1 Тимофейге 6

1Бурганның ады база христиан өөредиг бак атка кирбезин дээш, кулдар ээлерин бүрүн алдар-хүндүге төлептиг улус кылдыр көрзүннер. 2Христиан ээлерлиг кулдар, бүзүрээн ха-дуңмавыс дээш-ле, оларны хостуг чаңнавазыннар. Харын-даа улам чүткүлдүг бараан болзуннар, чүге дээрге кулдар ханы ынак, бүзүрээн ха-дуңмазынга бараан болуп, оларга ачызын көргүзүп турарлар-дыр. 3Бо бүгүге өөредир база сиңниктир сургаар ужурлуг сен. Оон өске чүүлдерге өөредир, Дээргивис Иисус Христостуң шынныг сөстеринден база Бурганны хүндүлээри-биле дүгжүр өөредигден ойталаар кандыг-бир кижи турар болза, 4ол дээрге менээргенгеш, сыңый дег үрдүне берген, а боду чүнү-даа билбес, аас-дыл кылып, хоозун маргылдаа үндүреринге хандыкшылдан аараан күжүр-дүр. Ооң оозундан чүгле адааргал, алгыш-кырыш, бак сөглежири, кара сагыштыг каразыглар; 5угааны чайылган, алыс шындан астыккан улустуң аразынга төнмес-батпас аас былаажыр чорук үнер. Олар Бурганга бараан боорун чүгле байып аарынче орук кылдыр көрүп турарлар. 6Ийет, Бурганны хүндүлээри бодунуң байдалынга сагыжы ханар кижиге кончуг улуг олча-кежик болбайн канчаар. 7Бо делегейже чүнү-даа эккелбээн бис, моон чоруурда база чүнү-даа ап ап шыдавас бис. 8Чемивис биле идик-хевивис-ле бар болза, ол биске четчир ужурлуг. 9А кымнар бай болуксаарыл, олар күткүлгеже кире бээр. Олар улусту буураашкын болгаш өлүмче киир идип турар эңдерик хөй мелегей база хоралыг күзээшкиннерге алзып, дузакка туттурарлар. 10Бузуттуң бүгү хевирлериниң үнер дөзү – акша-хөреңгиге хандыкшыл. Ону чедип алыксааш, бүзүрелдиң оруундан чайлай берген, боттарынга хөй хинчек онааштырган улус чок эвес болдур ийин. 11А сен, Бурганның кижизи, ол бүгүден ойлап-дес! Чөптүг-шынныг чорукче, Бурганны хүндүлеп чурттаарынче, бүзүрелче, ынакшылче, шыдамык чорукче, чөпшүл боорунче чүткү. 12Бүзүрел дээш, төлептии-биле демисеш, мөңге амыдыралды чаалап ал. Ол амыдыралче Бурган сени кыйгырган болгай, а сен хөй херечилер мурнунга бүзүрелиңни ажыы-биле тулган эки медеглээн сен. 13Бүгү чүүлдерни тынгарган Бурганның база ол-ла бүзүрелди ·Понтий Пилаттың мурнунга ажыы-биле тулган эки херечилээн Христос Иисустуң мурнунга сеңээ чагып тур мен: 14Дээргивис Иисус Христостуң ээп кээр хүнүнге чедир сеңээ дужааган бүгү чүүлдү арыг-шынчы болгаш бичии-даа кем чок сагып көр. 15- 16Ооң ээп кээрин Бурган – дың чаңгыс амыр-чыргалдыг Чагырыкчы, хааннарның Хааны болгаш тергиидээннерниң Дээргизи, дың чаңгыс өлүм чок Бурган биске чогуур үеде ажыдып бээр. Ол кымның-даа чоокшулап шыдавазы чырыкта чурттап турар – кым-даа, кажан-даа Ону көрбээн база көрүп-даа шыдавас. Алдар-хүндү база мөңге күчү Аңаа доктаазын! ·Аминь. 17Амгы амыдыралынга бай улусту таптыг сурга: адыыргавазыннар, идегел чок эртине-байлакка ынанмазыннар, харын бистиң сеткил ханар бүгү чүүлүвүстү элбээ-биле хандырып бээр Бурганга ынанзыннар. 18Буян тарыырын, буянныг ажыл-херээ-биле байыырын, экииргек боорун база өске улус-биле эртине-байлаан үлежиринге белен боорун оларга айыт. 19Алыс шын амыдыралды чедип аар дээш, келир үеде быжыг үндезинни олар боттарынга ынчалдыр салып алзыннар. 20Тимофей, сеңээ бүзүреп каан бүгү чүүлдү кадагала. Бурганга таарымча чок шуугаазындан база улустуң «билиг» деп адап турары алыс шынга удур өөредигден чайлап чор. 21Чамдык улус ону шиңгээттивис деп чарлаттынгаш, бүзүрелдиң оруундан аза берген-дир. Бурганның авыралы силерге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\