйгырган Бурганның мурнунга төлептиг чурттаңар» – деп, бис силерни сорук киирип, өөредип база үттеп-сургап келген бис. 13Бистен дыңнааныңар Бурганның медээзин хүлээп аарда, ону кижи сөзү дег эвес, а ооң херек кырында кандыызы дег: бүзүрей бээриңерге, силерге күчүлүг салдар чедирип турар Бурганның сөзү дег кылдыр хүлээп алган силер. Үзүк-соксаал чокка Бурганга өөрүп четтиреривистиң база бир чылдагааны ол-дур. 14Иудеяда турар Христос Иисуска башкарткан Бурганга бүзүрээннер ниитилелиниң үлегерин эдерген болгай силер, ха-дуңма. Чүге дээрге оларның иудейлерден когарааны дег, силер база боттарыңарның-на чаңгыс чер чурттугларыңардан когарап турар-дыр силер. 15Иудейлер, ооң мурнунда медээчилерин өлүрүп турганнары дег, Дээрги Иисусту өлүрүп кааннар, а бисти истеп-сүрүп турганнар. Оларның ажыл-херээ Бурганга таарымча чок база бүгү кижи төрелгетенге удур бооп турар. 16Олар биске камгалал дугайында Буянныг Медээни өске чоннарга чедиреринге шаптык кадып, ооң-биле бачыттарының аяан долдуруп турарлар. Ынчалза-даа Бурганның килеңи ам-на оларның кырынче чылча дүжер! 17Ха-дуңма, кезек өйде бисти силерден чарыптарга, сеткиливис тудуш харылзаалыг хевээр-даа болза, өскүссүрээн дег бооп, силер-биле арын көржүп ужуражырын аажок күштүг күзеп келдивис. 18Ийе, бис силерже катап медээжок келикседивис, Павел мен база чаңгыс эвес удаа чеде бээрин шенедим, ынчалза-даа эрлик бистиң оруувусту дуй туруп турду. 19Силер эвес болза, өске кымнар идегеливис, өөрүшкүвүс боорул? Дээргивис Иисус чедип келгеш, шаңнал кылдыр оваадай бээрге, өске кымнарга чоргаарланып болур бис? 20Ийет, ылап-ла силер – чоргааралывыс болгаш өөрүшкүвүс силер!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\