2 Коринфичилерге 9

1Бурганның улузунга ачы-дуза дугайында силерге бижиири эргежок чугула эвес боор. 2Силерниң ол ажыл-херекке чүткүлдүүңерни билир мен, македончулар мурнунга силерни мактап шаг болдум: Ахаияда христианнар эрткен чылда-ла ону кылырынга белен турган деп турдум. Силерниң чүткүлүңер хөй улусту ажыл-херекче сорук киирипкен. 3Ол дугайты силерни хей черге мактаан диртпес дээш, бүзүрээн ха-дуңмавысты дөмей-ле силерже чорудуп тур мен. Ачы-дуза хайырлаарынга белен бооруңарны чугаалап турдум чоп. 4А оон башка мээң-биле кады македончулар чедип кээрге, белен эвес болзуңарза, канчаарыл? Ындыг бүзүрелдиг мактанып тургаш, ыянчыг байдалга киргей-ле бис, а силерге кайы хире ыянчыын чугаалааш-даа канчаар! 5Ооң мурнунда-ла аазааныңар ачы-дузаны баш бурунгаар белеткеп кагзыннар дээш, бүзүрээн ха-дуңмавыстың силерге бисти мурнай чеде бээрин дилээри эргежок чугула-дыр деп шиитпирледим. Ол хайырлал ынчан ылап-ла эки тура-биле чыгдынган хайырлал боор база албадал-биле чыгган үндүрүг дег эвес боор. 6Сактып алыңар: үрезин харамнанган кижиниң дүжүдү база чегей боор, а элбээ-биле тараан кижиниң дүжүдү база элбек боор. 7Кижи бүрүзү, муңгаравайн база «Албадалга кирдим» деп бодавайн, чүрээ чежени бээр дээр болдур, ынчаны берзин. Чүге дээрге Бурган өөрүшкүлүг берип турар кижиге ынак. 8Ол силерни кандыг-даа ачы-буяны-биле байыдып шыдаар. Ынчан херектиг хамык чүве силерге кезээде бар бооп, кандыг-даа буянныг ажыл-херек кылырынга чедер болгаш артар. 9Бижилгеде бижээн-не болгай:«Ол кижи ядыы улуска ачы-дузаны элбээ-биле берген,ооң чөптүг-шынныг чоруу кезээ мөңгеде артып каар». 10Чажыкчыга үрезинни база улуска чем кылдыр хлеб-тарааны берип турар Бурган силерни база үрезин-биле хандырар. Ол үрезиниңерни көвүдеткеш, буянныг ажыл-херээңерниң дүжүдүн элбекшидип бээр. 11Кандыг-даа байдалдарда үргүлчү экииргек бооп шыдаар дээш, бүгү талазы-биле байый бээр силер, а силерниң экииргээңер бисти дамчыштыр улустуң Бурганга өөрүп четтирериниң чылдагааны апаар. 12Чүге дээрге силерниң ол бараан болуушкунуңар чүгле Бурганның улузунуң чединмезин хандырып турар эвес, а хөй улустуң Бурганга өй-хемчээл чок өөрүп четтиргени апаар. 13Бо бараан болуушкунуңар силерге шылгалда дег боор, ону дамчыштыр Бурганның улузу дыңнангыр чорууңарны база Христос дугайында Буянныг Медээни ылап-ла хүлээп көргениңерни көрүп каар. А ол ышкаш силерниң олар-биле база бүгү улус-биле акша-хөреңгиңерни харам чок үлежип турарыңарны көрүп кааш, олар ооң түңнелинде Бурганны алдаржыда бээрлер. 14Олар боттарының мөргүлдеринге сеткилиниң ханызындан силерже чүткүүрлер, чүге дээрге Бурган силерге Бодунуң эгээртинмес авыралын хайырлаан-дыр. 15Сөс-биле чугаалап четпес белээ дээш, Бурганга өөрүп четтирээлиңер!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\