2 Фессалоникчилерге 1

1Павел, Сила база Тимофейден байыр. Фессалоникада Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христоска бүзүрээннер ниитилелинге бижидим. 2Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 3Ха-дуңма, силер дээш, Бурганга үргүлчү өөрүп четтирер ужурлуг бис. Ындыг боору чөп, чүге дээрге силерниң бүзүрелиңер өй-кызыгаар чок өзүп, бот-боттарыңарга ынакшылыңар улам улгадып орар. 4Ынчангаш бис боттарывыс-ла силерниң шыдажып эртип турарыңар бүгү истеп-сүрүүшкүннер, хилинчектер ортузунга туруштууңар база бүзүрелиңер дугайында Бурганга бүзүрээннерниң өске ниитилелдеринге чоргаарал-биле чугаалап турар бис. 5Бурганның шииткели чөптүг дээрзиниң бадыткалы бо-дур: ол дээш, хинчектенип турарыңар Бурганның Чагыргазынче алызы барып киреринге төлептиг кылдыр санаттырар силер. 6Бурган чөптүг: хилинчээңер дээш буруулуг улуска Ол хилинчек-биле орнун эгидер, 7а ам хилинчек көрүп чоруур силерге бис-биле катай Дээрги Иисустуң ээп кээр хүнүнде амыр-дышты хайырлаар. Христос дээрден Бодунуң күчүлүг төлээлери-биле кады 8оттуң чалбыыжынга бүргеткен чедип келгеш, Бурганны билип албаан база Дээргивис Иисустуң Буянныг Медээзинге чагыртпаан улуска кеземчени эккээр. 9Олар мөңге өлүмнүң кеземчези-биле санажыр: оларны Дээрги-Чаяакчының чанынга турарындан база Ооң өндүр бедик күжүнден чарып, ойладып чорудуптар. 10Аңаа бүзүрээн бүгү улузун магададып, оларның аразынга алдаржыыры-биле Христостуң чедип кээри хүнде ол бүгү чогуп бүдер. Бистиң херечилеливиске бүзүрээш, силер база Ооң улузунуң санынче кирген силер. 11Ынчангаш силер дээш үргүлчү мөргүп, Бургандан дилеп тур бис: Ол силерни Бодунуң олче кыйгырган амыдыралынга төлептиг кылып кагзын, силерниң хамык буянныг сагыжыңарны, бүзүрээниңерден укталган ажыл-херээңерни Бодунуң күжү-биле эчизинге чедирзин. 12Ынчан силерниң ачыңарда Дээргивис Иисустуң ады алдаржыыр, а силер база Бурганывыстың болгаш Дээрги Иисус Христостуң авыралы-биле Ооң ачызында алдаржыыр силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\