1 Фессалоникчилерге 5

1Ха-дуңма, силерге үелер болгаш хуусаалар дугайында бижээн херээ чок боор. 2Дүне када оор дег, Дээрги-Чаяакчының шииткел хүнү хенертен чедип кээрин боттарыңар кончуг эки билир силер. 3Улус: «Кайда-даа амыр-тайбың-дыр, айыыл чок-тур» – деп чугаалажы бээрге, ынчан хенертен, сааттыг херээженниң эъди аарый бээри дег, оларны өлүм-чидим хөме таварыыр база кым-даа оон дезип шыдавас! 4Ха-дуңма, ынчалза-даа силер дүмбей караңгыда эвес силер, ол хүн, оор дег, силерниң кырыңарга хеп-хенертен келбес. 5Чүге дээрге силер – чырыктың болгаш хүннүң ажы-төлү силер. Бис дүнге база дүмбей караңгыга хамаарышпас бис. 6Ындыг болганда, өске улус ышкаш, уйгуга бастырбаалы. Серемчилелдиг болгаш хынамчалыг болуңар. 7Уйгужу улус дүне удуур, арагачылар база дүне эзиртир ижер болгай. 8А бис, хүнге хамааржыр болганывыста, хынамчалыг болуулу, бүзүрел болгаш ынакшылды – куяк хеп дег, а камгалалга идегелди – куяк бөрт дег кедип аалы. 9Чүге дээрге Бурган бисти, Ооң килеңиниң хүнүнде шиидер дээш эвес, а Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр камгалаар дээш шилип алган. 10Христос бис дээш, Ооң ээп кээр хүнүнде дириг-даа, өлүг-даа турар болзувусса, Ооң-биле тудуш апарып, амыдыраарывыс дээш өлген. 11Ынчангаш ам ынчалдыр кылып турарыңар дег, бот-боттарыңарны моон-даа соңгаар аргалаңар база быжыглаңар. 12Ха-дуңма, улуу-биле дилеп тур бис: араңарда кызымак ажылдап турар, Дээрги-Чаяакчы-биле харылзаалыг амыдыралга силерни углап-баштап, чагып-сургап турар удуртукчуларны хүндүлеп көрүңер. 13Кылып турар ажыл-херээ дээш, оларны ханы хүндүлеңер, оларга ынак болуңар. Араңарда эп-найыралдыг амыдыраңар. 14Ха-дуңма, күштүү-биле дилеп тур бис: ажыл кылбас чалгааларны билиндириңер, кортуктарны сорук киириңер, кошкактарга чөленгииш болуңар, хамык улус-биле чымчак, чазык болуңар. 15Кайыңар-даа силерге чедирген хора дээш хора-биле харыылай бербезин халак, харын бот-боттарыңарга база өске бүгү улуска буяндан үргүлчү кылып чоруңар. 16Үргүлчү өөрүп чоруңар! 17Соксаал чок мөргүлдеңер. 18Кандыг-даа байдалга тургаш, Бурганга өөрүп четтирип чоруңар – Христос Иисус-биле харылзаа тургускан силерниң ынчалдыр чурттаарыңарны Бурган күзеп турар. 19Ыдыктыг Сүлдениң одун өжүрбеңер: 20өттүр билген медеглелдерни куду көрбеңер, 21ынчалза-даа шуптузун хынап чаңчыгыңар; буяндан туттунуңар, 22кандыг-даа бузуттан чайлап чоруңар. 23Амыр-тайбыңның үнер дөзү боор Бурган Боду силерни бүгү тала-биле ыдыктыг кылып кагзын. Дээргивис Иисус Христостуң ээп кээр хүнүнге чедир силерниң сүлдеңер, сагыш-сеткилиңер база мага-бодуңар кем чок арыг кадагалаттынып артсын. 24Силерни кыйгырган Бурган Бодунуң сөзүнге шынчы, Ол аазаашкынын күүседир! 25Ха-дуңма, бис дээш база мөргүлдеп көрүңер. 26Бурганның бүгү улузун ыдыктыг ошкаашкын-биле мендилеңер. 27Дээрги-Чаяакчының эрге-чагыргазы-биле силерге дужаап тур мен: бо чагааны бүгү бүзүрээн ха-дуңмага номчуп бериңер. 28Дээрги-Чаяакчывыс Иисус Христостуң авыралы силерге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\