2 Тимофейге 2

1Оглум Тимофей, Христос Иисустан келген авыралдан күш кирип көр. 2Хөй санныг херечилер мурнунга менден дыңнаан өөредиглериңни өскелерни өөредип шыдаар шынчы улуска идегеп берип каг. 3Христос Иисустуң бердинген дайынчызы дег, хилинчекти кады шыдажып эртеринге белен бол. 4Кандыг-даа дайынчы тайбың амыдыралдың ажыл-херээ-биле бодун чардыктырбас, ол чүгле ону албан-хүлээлгеже кыйгырган шериг даргазының аайындан эртпезин бодаар. 5Дүрүмнер ёзугаар маргылдашпас болза, спортчу маргылдаага киришкен кым-даа тиилекчиниң шаңналын албас. 6Кара дерин төп ажылдаан тараачын дүжүттен бодунуң үлүүн баштайгы ээлчегде алыр ужурлуг. 7Мээң чүнү чугаалаанымны бодап көр. Бо бүгүнү угааптар арганы Дээрги-Чаяакчы сеңээ бээр. 8Мээң суртаалдап турарым Буянныг Медээде чугаалааны дег, өлүглер аразындан катап дирлип келген Иисус Христосту – ·Давидтиң үре-салгалын сактып чор. 9Буянныг Медээни суртаалдааным дээш, хилинчек көрүп, херектен дег бектиг-дир мен. Ынчалза-даа Бурганның медээзин бектээри болдунмас! 10Бурганның шилээн улузу база Христос Иисусту дамчыштыр кээр камгалалды мөңге алдар-биле катай алзыннар дээш, оларны бодаанымдан, чүнү-даа шыдажып чор мен. 11Шынныг сөстер бо-дур:«Ооң-биле кады өлген болзувусса,Ооң-биле кады амыдыраар бис. 12Ам шыдажып турар болзувусса,Ооң-биле кады чагырар бис.Оон ойталаар болзувусса,Ол база бистен ойталаар. 13Аңаа шынчы эвес-даа болзувусса,Ол шынчы бооп артар,чүге дээрге Ол Бодунга Боду өскерлир эвес». 14Хамык улуска бо дугайында сагындыр. Сөстер дугайында маргышка киришпезиннер дээш, оларны Бурганның мурнунга шыңгыы кичээндир. Дыңнакчыларга ооң ажыы чок, а чүгле хора чедирер. 15Бурганның мурнунга шылгаттынган, алыс шынныг медээни улуска хажытпайн дамчыдып турар ажылчын, ыядыр чүвези чок кижи кылдыр көстүп, Ол сени чүүлзүнзүн дээш, бар шааң-биле оралдаш. 16А Бурганны дорамчылаан хоозун чугаалардан чайлап чор. Оларга алзыпкан кижи Бургандан улам-на ырап бар чыдар. 17Ындыг улустуң өөредии, ириңнедир оюлган дег, үгдереп, тарап-ла орар. Оларның аразында Именей биле Филит ийи бар. 18Олар алыс шынның оруундан өскээр баргаш: «Катап дирлиишкин болуп каапкан» – дижип, чамдык улустуң бүзүрелин бойладып турарлар. 19Ынчалза-даа Бурганның салып кааны быжыг үндезин мындыг сөстер-биле таңмалаттынгаш, тендиш дивейн тур: «Дээрги-Чаяакчы кымның Аңаа хамааржырын билир», а ол ышкаш: «Дээрги-Чаяакчыга хамааржыр мен дээн кижи бүрүзү бузуттан ырай берзин». 20Улуг бажыңда чүгле алдын, мөңгүн эвес, а ыяш, дой сава-саңга база бар: оларның чамдыызы хүндүлүг ажыглалда, а өскелерин хүн бүрүде ажыглаар. 21Бодун хамык бузуттуг-бак чүүлдерден арыглап алган кижи хүндүлүг ажыглалдың савазы боор: ону ыдыктап каан, ол Ээге ажыктыг база кандыг-даа буянныг херек кылырынга белен турар. 22Чалыы үениң күзээшкиннеринден чайла, Дээрги-Чаяакчыдан дуза дилеп, арыг чүрээнден кыйгырган улус-биле кады чөптүг-шынныг амыдыралче, бүзүрелче, ынакшылче болгаш амыр-тайбыңче чүткү. 23Мелегей болгаш ужур-утка чок маргылдааларга киришпе, оларның алгыш-кырыш-биле доостурун билир-ле болгай сен. 24Дээрги-Чаяакчының чалчазы боор кижи алгыш-кырыш кылбаза эки. Харын ол хамык улус-биле эвилең-ээлдек, өөредиг берип билир, шыдамыккай боор ужурлуг. 25Ол аңаа удур улусту безин эп-чөп-биле эдип-чазазын. Чүге дээрге Бурган оларга бачыдын миннип, алыс шынны билип аар арганы бээр чадавас. 26Олар ооң соонда сергей бээр база оларны аспактап алгаш, бодунуң күзел-соруунга чагыртырынче албадапкан эрликтиң туттуруундан ушта халый бээр чадавас.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\