2 Фессалоникчилерге 3

1Ха-дуңма, түңнелинде бис дээш мөргүүрүңерни дилеп тур бис. Дээрги-Чаяакчының медээзи оккуру-биле нептереп, силерниң араңарга дег, алдаржый берзин. 2Оон аңгыда будалган болгаш бузуттуг-бак улустан Бурган бисти камгалазын дээш мөргүңер: чамдык улус Буянныг Медээге бүзүревес-ле болгай. 3Ынчалза-даа Дээрги-Чаяакчы сөзүнге шынчы. Ол силерни быжыктырар база бузуттуг эрликтен кадагалаар. 4А бис силерниң айыткан чүүлүвүстү күүседип келгениңерге база ам-даа күүседириңерге Дээрги-Чаяакчының мурнунга ыяк бүзүрелдиг бис. 5Дээрги-Бурган-Чаяакчы чүректериңерге Бодунуң бээри ынакшылче база Христостуң бээри шыдамык чорукче орукту айтып берзин. 6Ха-дуңма, Дээргивис Иисус Христостуң ады-биле силерге айыткап тур бис: кылыр ажыл чок амыдырап чоруур база бистен шиңгээдип алганы өөредигни эдербес ха-дуңмаңарның чанынче чагдаваңар. 7Бисти канчаар өттүнер ужурлууңарны боттарыңар билир-ле болгай силер. Чүге дээрге силерниң араңарга чалгаа улус диртпээн бис. 8Кымның-даа кескинди хлевин халаска чип, азыратпадывыс, харын кайы-бирээңерге аартык болбас дээш, дүне-хүндүс дивейн, карак кызыл ажылдап келдивис. 9Силерден дуза дилээр эргевис чогундан-даа эвес, а бистен үлегер аарыңарны күзээш, ынчаар кылдывыс. 10Кады турар үевисте, силерге мындыг дүрүм арттырган бис: «Кым ажылдаар хөңнү чогул, ол чем чивезин!» 11А ам араңарда чамдык улустуң кылыр ажыл чок чурттап турары биске дыңналып тур. Олар боттары каяа-даа ажылдавайн, өскелерниң ажыл-херээнче холгаарлаарынга өйлежип турар дээр-дир. 12Ындыг улусту химиренмейн ажылдап, амыдыраар кошкулун боттары тыпсын деп, Дээрги Иисус Христостуң адындан дужаап база кыйгырып тур бис. 13А силер, ха-дуңма, буян тарыырын могаг-шылаг чокка уламчылаңар-ла. 14Бо чагаада айтыышкыннарывысты дыңнавас кандыг-бир кижи бар болза, ону демдектей көрүп алыңар. Аңаа ыянчыг болзун дээш, ооң-биле харылзашпаңар. 15Ындыг-даа болза, аңаа дайзыныңарга дег хамаарылга көргүспеңер, а ха-дуңмаңарны дег, билиндир сургаңар. 16Амыр-тайбыңның үнер дөзү боор Дээрги-Чаяакчы Боду амыр-тайбыңны силерге кажан-даа, кандыг-даа арга-биле хайырлазын. Дээрги-Чаяакчы шуптуңар-биле кады болзун! 17Бодумнуң холум-биле бижип олур мен: Павелден байыр. Ол чагаа мээңии-дир деп көргүзер дээш, чагааларымның шуптузун ынчаар демдектеп тур мен. 18Дээргивис Иисус Христостуң авыралы силер бүгүдеге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\