2 Коринфичилерге 3

1Ам база катап бодувуска эки үнелел бээрин оралдажып тур бис бе? Таанда-ла биске база, өске улуска ышкаш, силерге бижээн азы силерниң бижээниңер эки үнелелдиг чагаалар херек бе? 2Чок ыңар! Силер боттарыңар – бистиң чагаавыс силер! Бистиң чүректеривиске бижиттинген, бүгү улустуң билири, кижи бүрүзүнүң номчуп турары чагаа силер. 3Бистиң бараан болуушкунувус ачызында Христостуң бижээн чагаазы – силер-дир силер. Ындыызын бүгү улус көрүп турар. Будук-биле эвес, а дириг Бурганның Сүлдези-биле бижээн; калбак даштарга эвес, а кижилерниң чүректеринге бижээн чагаа силер. 4Бурганның мурнунга Христостуң ачызында силер дээш шак ындыг бүзүреливис бар. 5Бараан боор арга-шинээвис бистен үнүп турар деп шыдавас бис, ынчаар бодапкы дег чүү-даа чүве бистиң боттарывыста чок. Ындыг арга-шинээвис чүгле Бургандан келген. 6Ол биске Чаа Чагыг-керээге бараан боор арга-шинекти хайырлаан. Чаа Чагыг-керээде үжүк азы бижимел ыдыктыг хоойлу эвес, а Сүлде кол черни ээлеп турар. Чүге дээрге үжүк өлүмге чедирер, а Сүлде амы-тынны хайырлаар. 7Калбак даштарда оюп каан үжүктерге үндезилээн Эрги Чагыг-керээге – өлүмче аппаар ыдыктыг хоойлуга бараан боору кайы хире чайынналчак ийик, сактып келиңерем. Алызы барып, ындыг чайын арлып чиде-даа бээр болза, Моисейниң чайыннаан арнынче чиге көргеш, израиль чоннуң караа чылчырыктап турган болгай. 8А Сүлдеге хамааржыр Чаа Чагыг-керээге бараан боору оон кайы хире чайынналчак боор ужурлуг деп?! 9Шииткелге чедирер ыдыктыг хоойлуга бараан боору ындыг чайынга бүргеткен болза, агартыышкынга чедирер Чаа Чагыг-керээге бараан боору оон кайы хире өндүр улуг чайынныгыл! 10А Эрги Чагыг-керээниң чайыны оон өндүр чырыктың мурнунга бүлүрере берген. 11Арлып чиде бээр чүүл безин чайынналчак болза, арлып читпес чүүл оон кайы хире өндүр чырыгыл! 12Бир-тээ бисте шак ындыг идегел бар болганда, ажык-хостуг, коргуш чок суртаалдап тур бис. 13Израиль чон шак ол арлып чиде бээр чайынның төнчүзүн көрбезин дээш, арнын шывыг-биле шып турган Моисейге дөмей болбас бис. 14Ынчалза-даа оларның угаан-бодалы чүве эскербес хевээр-дир. Бөгүнге чедир, Эрги Чагыг-керээниң сөстерин номчуп турда, ол шывыг оларның угаан-бодалындан ап кагдынмаан-дыр, чүге дээрге ону чүгле Христостуң ачызында ап кааптып боор-дур. 15Бөгүнге чедир, Моисейниң хоойлузун номчуп турда, ол шывыг оларның чүректерин шып арткан хевээр-дир. 16Ынчалза-даа кижи Дээрги-Чаяакчыже эглирге, ол шывыгны ап кааптар. 17Дээрги-Чаяакчы дээрге Сүлде-дир, а Дээрги-Чаяакчының Сүлдези кайда барыл, ында хосталга бар. 18А бис шупту, шывыг-биле дуглаваан арыннарлыг бооп, Дээрги-Чаяакчының чайыннаажын, көрүнчүкте дег, көрүп турар бис. Ынчан Ооң овур-хевиринге улам-на дөмейлежип, улам-на чайынналдыр чырып, өскерлир бис. Ол өскерилгевисти Дээрги-Чаяакчының Сүлдези боттандырар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\