1 Фессалоникчилерге 3

1Ынчангаш бис, силер-биле чарлыышкынны оон ыңай ууп шыдавайн баргаш, Афиныга ийи бодувус артып каар деп шиитпир үндүрдүвүс. 2А силерже Тимофейни, Христостуң дугайында Буянныг Медээни суртаалдаар кижини, Бурганның ажыл-херээнге бистиң-биле деңге ажылдаан дуңмавысты, чоруттувус. Ол силерни сорук киирзин база бүзүрелиңер быжыктырзын деп бодаан бис. 3Ол хире кончуг истеп-сүрүүшкүннер ужун кым-даа Буянныг Медээден чайгыла бербезин дээш ынчалдывыс. Шак ол шенелделер биске албан таваржырын билир-ле болгай силер. 4Бисти истеп-сүре бээри чайлаш чогун силер-биле кады турар үевисте-ле чугаалап шаг болган бис. Ол ынчалдыр болган-даа деп, силер ам билир силер. 5Ынчангаш мен, оон ыңай манаар харык чок апаргаш, силерниң бүзүрелиңер дугайында билип эккелзин дээш, Тимофейни чоруттум. Күткүкчү эрлик силерни орууңардан астыктыра бербээн бе дээш, ажыл-херээвис хей черге болбаан бе дээш, сестип турдум. 6Ындыг-даа болза, Тимофей силерден мырыңай чаа ээп келгеш, бүзүрелиңер болгаш ынакшылыңар дугайында эки медээлер эккелди. «Бистиң дугайывыста чаагай сактыышкын фессалоникчилерде артып калган, ынчангаш оларны көрүксээнивистен дудак чок, бисти көрүксээш, четтикпейн турар улус-тур» – деп, ол чугаалап келди. 7Байдалывыс чеже-даа берге бооп, истеп-сүрүүшкүннер турза-даа, бүзүрелиңер бисти сорук киирип, улуг деткимче болду, ха-дуңма. 8Чүге дээрге силерниң Дээрги-Чаяакчы-биле эвилелиңер ыяк быжыг боорга, бис ам база катап тынгарлы бердивис. 9Силер дээш база Бурганывыстың мурнунга бисти өөрткениңер дээш, Бурганга өөрүп четтиргенивисти канчаар долузу-биле ажыдарыл?! 10Силер-биле база катап арын көржүп ужуражыр дээш, бүзүрелиңерниң ам-даа четпейн турар чүүлүн немеп бээр дээш, бис дүне-хүндүс дивейн, бар шаавыс-биле мөргүп тур бис. 11Ынчанганда Бурган Адавыс Боду база Дээргивис Иисус силерже баар орукту биске айтып берзин. 12Силерниң бот-боттарыңарга база арткан хамык улуска ынакшылыңарны Дээрги-Чаяакчы улам өстүргеш, бистиң силерге ынакшылывыс дег кылдыр, кызыгаар чокка өстүрүп берзин. 13Дээргивис Иисустуң Аңаа хамааржыр хамык ыдыктыг төлээлери-биле кады ээп кээр хүнүнге чедир Бурган Адавыстың мурнунга чүректериңер кем-буруу чок болгаш ыдыктыг бооп артсын дээш, Ол силерни быжыктырзын. ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\