1 Фессалоникчилерге 4

1Түңнелинде, ха-дуңма, Дээрги Иисустуң ады-биле силерден ээрежип база кыйгырып тур бис: Бурганга таарымчалыг кылдыр канчаар амыдыраар ужурлуун силерге өөредип каанывыс дег, улаштыр ынчалдыр амыдыраңар. Ам безин ынчалдыр амыдырап турар силер, ындыг-даа болза, ынчаар амыдыраарын оон-даа чүткүлдүг уламчылаңар. 2Дээрги Иисустуң эрге-чагыргазы-биле силерге кандыг чагыглар бергенивисти билир силер. 3Бурган ыдыктыы-биле амыдыраарыңарны болгаш кандыг-даа самыыраар чоруктан ойталаарыңарны күзеп турар. 4Эр кижи бүрүзү бодунуң мага-бодунуң күзээшкиннерин тудуп, ыдыктыг, мактал-хүндүге төлептиг амыдыразын. 5Бурганны билбес улус дег, туралаан хандыкшылының аайынга кирбезин. 6Ындыг таварылгада эр кижи бүзүрээн эжин карак ажыттап, ооң бүзүрелин ажыглай бербезин халак. Чүге дээрге мооң мурнунда-ла силерге чугаалап база кичээндирип турганывыс дег, шак ындыг бачыттар дээш, Бурган кеземче онаар. 7Ол бисти чүдек-бужар боорунче эвес, а ыдыктыг амыдыралче кыйгырган болгай. 8Ындыг болганда, кым ол чагыгларны хүлээп албааныл, оозу-биле кижини эвес, а силерге Бодунуң Ыдыктыг Сүлдезин берип турар Бурганны хүлээп албаан-дыр. 9Бүзүрээн ха-дуңмавыска ынакшыл дугайында силерге оон ыңай бижээн херээвис чок боор, чүге дээрге Бурган силерни бот-бодуңарга ынак боорунга өөредип каан болгай. 10Бүгү Македонияда чурттаан ха-дуңмаңарга чогум-на ынчалдыр ынак силер. Ындыг-даа болза, ха-дуңма, бот-бодуңарга оон-даа күштүг ынак бооруңарны дилеп тур бис. 11Тайбың-шөлээн амыдыралче чүткүңер, ооң мурнунда силерге чагып турганывыс дег, кижи бүрүзү бодунуң ажыл-херээн чогудуп, амыдыраар кошкулун бодунуң холу-биле ажылдап аар ужурлуг. 12Ынчалдыр кылыр болзуңарза, өске улус силерниң канчаар амыдырап чорууруңарны хүндүлээр база хереглелдериңерге кымдан-даа хамаарылга чок боор силер. 13Ха-дуңма, өлген улус-биле чүү боорун билип аарыңарны күзеп тур бис. Силер, идегээр чүвези чок өске улус дег, өлгеннер дээш муңгараваңар. 14Бир-тээ, Иисус өлгеш, оон катап дирилген деп бүзүрээр болганывыста, Иисуска бүзүревишаан өлген улусту Бурган Ооң-биле кады дедир эккээр деп база бүзүрээр бис. 15Дээрги-Чаяакчының чугаалаан сөстерин барымдаалап, силерге чугаалап тур бис: Ооң чедип кээринге чедир бистиң аравыстан дириг артар улус мөчээннер мурнунче кирбес бис. 16Улус дээрниң кол төлээзиниң үнүн болгаш Бурганның трубазының эткенин дыңнап каар. Дээрги-Чаяакчы Боду дээрден дүжүп келгеш, дужаалын медеглептер. Христоска бүзүревишаан өлгеннер ынчан кымны-даа мурнай катап дирлип кээр. 17А ооң соонда бис, дириг улус, Дээрги-Чаяакчыны агаарга уткуур дээш, олар-биле кады булуттар кырынче көдүртүп үндүртү бээр база оон соңгаар кезээ мөңгеде Дээрги-Чаяакчы-биле кады артар бис. 18Ынчангаш ол сөстер-биле бот-бодуңарны аргалап чоруңар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\