2 Коринфичилерге 12

1Ооң меңээ ажык-дузазы чок-даа болза, мактанырын уламчылаар болган-дыр мен. Дээрги-Чаяакчының меңээ берген көрүүшкүннеринче база ·ажыдыышкыннарынче шилчип көрейн. 2Бир христиан кижи барын билир мен: ол он дөрт чыл бурунгаар үшкү дээрже өрү көдүртүре берген (мага-боду-биле катай бе азы чүгле сүлдези-биле бе, ону мен эвес, Бурган-на билир). 3Ийе, ындыг кижини билир мен. Мага-боду-биле катай бе азы чүгле сүлдези-биле бе (ону мен эвес, Бурган-на билир), 4ол дываажаңче көдүртүре бергеш, адаары хоруглуг, кижи дамчыдып шыдавас сөстерни аңаа дыңнаан. 5Шак ындыг кижи дээш, чоргаараар мен, а бодум дээш, чүгле кошкак талаларым-биле дээрден башка, чоргааравас мен. 6Чоргаараарын-даа күзээр болзумза, мелегей кижи дег болбас мен, чүге дээрге мээң чугаалаар чүвем шынныг-дыр. Ынчалза-даа бодумну туттунуп алыр мен, оон башка кандыг-бир кижи мээң дугайымда, ооң мени хайгаарап көргенинден азы ажыл-херектерим дугайында дыңнаарга, сагындырып кээримден, эки кылдыр бодай бээр. 7Ол ышкаш кайгамчык онза ·ажыдыышкыннар алган мен! Ынчангаш Бурган мээң мага-бодумче, өрү көрдүнмезин бо дээш, тен кадаан – эрликтиң төлээзин мени эттеп-согары-биле чорудупкан. Катап база чугаалап тур мен: өрү көрдүнмезин бо дээш чорудупкан. 8Ол тенни ап каапсын дээш, Дээрги-Чаяакчыга үш катап чаннып тейлээн мен. 9А Ол меңээ мынча деп харыылаан: «Сеңээ Мээң авыралым-на четчир. Сээң кошкааң дамчыштыр Мээң күжүм илерээр». Христостуң күжү менде бар болзун дээш, бодумнуң кошкаамга чоргаараары – меңээ эң өөрүнчүг-дүр! 10А Христос дээш кошкак болганымга, дорамчылатканымга, түрегдээнимге, истедип-сүрдүргенимге, аар-бергелерге таварышканымга сеткилим ханар. Чүгле кошкак тургаш, ылап-ла күштүг мен! 11Шуут-ла угааным чана берген-дир! Мени силер ындыг байдалга чедиргениңер ол-дур. Силер харын мени мактаар ужурлуг силер. Чөгенчиг бараскан-даа болзумза, эң тергиин элчиннерден чүм-биле-даа дорайтаваан мен! 12Ылап-ла элчин боорумнуң бадыткал демдектерин силерге шыдамыккай көргүзүп келген мен. Кайгамчык чүүлдерни, бадыткал демдектерин, күчүлүг ажыл-херекти көрген силер. 13Ындыг болганда, силерниинден аңгы христиан ниитилелдерге көөрде, чедир албаан чүңер барыл? Чүгле силерни шүүдетпээним ылгалдыг болган бе? Ол буруум дээш, мени өршээңер! 14Мен ам силерге үшкү удаа чеде бээринге белеткенип тур мен. Силерге аартык болбас мен. Эт-хөреңгиңер эвес, а боттарыңар меңээ херек силер! Ажы-төл ада-иезиниң хереглелин хандырбас, а ада-ие ажы-төлүнүң хереглелин хандырар болгай. 15А мээң таламдан силер дээш бүгү чүүлдү чарыгдаары, бодумну безин бүрүнү-биле бериптери өөрүнчүг-дүр! Силерге ынаам ол хире күштүг турда, меңээ ынааңар чүге ындыг кошкагыл? 16Силерни шүүдетпээн-даа болгай-ла мен. Чамдык улустуң буруудадып турары дег, авыяастап тургаш, силерни кажар арга-биле холга киирип алган мен бе? 17Силерже чорудуп турган улузумнуң кайы-бирээзин дамчыштыр акшаңар олчалап алган мен бе? 18Мен силерже чоруур кылдыр Титти дилеп алгаш, ооң-биле кады база бир бүзүрээн дуңмамны чоруткан мен. Тит силерниң бир чүвеңер олчалап алган бе? Ынчаарга бис шупту чаңгыс-ла ол Сүлдеге башкарткаш, ажыл-херээвис кылып турбаан бис бе, чаңгыс-ла ол оруктар изеп чорбаан бис бе?! 19Силер ам бисти үргүлчү-ле силерниң мурнуңарга агартынып турар улус-тур деп бодаан боор силер. Ындыг эвес! Херек кырында Христос-биле сырый харылзаалыг апаргаш, Бурганның мурнунга чугаалап тур бис: ханы ынак эш-өөрүм, бо бүгү силерни быжыктырып турар! 20Менде мындыг сезик бар: силерге чеде бээримге, силер-даа, мен-даа, бот-боттарывысты ындыг улус кылдыр көрүксээнивистен көңгүс аңгы-дыр бис деп, удур-дедир эскерип кагзывысса, канчаарыл? Араңарда алгыш-кырыш, адааргал, килең, аңгылажыр чорук, хоп-нүгүл, бодун өрү көрдүнери болгаш корум-чурум чок чорук бар боор ирги бе дээш, сестир-дир мен. 21Силерге база катап чеде бээримге, Бурганым мени силерниң хайыңарда куду бадырыптарындан сестир-дир мен. Ынчан силерниң араңарда хөй-ле улустуң ажыын ажып, ыглаар апаар мен, чүге дээрге олар ооң мурнунда үүлгедип чораан бачыттарын: чүдек-бужар самыыраар чоруун болгаш туттунмас туралаашкынын олчаан билинмээннер-дир.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\