1 Тимофейге 2

1Сенден чүден артык дилээм бо-дур: Бурганга дилеглерлиг, чалбарыглыг, өөрүп четтириишкинниг, өскелерге болушкан мөргүлдер – бүгү улус дээш мөргүлдер болзун. 2Хааннар биле эрге-чагырга ээлээннер база ол санче кирзин. Бистиң оожум база амыр-шөлээн, Бурганны хүндүлеп, Аңаа төлептиг амыдырап шыдаарывыс дээш, ол ындыг болзун. 3Ындыг боорга, эки-даа, Камгалакчывыс боор Бурганга таарымчалыг-даа. 4Бурган бүгү улустуң камгалалды алырын база алыс шынны билип аарын күзеп турар. 5Чүге дээрге Бурган-даа чаңгыс, Бурган биле кижи төрелгетенниң эптештирикчизи – Боду база кижи – Христос Иисус-даа чаңгыс! 6Ол Бодун шупту улусту хостаар дээш өргээн. Бурганның бодалын Ол чогуур үеде ынчалдыр херечилээн. 7Ооң ужурунда Бурган мени бүзүрел биле алыс шынны өске чоннар улузунга медеглезин дээш, элчин база башкы кылдыр шилип томуйлап каан. Силерге чугаалаан чүвем шынныг, мен мегелевейн тур мен! 8Ынчангаш эр улус каяа-даа болза мөргүп чоруурун күзеп тур мен. Олар килеңневейн, алгыжып-кырышпайн, актыг холдарын өрү сунуп, мөргүзүннер. 9Шак ынчаар херээженнер база ужур-чурумга таарыштыр кеттинип, эгениичел база бодамчалыг чоруу-биле боттарын каастаар ужурлуг. Бажын аянныг таартканы, алдыны, ак шуру эртинези база үнелиг хеви-биле каастанмазыннар. 10А ооң орнунга Бурганны хүндүлээр дээн херээженнер буянныг херектери-биле боттарын каастаар ужурлуг. 11Өөредиг ап турар херээженнер оожум, бүрүнү-биле дыңнангыр болзуннар. 12Херээжен кижиниң өөредирин азы эр кижини чагырарын чөпшээревейн тур мен. Ол бодун оожум ап чорзун. 13Бурган баштай Адамны, а ооң соонда Еваны чаяаган-на болгай. 14Адам-даа эвес, а Ева дуурайлаткаш, Бурганның хоойлузун үреди чоп! 15Ындыг-даа болза, херээжен кижи бүзүрелдиг, ынакшылдыг, ыдыктыг база эки мөзүлүг амыдырап чоруур болза, ол ажы-төл божуп, камгалалды алыр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\