2 Коринфичилерге 11

1Угаан чок чоруум дээш, мени шыдажып көрген болзуңарза! Дилеп тур мен: ам-даа шыдажып көрүңер! 2Силерни хүнней көрген сеткилим Бургандан келген болгай. Мен силерни чаңгыс Эр кижи – Христос-биле дүгдеп каан болгаш, силерни Аңаа, кым-даа дегбээн арыг кысты дег, хүлээдип бээр ужурлуг мен. 3Ынчалза-даа, Еваның авыяас чыланга мегеледип алганы дег, силерниң угааныңар база дуурайладыпкаш, Христоска ак сеткилдиг болгаш арыг бердиниишкинден чайлай бербес ирги бе деп сестир-дир мен. 4Силерге кандыг-бир кижи чедип келгеш, бистиң суртаалдаанывыстан өске Иисусту суртаалдай бээрге азы бистен хүлээп алганыңар Сүлдеден болгаш Медээден өске сүлде болгаш медээ эккээрге, ооң-биле белени кончуг эптежир-дир силер! 5Мээң санап турарым-биле, шак ол эң тергиин элчиннерден чүм-биле-даа дорайтаваан мен! 6«Чеченим кончуг» деп шыдавас боорум чадавас, ынчалза-даа билиг дугайты херек бир өске болдур ийин. Ону силерге бүгү байдалдарга бүгү талалыг шынзыдып келген бис! 7Азы бачыдым чүдел? Бурганның Медээзин төлевир албайн суртаалдап тургаш, силерни өрү көдүрери-биле, бодумну куду көрүп турганымда бе? 8Силерге бараан боор дээш, өске христиан ниитилелдерден төлевир ап, оларны үптеп-тонап турган дег-дир мен. 9Силерниң араңарга чединмес чурттап тургаш, кымны-даа шүүдетпээн мен. Эргежок чугула хереглелимни Македониядан ха-дуңма хандырып турган. Чүү-даа чүвеге силерге аартык болбас дээш кызып келген мен, моон-даа соңгаар аартык болбас мен. 10Мени башкарган Христостуң шынныы-биле бадыткап тур мен: ол дээш чоргааралымны бүгү Ахаияга кым-даа менден хунаап ап шыдавас! 11А чүге ындыым ол? Силерге ынак эвес болгаш бе? Ынчалза-даа силерге кайы хире ынаамны Бурган билир! 12Мен ынчалдыр кылырын уламчылаар мен, чүге дээрге ол улуска «Павел-биле шуут чаңгыс аай ажылдап турар бис» деп чоргаараар чылдак бербезин бодап турар мен. 13Шак ындыг меге элчиннер, кара сагыштыг ажыл-херек кылып чоруур улус, Христостуң элчиннериниң хевирин чүгле мегелеп хүлээп ап турар болгай. 14Ында кижи кайгаар чүү-даа чок: эрлик боду безин дээрниң чырыткылыг төлээзи дег хевирлиг бооп, мегелеп көстүп турар. 15А ындыг болганда, эрликтиң чалчалары буянга бараан болган улустуң хевири-биле мегелеп көстүп турарында онза чүү барыл? Ынчалза-даа олар төнчүзүнде боттарының ажыл-херээнге төлептиг кеземче алырлар! 16База катап чугаалап тур мен: мени мелегей кижи деп бодаваңар! А ынча деп бодаар болзуңарза, оода бичии мактаныптар кылдыр, ам-даа мелегей кижи дег артып каарымны чөпшээреп көрүңер. 17(Мээң ам чугаалаар чүүлүм Дээрги-Чаяакчының үлегер-чижээн өттүнмээн: мелегей кижи дег, бүзүрелдиг мактанып турарым ол-дур. 18Бо делегейниң улузунуң кылып турары дег, хөй-ле улус мактанырын чүүлдүг деп көөр болганда, мен база мактанып көрейн.) 19Силер, ындыг угаанныг хиреңерде, мелегей улус-биле белени кончуг эптежир-дир силер! 20Силерни кулданып ап, үптеп-тонап, кара туразында ажыглап, мурнуңарга өрү көрдүнүп, чаагыңарже дажып турар улус-биле эптежир-дир силер. 21Бодумга ыянчыг-даа болза, чугаалап тур мен: бо таварылгада силерге кошкак салдар чедирген-дир бис! Ынчалза-даа өске улус чоргаарап диттигип турар болза (мелегей кижи дег чугаалап турарым ол), мен база чоргаарап диттир мен. 22Олар еврейлер бе? Мен база! Израильчилер бе? Мен база! ·Авраамның үре-салгалы бе? Мен база! 23Христоска бараан болганнар бе? Угааны анаа эвес кижи дег чугаалап тур мен, ынчалза-даа Христоска олардан артык бараан бооп чор мен! Ажыл-херээмге бодумну черле хайыралавайн келдим, кара-бажыңга олардан хөй хоругдаттырып келдим, каржы-дошкуну-биле эттедип-соктуртуп чордум, өлүрүнүң кырынга хөй катап турдум. 24Иудейлер мени беш катап үжен тос улай кымчылап турду. 25Римчилер мени үш катап шыкпыыштаан; бир катап даштар-биле соктурткан мен; үш катап далайга корабльга озал-ондакка таварыштым база бир катап бүдүн дүн биле хүннү ажык далайга эрттирдим. 26Хөй-ле аян-чорук кылгаш, айыыл-халапка үргүлчү таваржып чордум: үерлээн хемнерден-даа, дээрбечилерден-даа, чаңгыс чер чурттугларымдан-даа, өске чоннар улузундан-даа. А хоорай-суурларга, ээн черлерге, далайга айыыл-халаптар; а ха-дуңма бооп баажыланган улустан кээр айыыл-халап? 27Чилчиим үзүлдүр ажылдап, болганчок-ла уйгу чок дүннер эрттирип, аштап-суксап, аъш-чемим бо-ла үстүп, соокка доңуп, идик-хепке чединместеп чордум. 28А ол бүгүден аңгыда, бүгү-ле христиан ниитилелдер дээш, хүн бүрүде сагыш човаашкынның аар чүъгү! 29Кайы-бир кижи кошкай бээрге, мен ооң-биле кады кошкап турбаан мен бе? Кайы-бир кижи күткүттүрүп алган болза, мен изип-хөлзеп турбаан мен бе? 30Чоргаараар ужурлуг-даа болзумза, кошкаамны көргүзер чүүл-биле чоргаараар мен. 31Дээрги Иисустуң Адазы Бурган мегелевейн турарымны билир, Ол кезээ мөңгеде алгадып-йөрээттирер болзун! 32Дамаск хоорайга турумда, Арета хаанның бир чагырыкчызы мени тудуп алыр дээш, бүгү Дамаскыны кадарып турган. 33Ынчалза-даа мени, аргаан хааржакка олурткаш, хоорайның ханазында үттен дашкаар бадырыптарга, ооң холунга кирбейн барган мен!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\