2 Тимофейге 4

1Бурганның-даа мурнунга, ээп кээп хааннай бергеш, дириг-даа, өлүг-даа улусту шииде бээр Христос Иисустуң-даа мурнунга сеңээ айыткап тур мен: 2Бурганның медээзин суртаалда, таарымчалыг-даа, таарымчалыг эвес-даа үеде даалгаң күүседиринге белен бол, улусту эдип чаза, чазыгларын сойгала, сеткилин сергет база шыдамыккай өөрет. 3Улустуң шынныг өөредигни дыңнаар безин хөңнү чок апаары үе чедип кээр. Олар боттарының күзээшкиннериниң аайы-биле, чүгле оларның дыңнаксаан чүүлүн чугаалаар янзы-бүрү башкыларны шилип эгелээрлер. 4Олар алыс шындан кулаан бөөшкүннеп, хоозун меге тоолчургу чугаалар дыңнаарлар. 5А сен бүгү чүүлге серемчилелдиг боор, бергелерни шыдажып эртер, Буянныг Медээни суртаалдаар ажыл-херээңни шуудадыр, бараан болуушкунуңну эчизинге чедир күүседир ужурлуг сен. 6А меңээ хамаарыштыр – амы-тынымны өргүл дег салып каан-дыр, кызыл-дустаар үем чоокшулаан-дыр. 7Мен төлептии-биле демисештим, мөңге амыдыралды, чарышты төндүр маңнадым, бүзүрелди кадагаладым. 8Мени ам актыг-шынныг тиилекчиге бээр шаңнал манап турар, чөптүг Шииткекчи боор Дээрги-Чаяакчы, сөөлгү хүн кээрге, ону меңээ тыпсыр. Ол шаңналды чүгле меңээ эвес, а Ооң ээп кээрин ынакшыл-биле манаан бүгү улуска база тыпсыр. 9Менче дүрген чедип кээрин кызыт, 10чүге дээрге Димас мени каапкаш барды. Ол амгы бо делегейге хандыкшааш, Фессалоникаже чорупту. Крискент – Галатияда, а Тит – Далматияда барган. Мээң чанымда чүгле Лука бар. 11Кээриңде, Маркты эдертип эккел, чүге дээрге ол мээң бараан болуушкунумга дузалап шыдаар кижи. 12Мен Тихикти Эфесче чорудуптум. 13Бээр кээриңде, Троадада Карп сугда каапкан тонумну, а ол ышкаш номнарымны, ылаңгыя эттээн хөмде бижээннерин, эккеп көр. 14Александр дарган меңээ эңдерик хөй хора халдаткан кижи, ооң ажыл-херээ дээш, Дээрги-Чаяакчы ону кезедир! 15Сен база оон кичээн, чүге дээрге ол бистиң суртаалывыска аажок удурланып турар-дыр. 16Мээң херээмни шииткел черинге бир дугаар дыңнап турда, кым-даа меңээ болчуп келбеди, хамык улус мени каапкаш барды. Ону оларның буруузу кылдыр көрбезинем! 17Ынчалза-даа Дээрги-Чаяакчы мээң-биле кады бооп, хамык өске чоннар улузу ону дыңназын дээш, Буянныг Медээни аксым-биле суртаалдаар күштү меңээ берген. Ол мени арзылаң аксындан камгалады. 18Дээрги-Чаяакчы мени кандыг-даа бузуттан камгалаар база Бодунуң Дээрде Чагыргазынче бүдүн-бүрүн чедире бээр. Аңаа кезээ мөңгеде алдар! ·Аминь. 19Прискилла биле Акилага, а ол ышкаш Онисифорнуң өг-бүлезинге байырым чедир. 20Эраст Коринфиде артып калган, а Трофимни мен аарыының ужун Милитте каапкан мен. 21Кыш бетинде бээр чедип кээрин оралдаш. Эввул, Пуд, Лин, Клавдия база хамык бүзүрээн ха-дуңмавыс сеңээ байыр чедирип турлар. 22Дээрги-Чаяакчы сеткил-чүрээң-биле кады болзун! Бурганның авыралы силерге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\