2 Тимофейге 3

1Сөөлгү хүннерде аар-берге үе чедип кээрин билип ал. 2Улус чүгле боттарын бодаар, акша-мөңгүнге ынак, мактаныычал, туразы улуг, өгү-дылын караңнадырынга өй болу бээр. Олар ада-иезин дыңнавас, өөрүп четтирерин билбес, ыдыктыг чүүлдерден ойталаар, 3ынакшыыр, кээргээр сеткили чок, нүгүлчү, бодун туттунуп билбес база каржы, буянны көөр хөңнү чок улус болу бээр. 4Олар өскерликчи, хай-чагырга чок, адыыргак, боттарының күзээшкиннерин хандырарынга Бургандан артык ынак улус болу бээр. 5Ындыг улус Бурганны хүндүлээриниң чүгле даштыкы хевиринден туттунар, а Ооң ылаптыг күжүнден ойталаар. Олар-биле черле чоокшулашпа. 6Оларның чамдыызы улустуң бажыңнарынче оп-биле аагайлап киргеш, кошкак херээженнерни дуурайлап кааптар. Ол херээженнер дээрге бачыдының аяа долган, янзы-бүрү күзээшкиннериниң аайындан эртпес улус-тур. 7Ындыглар кезээде-ле өөрениксээрлер, ынчалза-даа алыс шынны кажан-даа долузу-биле билип ап шыдавастар. 8Моисейге удурланган Ианний биле Иамврий кара олчаан, ол улус база алыс шынга удур туржуп турар. Олар дээрге угааны бойлаан, бүзүрели меге, алыс шынга удур улус-тур. 9Ынчалза-даа оларның оруу муңгаш: Моисейге удурланганнарның угаан чогу бодун көргүзүпкени дег, оларның угаан чогу база бүгү улуска көскү апаар. 10А сен мээң өөредиимге, канчаар чурттап келгенимге, амыдыралчы сорулгаларымга, бүзүрелимге, шыдамыымга, ынакшаанымга, туруштуумга, 11истедип-сүрдүрүүшкүннерим болгаш хилинчээмге мени эдерип келдиң. Антиохия, Икония болгаш Листрага мээң-биле болган бүгү чүүлдү, өске-даа хамык качыгдалдарымны билир-дир сен. Коргунчуг истеп-сүрүүшкүннерни шыдажып эрттим. Ынчалза-даа Дээрги-Чаяакчы мени оларның шуптузундан камгалап каан. 12Бурганны хүндүлеп, Христос Иисус-биле сырый харылзаалыг амыдыраар дээн улустуң шуптузу истедип-сүрдүре бээр. 13А бузуттуглар болгаш хуурмак хейлер багынга улам өнемчип, өскелерни будулдурар, оон боттары база будулар. 14А сен өөренип алганың, бүзүрээниң чүүлден салдынма. Сээң башкыларың кымнар боорун билир сен, 15Ыдыктыг Бижилгелерни база чажыңдан-на билир сен. А Бижилгелер Христос Иисуска бүзүрээрин дамчыштыр кээр камгалалче аппаар мерген угаанны сеңээ берип шыдаар. 16Бүгү Бижилге Бурганның аксындан үндүр тынган сөзү-дүр, ол алыс шынны өөредиринге, чазыгларны айтып, эдеринге, чөптүг-шынныг амыдыралды суртаалдаарынга ажыктыг. 17Ындыг болганда, Бурганның кижизи бүрүнү-биле мергежээн база кандыг-даа буянныг херек кылыры-биле чепсегленген боор.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\