1 Тимофейге 3

1Шынныг сөстер бо-дур: кандыг-бир кижи христиан ниитилелдиң удуртукчузу боор дээш чүткүүр болза, ол эки ажыл-херек кылыксаан-дыр. 2Ынчаарга удуртукчу кижи ону буруудаткы дег чүве чок, кадайынга өскерилбес, бодун туттунуп билир, бодамчалыг, төлептиг алдынып чоруур, хүндүлээчел ээ, улусту өөредип шыдаар кижи боор ужурлуг. 3Ол арагаже сундукпас, содаачы эвес, оожум-топтуг, эп-найыралдыг, акша-мөңгүнге чазыйлавас; 4бодунуң өг-бүлезин эки башкарып шыдаар, дыңнангыр база ону бүгү талазы-биле хүндүлээр ажы-төлдүг кижи боор ужурлуг. 5(Бодунуң өг-бүлезин башкарып шыдавас кижи Бурганга бүзүрээннер ниитилели дээш канчап сагыш човаарыл?) 6Ол кижи Христоска чоокта чаа бүзүрээн улус санынче кирбес ужурлуг, оон башка бодун өрү көрдүне бээр база эрликке дөмейлештир шииттирип аар. 7Христиан ниитилелден дашкаар ооң ат-сураа база чүгле эки боор ужурлуг, оон башка ол бак атка кирип, эрликтиң дузаанга туттуруп аар. 8Дузалакчылар база хүндүткелге төлептиг, ак сеткилдиг, арагага сунду чок, алыксак-чиксек эвес улус боор ужурлуг. 9Олар арыг арын-нүүр-биле бүзүрелдиң ханы алыс шынын эдерер ужурлуг. 10Дузалакчыны база баштай шенээр херек. Оларга удур кандыг-даа буруудадыышкын тывылбаза, дузалакчылар бооп бараан болгайлар аан. 11Оларның кадайлары база хүндүткелге төлептиг, хоп-чип дажывас, бодун туттунуп билир, бүгү тала-биле бүзүреп боор улус болзун. 12Дузалакчылар кадайларынга өскерилбесR, ажы-төлүн база өг-бүлезин эки башкарып шыдаар улус боор ужурлуг. 13Эки бараан бооп келген улус хүндүткелдиг байдалды чедип алыр база Христос Иисуска бүзүрелди коргуш чок суртаалдаар боор. 14Бо бүгүнү сеңээ бижидим, ооң кадында удавас сеңээ чеде бээримге идегеп олур мен. 15Саадай берзимзе, дириг Бурганга бүзүрээннер ниитилелинге – алыс шынның чөленгиижи болгаш үндезининге, Бурганның өг-бүлезинге бодуңну канчаар алыр ужурлууңну билип алзын дээш, бижээним ол. 16Ийет, маргыш чок, чүдүлгевистиң чажыды өндүр улуг:Христос кижи мага-боттуг бооп чедип келген,Ооң чөптүг-шынныын Сүлде көргүскен,Ону ·дээрниң төлээлери көрген,Ооң дугайында Буянныг Медээни элчиннер аймак-чоннарга суртаалдаан,бо делегейниң улузу Аңаа бүзүрей берген базаОл Бодунуң өндүр бедиин көргүзүп, дээрже көдүрлүп үне берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\