1 Тимофейге 4

1Сөөлгү үелерде чамдык улустуң бүзүрелден ойталай бээрин Ыдыктыг Сүлде тодаргай чугаалап турар. Олар мегениң сүлделерин дыңнап, буктардан укталган өөредиглерни эдере бээрлер. 2Шак ындыг өөредиглер арын-нүүрүн кызыткан демир-биле оя чиртип алганзыг, ийи арынныг мегечилерден кээр. 3Олар улустуң өгленирин азы кандыг-бир чем чиирин хоруп турарлар. А ол чемни, бүзүрээн азы алыс шынны билир улус өөрүп четтирип хүлээп алзын дээш, Бурган чаяаган болгай. 4Бурганның бүгү чаяалгазы эки болганда, өөрүп четтирип хүлээп ап турар кандыг-даа чүүлдерден ойталаан херээ чок. 5Чүге дээрге ону Бурганның сөзү-биле база мөргүл-биле ыдыктап турар. 6Бүзүрээн ха-дуңмаңга шак ындыг суртаалдан берзиңзе, Христос Иисустуң шынчы чалчазы: бүзүрелдиң сөстери-биле база эдергениң алыс шын өөредиг-биле доруктур азыраткан кижи боор сен. 7А Бурганны дорамчылаан мелегейзиг чугаалардан чайлап чор, бодуңну Бурганны хүндүлээр амыдыралга дадыктыр. 8Мага-бот дадыктырары чүгле чаңгыс талазы-биле ажыктыг боор, а Бурганны хүндүлээри бүгү талазы-биле ажыктыг, чүге дээрге ында амгы-даа, келир-даа амыдыралдың аазаашкыны бар. 9Бүрүн хүлээп алырынга төлептиг шынныг сөстер ол-дур. 10Бүгү улустуң, ылаңгыя бүзүрээннерниң, Камгалакчызы боор дириг Бурганга идегээш, карак кызыл ажылдап, ол идегел дээш, демисежип чоруур-дур бис. 11Улустан ону негеп, ынчаар өөрет. 12Аныяк бооруңга, кым-даа сени херекке албайн барбазын. Бүгү чүүлдер талазы-биле: чугаа-сөзүң, бодуңну ап чорууруң, ынакшылың, бүзүрелиң база арыг-чаагайың-биле бүзүрээннерге үлегер бол. 13Мен келгижемге чедир, Бижилгени улуска номчуурунга, суртаалдаарынга база өөредиринге бодуңну бараалгадып көр. 14Удуртукчулар холдарын сеңээ дээскеш, өттүр билир медеглеп турда, сеңээ берген Ыдыктыг Сүлдениң ачы-буянныг белээн херексевейн барба. 15Бо бүгүнү карак кызыл кылып көр, бүгү бодуңну хүлээлгелериңге бараалгат, ынчан сээң өзүлдеңни хамык улус көрүп каар. 16Бодуңну болгаш өөредип турар чүүлүңнү кичээнгейлиг хайгаара. Ол бүгүден быжыг туттун. Ынчаар кылып чоруур болзуңза, бодуңну-даа, дыңнакчыларыңны-даа айыылдан кадагалап алыр сен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\