2 Иоанн 1

1Бурганның шилип алганы агайга база ооң ажы-төлүнге эң улууңардан байыр: шуптуңарга шынап-ла ынакшыдым. Чүгле мен эвес, а алыс шынны билип алган бүгү улус база силерге ынакшыды. 2Ийе, бисти бүргеп турар шынның ачызында силерге ынак-тыр бис. Ол шын бистиң-биле кезээ мөңгеде тудуш харылзаалыг. 3Алыс шын болгаш ынакшылдың аайы-биле Бурган Ададан, Ооң Оглу Иисус Христостан келген авырал, өршээл болгаш амыр-тайбың биске доктаар! 4Адавыстың биске чагааны дег, алыс шынның изин истээн чамдык ажы-төлүң дугайында дыңнап кааш, мен аажок өөрүдүм. 5Ынчангаш мен ам дилеп тур мен, хүндүлүг агай: бот-боттарывыска ынак болуулуңар! (Ол чагыг чаа эвес, а биске эң эгезинде-ле берип каан чагыг хевээр боор). 6А ол ынакшыл дээрге-ле Адавыстың чагыгларын ёзугаар амыдыраар ужурлувуус деп билзе чогуур. Эң эгезинде-ле дыңнааныңар дег, ол чагыгның утказы мындыг: араңарда ынакшылдыг амыдыраар ужурлуг силер. 7Иисус Христос чер кырынче кижи мага-боттуг чедип келген дээрзин хүлээп көрбес хөй санныг мегечилер бо делегейде чоруп турар. Олар дег кижи бүрүзү мегечи-дир база Христостуң удурланыкчызы-дыр. 8Ынчаарга кызып ажылдап келгенивис чүүлдү чидирбейн, харын бүрүн шаңналды алырыңар дээш кичээнип көрүңер. 9Христостуң дугайында алыс шын өөредигден тайзы базып, өскээр барган кижиниң Бурган-биле харылзаазы чок. А ол өөредигге шынчы болуп арткан кижиде Ада-биле-даа, Оглу-биле-даа сырый харылзаа бар. 10Силерге чедип келген кандыг-бир кижи ол өөредигни суртаалдаары-биле ап чорбас болза, силер ону бажыңыңарга хүлээп албаңар база амыр-мендизин айтырбаңар. 11Чүге дээрге ындыг кижиниң амыр-мендизин айтырар болзуңарза, ооң бузуттуг үүлгедиглериниң киржикчизи апаар силер. 12Силерге бижип, чугаалаар бодаан чүвем оон-даа хөй, ынчалза-даа ону демир-үжүк-биле саазынга бижиир хөңнүм чок болду. Ооң орнунга, бистиң өөрүшкүвүс эгээртинмес долу болзун дээш, удавайн силерге дужуп, арын көржүп чугаалажыр сагыштыг мен. 13Бурган шилээн угбаңның ажы-төлү сеңээ байыр чедирип турлар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\