1 Тимофейге 5

1Назыны дөгээн ашактарны доңгун чемелеве, а бодуңнуң ачаң-биле чугаалашканың дег, эвилең чугаалаш. Аныяк эрлерге дуңмаларыңга дег хамаарылгалыг бол. 2Кырган кадайларга – аваңга дег, аныяк херээженнерге – кыс дуңмаларыңга дег, арыг-чаагай топтуг хамаарылгалыг бол. 3Ылап чааскаан арткан дулгуяк кадайлар дээш сагыш чова. 4Дулгуяк херээженниң ажы-төлү азы уругларының уруг-дарыы бар болза, олар ада-иезиниң, кырган ада-иезиниң азыралын чандырып, чүнү-даа мурнай боттарының өг-бүлезиниң улузу дээш сагыш човап, бүзүрээнин херек кырында көргүзүп өөрензиннер. Ындыг чорук Бурганга таарымчалыг-дыр. 5Чааскаан арткан, сагыш човап чедип кээр кижизи чок ылап дулгуяк кадай Бурганга идегээр база дүн-хүн дивейн мөргүп, Оон дуза дилээр. 6А бодунуң таалалын сүрүп чурттаан дулгуяк херээжен диригге-ле өлүп калган боор. 7Кым-даа оларны чемелээр чылдак тыппазын дээш, ол бүгүнү дулгуяктар биле оларның төрелдеринден неге. 8А кандыг-бир кижи бодунуң төрелдери, ылаңгыя өг-бүлези дээш, сагыш човавас болза, ол кижи бүзүрелден ойталаан боор база бүзүрели чок кижиден дора боор. 9Дулгуяк кадайлар даңзызынче чүгле алдан хардан эвээш эвес назылыг, ашаанга өскерилбейн чораан улусту киир бижи. 10Олар дээрге буянныг херектер кылып чорааны-биле билдингир, ажы-төлүн өстүр азырап каан, аалчыларга хүндүлээчел, Бурганның улузунга бараан болуп келген, хай-халапка таварышканнарга дузалап чораан база янзы-бүрү буянныг херектерге боттарын бараалгаткан херээженнер болзун. 11А аныяк дулгуяктарны даңзыже киирбе. Оларның таалал сүрген күзээшкиннери Христоска бердингенинден күштүг апаарга, олар ашакка барыксай бээр. 12Христоска берген аазаашкынын ээлевээн дээш, олар буруу шавыышкынга таваржырлар. 13Оон аңгыда олар, кылыр чүве чок боорга, бажыңнар кезип маңнажыр чаңчыл тып аарлар. Ажыл кылбас, амыр-шөлээн боорундан аңгыда, хоп-чип база дажып, киришпеске киржип, чугаалавас ужурлуг чүвезин чугаалап чоруп бээрлер-дир. 14Ынчангаш аныяк дулгуяк кадайларның ашакка барып аарын саналдап тур мен. Олар ажы-төл төрүп, бажың-балгадын ажаазыннар база дайзыннарывыска бисти бак сөглээр чылдак бербезиннер. 15Оон башка дулгуяк кадайлар аразында бүзүрелинден ойталааш, эрликти эдерип чорупканнар ам бар апарган болгай. 16Кандыг-бир бүзүрээн херээжен дулгуяк арткан херээжен төрелдерлиг болза, олар дээш сагыш човаашкынны христиан ниитилелче чая кагбайн, бодунга хүлээнип аар ужурлуг. А христиан ниитилел ылап чааскаан арткан дулгуяктарга дузалашсын. 17Башкарар ажылын эки кылып турар удуртукчулар, ылаңгыя суртаалдаар база өөредир ажылга кызымактар, мактал-хүндү биле төлевир алзыннар. 18Чүге дээрге Бижилгеде мынчаар чугаалаан:«Тараа бастырып турар шарыга хээрик кедирбе»,а ол ышкаш:«Ажылдаан кижи төлевир алырынга төлептиг боор». 19Ийи азы үш херечи бадыткаваанда, удуртукчуга удур буруудадыышкынны хүлээве. 20Өске улус база сезинзин дээш, бачыт үүлгедикчилерин хөйнүң мурнунга сойгала. 21Бурганның, Христос Иисустуң база дээрниң шилиттинген төлээлериниң мурнунга сеңээ айыткап тур мен: бо айтыышкыннарны эдерерде, кымны-даа ылгай көрбе, чүнү-даа чаңгыс талалап кылба. 22Дээрги-Чаяакчыга бараан боору-биле ыдыктап, кымга-даа далаш-биле холуң дээспе, өскелерниң бачыдынга киришпе, бодуңну арыг хевээр кадагала. 23Моон соңгаар чүгле суг ижип турба, сээң ижин-баарыңга дузалаар кылдыр бичии виноград арагазындан база иш, чүге дээрге болганчок-ла аарыыр-дыр сен. 24Чамдык улустуң бачыттары амдыгааштан көңгүс илдең база шииткелче оларны дорт аппар чоруур, а өскелерниң бачыттары сөөлзүредир илереп кээр. 25Буянныг херектер база ындыг: чамдыызы амдыгааштан илдең, а ындыг көскү эвестери дөмей-ле алызы барып илерей бээрлер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\