2 Коринфичилерге 7

1Ханы ынак эш-өөр, ындыг аазаашкыннарны биске берген-дир. Ынчангаш мага-ботту болгаш сагыш-сеткилди бужартадыптар бүгү чүүлден арыгланып аалы, Бурганны хүндүлеп, Ооң мурнунга бүрүн ыдыктыы-биле амыдыраалы! 2Чүректериңерге турар черден биске хостап бериңер! Бис кымны-даа хомудатпаан, кымга-даа хора чедирбээн, кымдан-даа олча-ажык хараваан болгай бис. 3Силерни буруудадыр дээш чугаалавайн тур мен. Мооң мурнунда база чугаалап турдум чоп: өлүр-даа болза, силер-биле кады өлүрүнге чедир, амыдыраар-даа болза, силер-биле кады амыдыраарынга чедир, чүректеривисте ынчалдыр сиңниккен силер. 4Силерге бүрүнү-биле бүзүрээр мен, силер дээш, аажок чоргаараар мен! Бүгү аар-бергелеривис үезинде сагыжым аргалалга база эгээртинмес өөрүшкүге бүргедип чор. 5Македонияга чедип келген соовуста безин, биске амыр-дыш турбаан болгай. Бисти бүгү чүктерден аар-бергелер кызагдаан: долгандыр чөңгээлиг аас-дыл, а сеткил-сагышта – коргуушкуннар. 6Ынчалза-даа сеткил-сагыжы ундараан бүгү улусту аргалап, деткиир Бурган бисти база Титтиң чедип келгени-биле аргалап, деткээн. 7Чүгле ооң чедип келгени-биле эвес, а силерниң ону аргалап, деткээниңер-биле база. Бисти кайы хире көрүксээниңерни, кайы хире хараадап муңгарааныңарны, мени дээш, кайы хире сагыш човап турарыңарны ол биске чугаалады. Ынчангаш мен оон-даа артык өөрүп-байырладым! 8А мээң чагаам силерни муңгагдадып каан-даа болза, ам ол дээш хараадавайн тур мен. Ол чагаам, үр эвес үеде-даа болза, силерни муңгагдатканын эскердим. Ынчангаш хараадаан-даа болзумза, 9мен ам өөрүп тур мен: муңгагдааныңар дээш эвес, а кемзинген сеткилиңер ачызында бачыдыңар билингениңер дээш. Муңгагдааныңар Бурганның күзел-соруу-биле болган-на болгай, бис силерге кандыг-даа хора чедирбээн бис! 10Бургандан келген муңгарал бачытты минниринге чедирер, ындыг болганда, камгалалга чедирер, ол дугайында хомудаан херээ чок. А бо делегейниң муңгаралы чүгле өлүмге чедирер. 11Бодап көрүңер даан: Бурганның күзел-соруу-биле муңгагдаарыңарга, чүү болган-дыр? Кем-бурууңар чогун көргүзер дээш, кайы хире чүткүлдүг-дүр силер! Кайы хире хорадап база хөлзеп-дүвүреп, кайы хире бисти көрүксеп, кайы хире чүткүлдүг бооп, кем-буруулуг кижини кайы хире кезедиксеп турар-дыр силер! Бо херекке арыыңарны бүрүнү-биле шынзыткан силер. 12Ындыг болганда, мен силерге ол чагааны бижээн-даа болзумза, кем-буруу үүлгеткен кижини сойгалаар-даа дээш эвес, качыгдаан кижи-даа дээш эвес, а Бурганның мурнунга биске кайы хире бердингениңер боттарыңарга илдең апарзын дээш, бижээн мен. 13Ооң түңнели бисти аргалап, деткиди! А ол аргалалдан аңгыда, Тит өөрүп турар боорга, оон-даа артык өөрээн бис. Силер шупту ооң ишти-хөңнүнде кара дашты ап октапкан болгай силер. 14Мен ооң мурнунга силерни аажок мактап турган болгай мен, ам кээп, силер дээш, арным кыспады! Харын силерге чугаалап турар бүгү чүүлүвүс-даа, а ол ышкаш Титтиң мурнунга силерни мактаан чугаавыс-даа шынныг болду. 15А ам, ону канчаар тооп дыңнап турганыңарны, кайы хире хүндүткеп база коргуп хүлээп алганыңарны сактып келгеш, Титтиң силерге сеткилиниң ханызындан ынакшылы дам баар-дыр. 16Ынчангаш бүгү чүүлдерге силерге идегеп боорум дээш, өөрүп тур мен!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\