2 Коринфичилерге 6

1Бис, Бурган-биле кады ажылдап турар улус, силерден аажок дилеп тур бис: Ооң хайырлаан авыралын хүлээп алган болганыңарда, ол ажык чок калбазын! 2Бурган мынча деп турар болгай:«Таарымчалыг үеде сени дыңнап каан мен;камгалал хүнүнде сеңээ дузалаан мен». Ам дыңнаңар: ол таарымчалыг үе, ол камгалал хүнү келген ышкажыл! 3Бистиң бараан болуушкунувусту кым-даа чемелевезин дээш, кымга-даа моондак тургузар хөңнүвүс чок. 4- 5Харын бодувусту бүгү чүүлдерге Бурганга бараан болган улус кылдыр көргүзүп, бүгү шенелделерни: хилинчектерни, түрегделди, аар-бергелерни, эттедип-соктурарын, кара-бажыңга хоругдаттырарын, биске удур үймээн-хөлзээзин үндүрерин, чилчик үстүр ажыл-ишти, уйгу чок дүннерни, аштап-суксаарын шыдамык ажып эртип турар бис. 6Бисте арыг амыдырал, билиг, шыдамык чорук, буянныг чорук, Ыдыктыг Сүлдениң илерээшкини, чүректиң ханызындан ынакшыл, 7алыс шынның Медээзи, Бурганның күчү-күжү база бар. Бис буянның чепсектери-биле камгаланырынга-даа, халдаарынга-даа белен бис. 8Алдар-хүндүге-даа, ат-алдарывыстың баксыраарынга-даа, нүгүлдедиринге-даа база мактадырынга-даа белен бис. Бисти мегечилер деп турза-даа, ак сеткилдиг бис. 9Ат-сурагжываан деп турза-даа, улуска билдингир бис. Өлген деп турза-даа, көрүңер даан – дириг-дир бис! Бисти кезетсе-даа, өлбээн-дир бис. 10Бисти муңгаратсаза-даа, үргүлчү өөрүп турар бис. Ядыы-даа болзувусса, хөй улусту байыдып турар бис. Чүвүс-даа чок, куруг-даа болзувусса, бүгү чүүлдү эдилеп турар бис. 11Коринфичилер, силер-биле ажык, хостуг чугаалаштывыс. Чүректеривисте чүү барын силерге тө каап бердивис. 12Силерге аажок ынак бис, а силер база биске ындыг хамаарылгалыг боорундан тыртылар-дыр силер. 13Бодумнуң ажы-төлүмге дег, силерге чугаалап тур мен: биске база шак ындыг хамаарылгалыг болуңар, чүректериңер биске ажыдып бериңер! 14Христоска бүзүревээн улус-биле чаңгыс баг болбаңар. Бурганга шынчы чорук биле бачыттың аразында кандыг харылзаа турарыл? Чырык биле дүмбейниң аразында дөмей чүү барыл? 15Христос биле Велиарның аразынга эп-сеткил турар бе? Азы бүзүрээн кижи биле бүзүревээн кижиде дөмей чүү барыл? 16Бурганның өргээзи биле дүрзү-бурганнарда дөмей чүү барыл? А бис – дириг Бурганның өргээзи-дир бис. Бурган мынча дээн-не болгай:«Мээң чурттаар өргээмни оларның аразынга тургузуп алгаш,олар-биле кады чоруур мен.Мен оларның Бурганы болур мен,а олар Мээң чонум болур». 17«Ынчангаш оларның аразындан үне бериңер,аңгыланып алыңар – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан,– ·арыг эвес чүүлге дегбеңер,Мен ынчан силерни чыып эккеп, хүлээп аар мен». 18«Мен силерниң Адаңар болур мен,а силер мээң оглу-кызым болур силер» –деп, Аг-шериглиг Бурган чугаалаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\