2 Коринфичилерге 5

1Билир бис: чер кырында түр када чадырывыс буступ кээп дүжер болза, дээрде турар мөңге, кижи холу тутпаан бажыңывыс бар. Ону биске Бурган хайырлаар. 2Дээрниң ол шывыын каъттанып аарын четтикпейн манап, амдыызында маңаа тура, уё-човуурувус төп турар-дыр бис. 3Шак ынчаар «кеттинип алгаш», бис моон соңгаар чанагаш болбас бис. 4Ынчалза-даа ам дээрезинде бис шупту бо чадырда хевээр бооп, бергедеп човууртап турар бис. Черде мага-бодувустан адырлып аар дивээн бис, ындыг болза-даа, өлүмге чыгаткан чүүлдү мөңге амыдырал бодунга сиңирип алзын дээш, дээрниң хевин каъттанып алыксап турар бис. 5Шак ол сорулга ужун Бурган бисти белеткээн болгаш аазаашкынын күүседириниң магадылалы кылдыр Бодунуң Сүлдезин биске берген. 6Ынчангаш бис үргүлчү сорук-күштүг бис база ол ышкаш мону билир бис: черде мага-бодувуска чурттап турар үевисте Дээрги-Чаяакчыдан ыракта, хары черде турар дег бис. 7(Бис каракка көстүр чүүл-биле эвес, а бүзүрел-биле амыдырап турар болгай бис.) 8Сорук-күштүг бооп, мага-бодувустан үндүр көшкеш, Дээрги-Чаяакчының чанынга туруп аарын дээре деп көөр бис. 9Ынчангаш черде мага-бодувуска чурттап-даа тургаш азы оон ыракка-даа тургаш, бистиң эң-не улуг чүткүлүвүс – Ооң сеткилинге кирери болзун. 10Чүге дээрге черде мага-бодувуска амыдырап тура, кылган бүгү буянныг-даа, бузуттуг-даа херектеривис дээш, шаңналды азы кеземчени ап, бис шупту Шииткекчи Христостуң мурнунга турар ужурлуг бис. 11Ынчангаш бис, Дээрги-Чаяакчыдан коргары деп чүл дээрзин билир болгаш, улусту бүзүредип турар бис, а бистиң кымнар боорувус Бурганга билдингир; силерниң арын-нүүрүңер база ону билир дээрзинге идегээр мен. 12Бис катап база силерниң мурнуңарга мактаныр бодавадывыс. Бис дээш чоргаараар арганы силерге бергенивис ол-дур. Ынчангаш силер чүректе шыгжаттынган чүүл-биле эвес, а даштыкы байдалдар-биле мактанган улуска удур харыы берип шыдаар силер. 13Угаанывыс анаа эвес-даа бооп турза, Бурган дээш, ындыывыс ол-дур. А чарт угаанныг бооп турзувусса, силер дээш, ындыывыс ол-дур. 14Христостуң ынакшылынга башкарты бергенивис бисти мындыг түңнелге эккелген: бүгү улус дээш, бир Кижи өлү берген болза, бүгү улус база өлү бергени ол-дур. 15Ооң бүгү улус дээш өлүмүнүң сорулгазы мындыг турган: амылыг арткан улус ам бодун бодап эвес, а олар дээш өлген база катап дирилген Ону бодап амыдыраар ужурлуг. 16Ындыг болганда, бис ам моон соңгаар кымны-даа кижи хемчээли-биле хемчээвейн турар бис. Христосту кажан-бир шагда база ынчаар хемчээп чораан болзувусса, ам ынчаар хемчээвес апарган бис. 17Ынчангаш Христос-биле сырый харылзаалыг апарган кижи ам Бурганның чаа чаяалгазы боор. Эрги чүве эрте берген – чаа ёзу-чурум догуннай берген. 18А ол бүгү Бургандан келген. Ол Христосту дамчыштыр бисти Боду-биле эптештиргеш, улусту Боду-биле эптештирер даалганы биске берип каан. 19Бурган кижи төрелгетенниң кем-буруузун ооң кырынче дүжүрбейн, Христосту дамчыштыр Бодун бо делегей-биле эптештиргеш, эптежилге дугайында медээни тарадырын биске дааскан. 20Ындыг болган төлээде, бис – Христостуң бүрүн эргелиг элчилери бис, Бурган Боду бисти дамчыштыр улусту кыйгырып турар. Христостуң өмүнээзинден силерге аажок улуг дилеглиг бис: Бурган-биле эптежип алыңар! 21Бурган кажан-даа бачыт үүлгетпээн Кижиге бистиң бачыдывыс дээш кеземче онааган, а бис Христос-биле сырый харылзаалыг апаргаш, Бурганның мурнунга актыг болган бис.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\