2 Коринфичилерге 2

1Силерни муңгагдатпас дээш, силерге база катап барбазын быжыы-биле шиитпирлеп алдым. 2Силерни муңгагдадып турар болзумза, бодумнуң-на муңгагдадып кааным силерден өске, мени өөртүп, хөңнүм чазап турар кым-даа чок. 3Чеде бээримге, силер мени өөртүр туржук, харын муңгагдалче киирип кагбазы-биле, дем бир чагааны бижээн ужурум ол. А мээң өөрүшкүм шуптуңарның өөрүшкүңер боор деп, силер бүгүдеге бүзүрээр мен. 4Мен ол чагааны аажок кударап, караамның суун төп, хөрек-чүрээм дакпыжап оргаш, бижээн мен, ынчалза-даа силерни муңгагдадыр дээш эвес, а силерге ынакшылымның кайы хире күштүүн билип алзыннар дээш. 5Араңарда хөңнүм карарткан бир кижи бар деп бодаар болзуңарза, ол мээң эвес, а бети дизе (хөөретпес дээш, ынчаар чугааладым) шуптуңарның хөңнүн карартып каан болгай. 6Силерниң хөй кезииңерниң кеземчези-ле ол кижиге четчир боор. 7А ам ону өршээп, деткээниңер дээре, оон башка ооң сеткил-хөңнү муңгарап, ийлей бээр. 8Ынчангаш силерден дилеп тур мен: аңаа ынааңарны шынзыдып көрүңер! 9Шенелделерни шыдажып эрткениңерни, бүгү чүүлдерге дыңнангыр бооп турарыңарны билип аар дээш, ол чагааны бижээн болгай мен. 10А кымны өршээр-дир силер, мен база ол кижини өршээр мен. А мээң өршээлим дээрге (ол кижини өршээп боор чүүл менде ылап-ла бар болза) ону Христостуң мурнунга силер дээш, 11эрлик бисти кажарлап кааптазын дээш, өршээгеним ол-дур. Бис эрликтиң кара сагыштыг бодалдарын эки билир болгай бис. 12Ынчаарга Христос дугайында Буянныг Медээни медеглээр дээш, Троада хоорайга чедип кээримге, Дээрги-Чаяакчы ажык орукту меңээ белеткеп каан болду. 13Ындыг болза-даа, сеткил-сагыжым оожургап шыдавады, чүге дээрге бүзүрээн дуңмам Титти оон тыппайн бардым. Ынчангаш ында чурттап турарлар-биле байырлашкаш, Македонияже чорупкан мен. 14Бурганга өөрүп четтирдим – Ол бистиң Христоска башкарты бергенивис дамчыштыр Бурганның тиилелгезин көргүзүп турар база Христос дугайында билигни, чаагай чыт дег, чер болганга тарадып чоруур. 15Чүге дээрге бис камгалалдың оруу-биле-даа бар чыдар база өлүм-чидимниң оруу-биле-даа бар чыдар улустуң аразында Христостуң Бурганга кывыскан чаагай чыттыг өргүлү бис. 16Чамдык улуска бис – чүгле өлүмнүң бак чыды бис, а өске улуска – мөңге амыдыралдың тынгарыкчы чаагай чыды бис. Кым ол үүлени эдилеп шыдаарыл? 17Хөй-ле улус дег, олча-ажык харааш, Бурганның Медээзин хажытпайн турар-дыр бис. Харын Бурганның чоруткан улузу дег, Христос-биле сырый харылзаалыг бооп, Бурганның мурнунга ак сеткилдиг суртаалдап турар бис.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\