3 Иоанн 1

1Шынап-ла ынакшааным эжим Гаийге эң улууңардан байыр. 2Ханы ынак эжим! Сеткил-чүрээңниң кадыы дег, мага-бодуңнуң кадык болуру дээш база бүгү-ле чүүлдерге чедиишкинниг болуруң дээш мөргүп тур мен. 3Чамдык бүзүрээн ха-дуңмавыс биске келгеш, алыс шынга бердингениңни база алыс шынның оруу-биле бар чыдарыңны херечилээрге, аажок өөрүдүм. 4Ажы-төлүм алыс шынның оруун эдерген деп билип аарындан артык өөрүшкү меңээ турбас! 5Ханы ынак эжим! Олар-биле танышпас-даа болзуңза, бүзүрээн ха-дуңмавыстың чаагай чоруу дээш ак сеткилдиг ажылдап чоруур-дур сен. 6Ам оларның чорук-херээн уламчылаарынга дузалажыр болзуңза, ол чорууң Бурганның мурнунга төлептиг болур. 7Чүге дээрге олар Христоска бараан болур дээш, чер кезип чорупкаш, Христоска бүзүревестерден чүнү-даа албайн чоруур улус-тур. 8Ындыг улусту деткиир ужурлуг бис. Ынчангаш бис оларның алыс шынга бараан болуушкунунуң киржикчилери боор бис. 9Мен христиан ниитилелче чагаа бижидим, ынчалза-даа оларны удуртуксап турар Диотреф дээрзи бистиң чугаалаан чүвевисти хүлээп албас-тыр. 10Ылап-ла ынчангаш, мен ынаар чеде берзимзе, ооң чүнү кылып турарының дугайында сагындырар мен. Ол бисти бак сөстер-биле нүгүлдеп тур, ынчалза-даа ол безин аңаа эвээш болган де. Диотреф боду-даа ха-дуңмавысты хүлээп албайн турар, өске улустуң-даа ону кылырынга шаптык кадып, оларны христиан ниитилелден үндүр сывыртап турар! 11Ханы ынак эжим! Кандыг-даа бузутту эвес, а чүгле буянны өттүнүп көр. Буянныг херектер кылып турар кижи Бургандан укталган болур. Бузут үүлгедип турар кижи Бурганны көрбээн боор. 12Димитрийни шупту улус эки кижи деп үнелээр болду, алыс шын боду-ла ол дугайында херечилеп турар-дыр; бис база ол дээш дагдындывыс, а херечилеливис шынныг дээрзин билир болгай сен. 13Оон-даа хөй чүве дугайында сеңээ бижип, чугаалап болур турдум, ынчалза-даа ону демир-үжүк-биле саазынга бижиир хөңнүм чогул. 14Удавас сээң-биле арын көржүп ужуражырымга база аравыста хөөрежи бээривиске идегеп тур мен. 15Амыр-тайбыңны күзедим. Сээң өңнүктериң байыр чедирип тур. Шупту эш-өөрүвүске, кижи бүрүзүнге тус-тузунда, байырдан чедирип көр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\