2 Коринфичилерге 4

1Ынчангаш бис – Бурганның шак ындыг бараан болуушкунну Бодунуң өршээлдии-биле хүлээндирип каан улузу, сорук-күжүвүс кошкаш дивес бис. 2Ынчанмайн канчаар, ыянчыг боорга, чажырар ажыл-херектен ойталаан болгай бис; кажарлавайн база Бурганның Медээзин хажытпайн турар болгай бис. Харын алыс шынны ажыы-биле медеглеп, Бурганның мурнунга боттарывысты бүгү улустуң арын-нүүрүнге хүлээдип турар бис. 3Бистиң медеглеп турарывыс Буянныг Медээ кандыг-бир кижиге дуглалдыр шыптына берген-даа болза, ол чүгле өлүм-чидимниң оруу-биле чоруп орар улуска дуглаглыг боор. 4Амгы бо делегейниң «бурганы» – эрлик шак ол бүзүревээн улустуң угаан-бодалын чүве эскербес кылып каарга, олар Христостуң Буянныг Медээзиниң чайынналчак чырыын көрбес-тирлер, а Христос – Бурганның овур-хевири болгай. 5Боттарывысты алдаржыдар дээш суртаалдавайн турар болгай бис, харын Иисус Христос – Дээргивис дээрзин, а бис – Иисус дээш, силерниң чалчаларыңар бис дээрзин суртаалдап турар болгай бис. 6«Дүмбейден чырык чырып келзин» – деп чугаалаан Бурган чүректеривиске чайынналдыр чырый бергеш, алдарлыг Бодунуң дугайында билигни биске Иисус Христостуң арнындан көргүскен. 7А ол билигниң эртине-байлаа бисте – бөдүүн дой савалар дег улуста шыгжаттынган-дыр. Ындыг болганывыста, шак ол дээди күштүң бистен эвес, а Бургандан кээп турары илдең-дир. 8Бисти чүк бүрүзүнден аар-бергелер кызагдап турар, ынчалза-даа бастыртып албаан бис. Аай-бажын тыппастай бээр бис, ынчалза-даа идегеливис ышкындырбаан. 9Бисти истеп-сүрүп турар, ынчалза-даа Бурган бисти кагбаан. Доңгайтыр шаптырып аар бис, ынчалза-даа узуткаттырбаан бис. 10Иисустуң амыдыралы бистиң мага-бодувуска илереп келзин дээш, Ооң өлүмүн мага-боттарывыска үргүлчү ап чоруур бис. 11Иисустуң амыдыралы база өлүмнүг мага-бодувуска бодун илеретсин дээш, бисти – дириг улусту Иисус дээш үргүлчү өлүмге онаап турар. 12Ындыг болганда, өлүм бодунуң салдарын биске көргүзерге, мөңге амыдырал бодунуң салдарын силерге көргүзүп турар-дыр. 13«Мен бүзүрей берген мен, ынчангаш чугаалап турдум» деп, Бижилгеде бижээн. Ындыг бүзүрелди берип турар Сүлде бисте бар болганда, бис база бүзүрей бергеш, чугаалап турарывыс бо. 14Билир бис: Дээрги Иисусту катап диргискен Бурган бисти база Ооң-биле катай катап диргискеш, силер-биле кады Бодунуң мурнунга тургузуптар. 15Бистиң ол бүгү хилинчек көргенивис силерге ачылыг салдар көргүзер болгай. Ооң түңнелинде Бурганның авыралы улам-на хөй улусту бүргей ап турар; а оларның өөрүп четтириишкини улам-на хөй куттулуп, Бурганны алдаржыдып турар. 16Ынчангаш сорук-күжүвүс кошкаш дивес. Харын бистиң мага-бодувус элеп, харыксыраза-даа, сагыш-сеткиливис хүн бүрүзүнде чаартынып орар. 17Түр када көөр, ажып эртери белен хилинчээвис биске эгээртинмес улуг мөңге алдар эккээр, ол алдар хилинчээвисти хөй катап чая базар. 18Көрүжүвүс көстүр чүүлче эвес, а көзүлбес чүүлче угланган. Чүге дээрге көстүр чүүл – түр када, а көзүлбес чүүл – мөңге.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\