2 Коринфичилерге 13

1Силерге ам үшкү удаа чеде бээр мен. Бижилгеде мынчаар бижээн болгай: «Кандыг-даа херекти бадыткаар дизе, ийи азы үш херечиниң өчүү херек». 2Ийиги удаа силерге баргаш, сагындырып турган мен. А ам, силерден ыракка тургаш, ооң мурнунда бачыт үүлгедип чораан-даа, арткан бүгү-даа улусту база катап сагындырып тур мен: бо удаада силерни хайыралавас мен! 3«Христос Павелди дамчыштыр чугаалап турар болза, ооң бадыткалы кайыл?» – дээр-дир силер. А Христос силерге хамаарыштыр кошкак болбас, Ол Бурганның күжүн араңарга көргүзүптер! 4Христос кошкак турда, улус Ону хере шаап каан, ынчалза-даа ам Ол Бурганның күжү-биле амыдырап турар. Бис база Ооң-биле харылзаавыска кошкак бис, ынчалза-даа силерниң араңарга Ооң амыдыралындан үнүп кээп турар Бурганның күжүн илередир бис. 5Бодуңарны шылгаттынып көрүңер: бүзүрелиңер бар-дыр бе? Бодуңарны шинчилеп көрүңер! Азы Иисус Христостуң силер-биле сырый харылзаалыын билбезиңер ол бе? Шылгалданы ажып эрткен болзуңарза, билир ужурлуг силер. 6А бистиң ол шылгалданы ажып эрткенивисти билип каарыңарга идегеп тур мен. 7Багай чүнү-даа кылбазыңар дээш, Бурганга мөргүп тур бис. Боттарывысты шылгалданы чедиишкинниг ажып эрткен улус кылдыр көргүзер дээш, мөргүвейн тур бис. Шылгалданы ажып эртпээн улус кылдыр сагындыргай бис аан, чүгле силер-ле буяндан тарып чораан болзуңарза! 8Чүге дээрге алыс шынга удур эвес, а алыс шынның талазынга туржур күштүг бис. 9Бис кошкак, а силер күштүг болзуңарза, өөрүп-байырлаар бис, а ол ышкаш силерниң эттинип аарыңар дээш, мөргүп турар бис. 10Ынчангаш силерден ыракта турар-даа болзумза, мону бижидим. Силерге чеде бергеш, Дээрги-Чаяакчының меңээ үрегдеп-бузары-биле эвес, а быжыктырары-биле берген эрге-чагыргазын ажыглап, шыңгыы хөделиишкиннер кылбазымны күзээр-дир мен. 11Түңнелинде чугаалаар бодаан чүүлүм бо-дур, ха-дуңма: өөрүп чоруңар, эттинип алыңар, силерден дилээн чүвемни кылыңар, чаңгыс аай үзел-бодалдыг болуңар, эп-найыралдыг амыдыраңар. Ынчан Бурган, ынакшыл болгаш амыр-тайбыңның үнер дөзү, силер-биле кады боор! 12Бот-бодуңарны ыдыктыг ошкаашкын-биле мендилеңер. Бурганның бүгү ыдыктыг улузу силерге байыр чедирди. 13Дээрги Иисус Христостуң авыралы, Бурганның ынакшылы болгаш Ыдыктыг Сүлде-биле харылзаа силер бүгүдеде бар болзун!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\