2 Коринфичилерге 1

1Бурганның күзел-соруу-биле Христос Иисустуң элчини болган Павелден база бүзүрээн дуңмам Тимофейден байыр. Коринф хоорайда Бурганга бүзүрээннер ниитилелинге, а ол ышкаш бүгү Ахаияда чурттаан Бурганның шупту улузунга бижидим. 2Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 3Дээргивис Иисус Христостуң Бурганы болгаш Адазынга алдар!. Өршээлдиг Адазынга, бисти аргалап, деткип чоруур Бурганга алдар! 4Кандыг-даа аар-берге байдалга таварышканывыста, Бурган бисти аргалап чоруур, ынчангаш бис база аар-бергелерге таварышкан улусту аргалап шыдаар бис. Оларны Бурганның биске көргүскен аргалалы-биле аргалап турар бис. 5Дөгере үлежип турарывыс Христостуң хилинчээ кайы хире көвүдээрил, Христосту дамчып, биске кээр аргалал база ол хире көвүдээр болгай. 6Аар-берге байдалдарны шыдажып эртип турар болзувусса, силерниң аргалалыңар база камгалалыңар дээш, ынчап турарывыс ол. Бурган бисти аргалап турар болза, силерни аргалап шыдаар боорувус дээш; бистиң шыдажып эртип турар хилинчээвис дег хилинчекти шыдажып эртериңерге дузалаарывыс дээш, аргалап турар-дыр. 7Силер дугайты идегеливис быжыг: чүгле хилинчээвисти эвес, а аргалалывысты база үлежип турарыңарны билир болгай бис. 8Ынчангаш, ха-дуңма, ·Асияга көрүп эрткенивис шенелделер силерге база билдингир боорун күзедивис. Ол дээрге хөлүн эрттир, кижи шыдажыр аргажок аар-берге байдалдар болган, амы-тынныг артар идегеливис-даа чок турган. 9Ишти-хөңнүвүс өлүмге шииттирип алган улустуу дег турган. Боттарынга идегээрин соксаткаш, өлүглерни-даа катап диргизиптер Бурганга идегей берзиннер дээш, бис-биле ол бүгү ынчаар болганы ол. 10Бурган бисти халаптыг өлүмден адырып каан болгаш моон соңгаар-даа адырар. Ол бисти өлүмден ам-даа адырар дээрзинге идегээр бис. 11Силер база бис дээш мөргүп, биске дузалаар болзуңарза, шак ындыг болур. Ынчан Бурган хөй улустуң мөргүлүн дыңнап, Бодунуң өршээлин биске хайырлааны дээш, шак ол хөй улус Аңаа өөрүп четтирер. 12Бо делегейге амыдыралывыска (ылаңгыя силерге хамаарылгавыска) бодувусту ажыт-чажыт чокка, Бургандан кээр ак сеткил-биле ап келген бис – арын-нүүрүвүс-даа ону бадыткап шыдаар; ол дээш, чоргаарланыр бис. Кижиниң мерген угаанынга эвес, а Бурганның авыралынга ынанып, бодувусту ап чоруур бис. 13- 14Силерге-даа болза, номчуп база угаап шыдаар чүвеңерден аңгыда, чүнү-даа биживейн турар мен. Бисти ам элээн билип алганыңар дег, эчизинге чедир билип аарыңарга идегээр бис: бистиң Дээргивис Иисустуң ээп кээр хүнүнде, силер дээш, чоргаарай бээр бис, силер база бис дээш чоргаарап бооруңарны билип каар силер. 15Ындыг боорунга бүзүрелдиг болгаш, мени дамчыштыр ийи дакпыр ачы-буян алзыннар дээш, ынчан-на силерге чеде бээрин күзеп турдум. 16Македонияже орук ара силерге чеде бээрин, а ооң соонда Македониядан дедир чоруп ора, оон силерниң дузаңар-биле Иудеяже чоруур дээш, база катап силерге кире дүжерин бодап алган мен. 17Ынчаар күзеп тура, таанда-ла бодал чок болганым ол бе? Таанда-ла мен бо делегейниң эрге-ажыынга чагыртып, «чок» деп бодап тура-ла, «ийе» деп, а «ийе» деп бодап тура-ла, «чок» деп турарым ол бе? 18Бурган мээң шынчы херечим боор: силерге берген аазаашкыным бирде «ийе», бирде «чок» бооп, чайгылып турбаан. 19Бистиң: мээң, Силаның база Тимофейниң силерге суртаалдаанывыс Бурганның Оглу Иисус Христоска кажан-даа шак ол ийи арынныг, «ийе», «чок» деп деңге чугаалаар чорук турбаан. Харын Ында чүгле «ийе» бар-дыр. 20Чүге дээрге Бурган чеже-даа аазаашкын берген болза, олар шупту Христосту дамчыштыр «ийе» бооп бадыткаттынар. Ынчангаш бис Ону дамчыштыр Бурганны алдаржыдары-биле «·Аминь – ылап-ла ындыг» деп чугаалап тур бис. 21Бурган бисти Бодунга бараан боору-биле шилип алгаш, Христоска хамааржыр кылдыр силер-биле кады быжыктырып турар. 22Ол бисти Бодунуң таңмазы-биле демдектеп, Бодунуң Сүлдезин магадылал кылдыр бистиң чүректеривиске сиңирип берген. 23Бурганны мээң херечим кылдыр кыйгырып, амы-тыным-биле даңгыраглап тур мен: мынчага чедир Коринфиге ээп келбээн чылдагааным – силерни хайыралаанымда. 24Бодувусту силерниң бүзүрелиңерни башкарар дээргилер кылдыр санавайн, харын чүгле силерниң-не өөрүшкүңер дээш, силер-биле кады ажылдап турарывыс ол-дур, а силер бүзүрел ачызында чайгылыш чок-тур силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\