2 Коринфичилерге 10

1Павел мен, «Араңарга тургаш, ындыг чөгенчиг, а силерден ырай бергеш, ындыг дидим, шыңгыы» диртип турар кижи, Христостуң томаарыышкыны-биле база биче сеткилдии-биле a силерни кыйгырып тур мен. 2Дилеп тур мен: силерге чеде бергеш, бодумну ындыг дидим, шыңгыы алдынарынче албадавайн көрүңер. Бисти ажыл-херээн бо делегейниң улузу дег кылып чоруур кылдыр бодаар чамдык улус-биле ындыг дидим, шыңгыы бооп шыдаптарымга бүзүревейн канчаар мен. 3Бо делегейде амыдырап турар-даа болзувусса, демиселге ооң бак аргаларын ажыглавайн турар бис. 4- 5Бистиң демисежир чепсээвис – бо делегейнии эвес, а Бурганның күчүзүн дамчыштыр кээр. Бис ооң-биле шивээлерни буза шаап, Бурганны угаап билиринге удурланган бүгү барымдааларны, өрү көрдүнген бодалдарны чылча шаап, кандыг-даа бодалдарны Христоска чагыртыры-биле тудуп ап турар бис. 6Силерниң Христосту тооп дыңнаарыңар бүрүн апаарга, сөс дыңнавас чорук бүрүзүн кезедиринге белен бис. 7Силер бир чүвеже чүгле даштыкы хевирин барымдаалап көөр-дүр силер. Кандыг-бир кижи «Христостуу мен» деп бүзүрелдиг болза, ол эргий бодангаш, бистиң база, оон дудак чокка, Христоска хамааржырывысты медереп билзин. 8Бир эвес мен эрге-чагыргавыс-биле улам хөй мактаныр-даа болзумза, меңээ хензиг-даа ыянчыг эвес, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы ол эрге-чагырганы силерни буза шапсын дээш эвес, а быжыктырзын дээш, меңээ берген. 9Чагааларым-биле силерни коргудуп турар кылдыр силерге сагындырбаайн. 10Чамдык улус мынча деп турар-дыр: «Ооң чагаалары ыйыышкын болгаш күш сиңген салдарлыг-дыр, а боду чедип келгенде, чөгенчии кончуг көстүр база чугаа-сөзү чер албас-тыр». 11Ынча деп турар кижи сактып алзын: ырактан бижээн чагааларымга кандыым дег, силерниң араңарга келгеш, ажыл-херээмге база шак ындыг боор мен. 12Боттарын көзүлдүр делгеттинип, мактаныр улус-биле чаңгыс одуругга туруп, бодувусту оларга дөмейлей көөрүн дидинмес-тир бис. Олар мелегейиниң уржуунда боттарын боттарының-на хемчээли-биле хемчээп, боттарын боттары-биле дөмейлей көөр-дүрлер. 13А бис хөлүн эрттир мактанмайн, чүгле Бурганның доктааткан хемчээлдериниң иштинге мактаныр бис. Силерниң араңарга ажыл-херээвис база ол хемчээлдерже кирип турар. 14Силер ол хемчээлдерниң иштинде турар бооруңарга, силерге Христостуң Буянныг Медээзин эккээри-биле чедип келгеш, оларны ажыр баспайн тур бис. 15Өске улустуң ажыл-херээ-биле өйүн эрттир мактанмайн турар бис. Харын силерниң бүзүрелиңер улгаткан тудум, Дээрги-Чаяакчының биске доктаадып берген хемчээлдериниң иштинге ажыл-херээвис оранчок калбарар дээрзинге идегээр-дир бис. 16Бис ынчан өске улустуң боттарының хемчээлдериниң иштинге кылган ажыл-херээ-биле мактанмайн, Буянныг Медээни оон-даа ырак черлерге суртаалдаар дээш, чоруптар бис. 17Ынчалза-даа мактаныр бодаан кижи чүгле Дээрги-Чаяакчының ажыл-херээ-биле мактанзын! 18Бодун мактаар кижи эвес, а Дээрги-Чаяакчының мактап турары кижи Аңаа хүлээдип көрдүрер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\