1 Тимофейге 1

1Камгалакчывыс Бурганның база идегеливис Христос Иисустуң айтыышкыны-биле Христос Иисустуң элчини болган Павелден байыр. 2Бүзүреливис аайы-биле алыс шынныг оглум болган Тимофей сеңээ бижидим. Бурган Адавыстан база Дээргивис Христос Иисустан келген авырал, өршээл база амыр-тайбың сеңээ доктаазын! 3Македонияже чоруп тура, сенден дилээним дег, Эфеске артып каарыңны күзеп тур мен. Ында чамдык улус меге өөредиглер нептередип турар-дыр. Олардан соксаарын неге. 4Оларга тоолчургу чугаалардан база төнмес-батпас ада-өгбе даңзылары тургузарындан ойталаарын чугаала. Ол бүгү чүгле аас-дыл үндүрер база улустуң кичээнгейин бүзүрелге үндезилээн Бурганның бодалындан чардыктырар. 5А ол негелдениң сорулгазы – арыг чүректен, арыг арын-нүүрден, ак сеткилдиг бүзүрелден үнер ынакшылды өөскүдери боор. 6Чамдык улус ол бүгүден хая көрүнгеш, ужур-утка чок чулчуругже дүлнү берген-дир. 7Олар ыдыктыг хоойлу башкылары болуксаар, ынчалза-даа чүнү чугаалап турарын-даа, оон туржук, чүнүң дугайында улусту бүзүредип турарын-даа угаап билбестер. 8Чөп ажыглаар болза, ыдыктыг хоойлу эки дээрзин билир бис. 9Бурганның мурнунга актыг улуска ыдыктыг хоойлунуң херээ чогун билир бис. Ол дараазында улуска херек: хоойлу-дүрүм үрекчилеринге, чагырга билбестерге; Бурганны хүндүлевес база бачыттыг улуска; Бурганны дорамчылап, Ооң күзелинче сагыш салбас улуска; ада-иезинче холун көдүрерлерге, өлүрүкчүлерге; 10самыырааннарга база эрлер-биле холбажып турар эрлерге; кижилер оорлап, садарларга, мегечилерге база мегелеп херечилээрлерге; алыс шынныг өөредигге удур кандыг-бир чүве үүлгеткеннерге. 11Ол өөредиг ачы-буянныг Бурганның алдарлыг Буянныг Медээзинде сиңниккен, а ук Буянныг Медээни меңээ бүзүреп дааскан. 12Ажыл-херээмни кылыр күштү меңээ берген Дээргивис Христос Иисуска өөрүп четтирдим. Чүге дээрге Ол мени шынчы кижи деп көргеш, Бодунга бараан боор кылдыр томуйлаан. 13Ооң мурнунда Бурганны бак сөглеп, бүзүрээн улусту истеп-сүрүп, дора көрүп-даа чорзумза, Бурган меңээ өршээлин көргүскен, чүге дээрге мен ол бүгүнү үүлгедип тура, чүве билбес база бүзүревээн турдум. 14Дээргивис Бодунуң эгээртинмес авыралын Христос Иисустан келген бүзүрел болгаш ынакшыл-биле кады менче сиңниктир төктү. 15Чигзиниг чок хүлээп ап база бүзүреп боор шынныг сөстер бо-дур: Христос Иисус бо делегейже бачыттыг улусту камгалап аар дээш келген. Мен ындыгларның эң багы-даа болзумза, 16өршээл алдым, чүге дээрге Христос Иисус Бодунуң кызыгаар чок шыдамыын бачыттыгларның эң багы боор меңээ көргүзерин күзээн. Христоска бүзүрээш, мөңге амыдыралды алыр хамык улуска мээң үүле-чолум үлегер болган. 17Мөңге Хаанга, өлүм чок, көзүлбес дың чаңгыс Бурганга кезээ мөңгеде мактал-хүндү база алдар доктаазын! ·Аминь. 18Оглум Тимофей, кажан-бир шагда сеңээ хамаарыштыр чугаалаан өттүр билген медеглелдерге сылдап, сеңээ мындыг чагыг берип ор мен. Сен ол сөстер-биле чепсегленгеш, эки чаалажып көр. 19Бүзүрелиңни база арыг арын-нүүрүңнү кадагала, чүге дээрге ону тооваан чамдык улустуң бүзүрели буураан болгай. 20Ындыгларга Именей биле Александр хамааржыр. Бурганны бак сөглээр чоруун кагдырар дээш, мен оларны эрликтиң эргезинге хүлээдип берипкен мен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\