2 Фессалоникчилерге 2

1Ха-дуңма, Дээргивис Иисус Христостуң ээп кээринге база бистиң Ону уткуур дээш, канчаар чыглырывыска хамаарыштыр силерден дилээривис болза: 2угааныңар ышкынмаңар база Дээрги-Чаяакчының чедип кээр ужурлуг хүнү келген-дир деп турар кандыг-даа өттүр билген медеглелдер, ·ажыдыышкынныг сөстер азы бисти бижээн деп турар меге чагаалар-даа силерни дүүретпезин. 3Силер кымга-даа, канчаар-даа болза дуурайлатпаңар. Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының ол хүнү кээр мурнуу чарыында баштай Бурганга удур тура халыышкын үнер база өлүм-чидимге чыгаттырган, бузуттуг-бак язы чедип кээр ужурлуг. 4Ол язы улустуң «Бурган» дээри азы ыдыктыг деп мөгеери бүгү чүүлге удурланып, бодун өрү көрдүнер, оон туржук, Бурганның өргээзинге дүжүлгеже саадаптар база бодун «Бурган мен» деп чарлаттынар. 5Силер-биле кады тургаш, ол дугайында чугаалап турдум чоп, сагынмас-тыр силер бе? 6Ол язы чогуур үе-шагы кээр бетинде бодун көргүзер дээрге, ону чүү дуй туруп турарын ам билир силер. 7Бузуттуң чажыт күштери амдыгааштан салдарын көргүзүп кирипкен, ынчалза-даа амдыызында оларны доктаадып турар күш, Бурган ону оруктан чайлатпааже, бузуттуң оруун дуй турарын уламчылаар. 8Ынчан ол бузуттуг язы бодун ажыы-биле көргүзер, ынчалза-даа Дээрги Иисус Бодунуң ээп кээр хүнүнде ону Бодунуң аксындан үнген тыныш-биле өлүрүп, узуткап каар. 9Бузуттуг язының көстүп кээри – эрликтиң ажыл-херээ боор – ол улуг күчү-күш-биле меге кайгамчык демдектер кылып база 10янзы-бүрү хевирниң бузуттуг дуурайлаашкыны бооп, бодун илередир. Алыс шынга ынакшыырындан база ооң ачызында камгалал алырындан ойталааш, өлүмче бар чыдар улус аңаа алзып алыр. 11Ынчангаш Бурган оларны будулар чорукка чагыртыптарга, олар мегеге бүзүрей бээр. 12Алыс шынга бүзүревейн, бузутка алыскан хамык улус шииттирзин дээш, Ол ынчаар кылган. 13Дээрги-Чаяакчының ынакшааны ха-дуңма, силер дээш Бурганга үргүлчү өөрүп четтирер ужурлуг бис! Чүге дээрге Ыдыктыг Сүлдениң силерни Бурганга аңгылаанын дамчыштыр база алыс шынга бүзүрээниңер дамчыштыр камгалалды алзыннар дээш, Бурган силерни баштайгы дүжүдү кылдыр шилип алган. 14Дээргивис Иисус Христостуң өндүр бедиинден үлүг алзыннар дээш, силерге суртаалдаанывыс Буянныг Медээ дамчыштыр Ол силерни ук камгалалче кыйгырган болгай. 15Ха-дуңма, ынчангаш чаныш-сыныш чок туржуңар! Силерге аас-биле-даа, чагаага бижип-даа дамчытканывыс өөредигден быжыы-биле туттунуңар. 16Ам Дээргивис Иисус Христос болгаш биске ынак база Бодунуң авыралы-биле мөңге аргалалды, ачылыг идегелди биске хайырлаан Бурган Адавыс 17чүректериңерни сорук киирзин, а ол ышкаш кандыг-даа буянныг ажыл-херээңер, чугаа-сөзүңер дээш, быжыктырзын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\