2 Коринфичилерге 8

1Ха-дуңма, Македонияның христиан ниитилелдеринге хайырлаан Бурганның авыралының дугайында билип ап көрүңер. 2Олар кадыг-дошкун шенелделерге таварышса-даа, кызыгаар чок өөрүшкүге бүргеткен база кедергей ядыы боттары экииргээ-биле өй-хемчээл чок бай улус-тур! 3Оларның шыдаар шаа-биле, харын-даа шыдаар шаандан арттыр, эки туразы-биле хайырлал берип турганын херечилээр мен. 4Бурганның улузунга дуза кадарынга киржир өршээлди оларга көргүзерин бистен дилеп, олар ээрежип турду. 5Шак ындыг боор деп, бис шуут манаваан бис! Олар хамыктың мурнунда боттарын Дээрги-Чаяакчыга бараалгатканнар, а ооң соонда Бурганның күзел-соруун ёзугаар биске база бердинипкеннер. 6Ынчангаш бис Титтен ол авыралдыг ажыл-херекти, эгелеп алганы дег, силерниң араңарга эчизинге чедирерин дилээн бис. 7Силерде бүгү чүве четчир болгаш артар-дыр: бүзүрел-даа, чечен сөс-даа, билиглер-даа, чүткүлүңер-даа, бистиң ынакшылывыс-даа. А ындыг болганда, бо буянныг ажыл-херекке база экииргээңерни көргүзүңер. 8Мен силерге айтыышкын берген дег чугаалавадым. А өске улустуң чүткүлдүүн силерге чугаалап тура, ынакшылыңарның шынныын шенеп турарым ол. 9Бистиң Дээргивис Иисус Христостуң авыралдыын билир-ле болгай силер. Ол Бодунуң ядыызын дамчыштыр силерни байыдары-биле, бай турган боду, ядыы апарган. 10- 11Ол дугайты мээң, силерге ажыктыг болгу дег чүүлге хамаарыштыр, сүмем бо-дур: эрткен чылын-на эгезин салып алган, аажок күзеп-чүткээн ажыл-херээңерни ам эчизинге чедириңер. Эгезинде бодап алганыңар дег, чүткүлдүг болуңар, ачы-дуза кылырда, арга-шинээңер барымдаалаңар. 12Чүге дээрге силерде күзел-чүткүл-ле бар болза, чүңер чогун эвес, а чүңер барын барымдаалап, Бурган силерниң хайырлалыңарны хүлээп алыр. 13Силерге аар-берге болзун, а өске улуска чиик болзун деп бодавайн тур бис. Чугаа бир дең боор дугайында чоруп турар. 14Амгы үеде силерниң артыкшылыңар оларның чединмезин долдуруп шыдаар, а ооң соонда оларның артыкшылы силерниң чединмезиңерни долдурар. Шак ынчалдыр деңнежилге тургустунар. 15Бижилгеде мынчаар бижээн болгай:«Хөйнү чыып алган кижиде артыкшыл чок болган;эвээшти чыып алган кижи чедишпес деп чүвени билбес болган». 16Бурган силер дээш, база-ла ындыг чүткүлдүг сагыш човаашкынны Титтиң чүрээнге сиңирген боорга, Аңаа өөрүп четтирдим. 17Ол чүгле бистиң дилээвисти хүлээп аарындан аңгыда, боду четтикпейн чүткүп, эки туразы-биле силерже чоруп турар кижи. 18Титке эштей бир бүзүрелдиг дуңмавысты чоруттувус, Буянныг Медээни суртаалдааны-биле ол бүгү-ле христиан ниитилелдерде бедик үнелелди ап турар кижи. 19Бо авыралдыг бараан болуушкунну боттандырарынга биске идиг болзун дээш, христиан ниитилелдер ону шилип алган. Ооң ол дузазы Дээрги-Чаяакчыны алдаржыдарынга чедирер база бистиң чүткүл-соруувуска дүгжүп турар. 20Биске хүлээткен хөй акша-хөреңгини канчаар аайлап-башкарып турарывыс ужун бисти чемелепки дег чылдакты кымга-даа бербес дээш, кызып турар болгай бис. 21Чүгле Бурганның мурнунга эвес, а улустуң мурнунга база эки чүүлдү кылыр дээш, сагыш салып турар бис. 22А олар-биле кады база бир бүзүрээн дуңмавысты чорудуп тур бис: ооң чүткүлдүүн хөй янзы байдалдарга шенеп көрген улус бис. Ол ам улам-на чүткүлдүг апарган, чүге дээрге силерге аажок ынанып турар. 23А Титти алыр болза, ол мээң силерге хамаарылгалыг бүгү ажыл-херээмге мени эдерип, кады ажылдап чораан кижи; а демги бүзүрээн ийи эживиске хамаарыштыр чугаалаар болза, олар – христиан ниитилелдерниң элчиннери-дир, Христоска алдарны эккеп турар улус-тур. 24Ынчангаш христиан ниитилелдерниң мурнунга ол улуска ынааңарны бадыткаңар база силер дээш чоргааралывыстың чылдагаанын көргүзүңер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\