2 Тимофейге 1

1Христос Иисус-биле сырый харылзаалыг апаргаш, Бурганның аазааны мөңге амыдыралды медеглээри-биле Ооң күзел-соруун ёзугаар айбылаткан кижиден, Христос Иисустуң элчини Павелден байыр. 2Ханы ынак оглум Тимофей сеңээ бижидим. Бурган Адавыстан база Дээргивис Христос Иисустан келген авырал, өршээл база амыр-тайбың сеңээ доктаазын! 3Сени сактып, дүне, хүндүс үргүлчү мөргүл кылган санымда-ла, ада-өгбем дег, арыг арын-нүүр-биле бараан бооп чоруурум Бурганга өөрүп четтирер-дир мен. 4Карааң чажын сактып чор мен, ол ышкаш сени аажок көрүксеп тур мен: ужурал мени өөрүшкү-биле бүргептер боор! 5Сеткилиң ханызындан бүзүрээниңни сактыр-дыр мен: кырган-аваң Лоида биле аваң Эвника база ынчалдыр бүзүреп чораан болгай. Оларныы дег бүзүрел сенде база бар дээрзинге ыяк бүзүрээр мен. 6Аңаа сылдап алгаш, сагындырып ор мен: холдарымны сеңээ дегзиримге, Бургандан алганың ачы-буянныг белектиң одун өжүрбейн көр. 7Бурган биске коргуушкуннуң сүлдезин эвес, а күчү-күштүң, ынакшылдың, бодамчалыг боорунуң Сүлдезин берген болгай. 8Ынчангаш Дээргивисти херечилээринден ыятпа, Ол дээш хоругдаттырган менден база ыятпа. Харын Бурганның сеңээ бээри күшке даянгаш, Буянныг Медээни суртаалдааным ужун хилинчээмни үлежип көр. 9Бурган бисти камгалааш, Ооң ыдыктыг улузу боору-биле кыйгырып алган. Ол ону бистиң кылган ажыл-херээвис дээш эвес, а Ооң Бодунуң сорулгазы база авыралы дээш кылган. Ол биске ук авыралын Христос Иисусту дамчыштыр үе-шагның мурнунда хайырлаан. 10А ам Бурган оозун Камгалакчывыс Христос Иисустуң биске чедип келгенин дамчыштыр көргүскен. Христос өлүмнү күш чок болдурган база Буянныг Медээни дамчыштыр мөңге амыдырал биле өлүм чок чоруктуң чырыын бо делегейге эккелген. 11Бурган мени ол Буянныг Медээниң медээчизи, элчини база башкызы кылдыр шилип томуйлап каан! 12Мен ам ол бүгү чүүлдер дээш, хилинчек көрүп тур мен. Ынчалза-даа ол дээш ыятпас мен, чүге дээрге Кымга бүзүрээнимни билир болгаш, сөөлгү хүнге чедир Ооң меңээ идегээн чүүлүн кадагалап шыдаарынга бүзүрээр мен. 13Менден дыңнааның сөстерден туттун, олар сеңээ шынныг өөредигниң үлегери болзун, Христос Иисус-биле сырый харылзаалыг апаргаш, бүзүрелдиг база ынакшылдыг бооп амыдыра. 14Сеңээ идегээн бүгү буянны бисче сиңнигип кире берген Ыдыктыг Сүлдениң күжү-биле кадагала. 15·Асия девискээринде хамык улус, ооң иштинде Фигелл биле Эрмоген, мени каапкаш барганын билир сен. 16Онисифорнуң өг-бүлезинге Дээрги-Чаяакчы Бодунуң өршээлин көргүссүн, чүге дээрге ол мени чеже-даа катап часкарып келген база мээң кинчилерим көргеш-даа, менден ыятпаан болгай. 17Ол Римге кээп чорааш, кызымак дилеп тургаш, мени тып алган. 18Сөөлгү хүн кээрге, Дээрги-Чаяакчы аңаа Бодунуң өршээлин хайырлазын. Ооң Эфеске меңээ кайы хире дузалаанын бодуң кончуг эки билир сен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\