Ажыл-чорудулга 1

1- 2Феофил, баштайгы номумга Иисустуң эң эгезинден эгелээш, Бодунуң шилип алган элчиннеринге Ыдыктыг Сүлде дамчыштыр айтыышкыннарын бергеш, дээрже көдүрлүп үнгени хүнге чедир чүнү кылып база чүү чүвеге өөредип турганын силерге дөгерезин бижип берген мен. 3Хилинчек көрүп, өлген соонда, Иисус ол улуска чедип кээп, хөй-ле бүзүренчиг барымдаалар-биле Бодун дириг кылдыр көргүскен. Ол оларга дөртен хонук дургузунда чедип кээп, Бурганның Чагыргазының дугайында чугаалап турган. 4Оон бир-ле катап, олар-биле кады чемненип оргаш, Иисус мындыг айтыышкын берген: «Иерусалимни кагбаңар, а Мээң чугаалааным дег, Мээң Адамның силерге аазааны Ыдыктыг Сүлдениң кээрин манаңар. 5Иоанн силерни ·сугже суп турган, а Мээң Адам, каш хүн эртерге, силерни Ыдыктыг Сүлдеже сугар-дыр». 6Өөреникчилер база катап Иисус-биле ужуражып келгеш: «Дээрги, израиль күрүнени катап тургузарың үе-шаг ам келбээн бе?» – деп айтырганнар. 7Ол оларга мынча дээн: «Аданың Бодунуң эрге-чагыргазы-биле доктаатканы үелер болгаш хуусааларны билири – силерниң херээңер эвес-тир! 8Ынчаарга Ыдыктыг Сүлде силерже бадып кээрге, күчү-күштү хүлээп алгаш, Иерусалимге, бүгү Иудеяга, Самарияга база чер-делегейниң кыдыынга чедир Мээң херечилерим боор силер». 9Ынча дээш, Иисус оларның караанга көзүлдүр дээрже көдүрлүп үнгеш, булутче ажытталы берген. 10Олар дээрже топтап көрүп турда, хенертен ак хептиг ийи эр кижи оларга көстүп келгеш, 11мынча дээннер: «Галилейжилер, чүге мында дээрже кайгап тур силер? Силерниң мурнуңарга дээрже көдүрлү берген Иисус, Ооң ам канчаар чоруй барганын көргениңер дег, шак-ла ынчаар дедир ээп кээр». 12Ооң соонда Иисустуң өөреникчилери Елеон даандан баткаш, Иерусалимче ээп келгеннер. Ол даг Иерусалимден ·амыр-дыш хүнүнде эртерин чөпшээрээн чер хире ырак турган. 13Олар хоорайже киргеш, делгем өрээлге чыглып келгеннер. Аңаа Пётр, Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Алфейниң оглу Иаков, Симон Зилот болгаш Иаковтуң оглу Иуда олар турган чүве-дир. 14Өөреникчилер шупту үргүлчү чыглып, мөргүүр чаңчылдыг турганнар. Элээн каш херээжен болгаш Иисустуң авазы Мария база Ооң дуңмалары олар-биле кады орта кээп турганнар. 15Каш хүн эрткенде, база бир шак ындыг чыышка 120 хире кижи чыылган турда, Пётр туруп келгеш, мынча дээн: 16«Ха-дуңма, Иисусту садыпкаш, оон Ону тудуп хоругдаар улусту баштап кээр Иуда дугайында Ыдыктыг Сүлдениң ·Давидтиң аксы-биле Бижилгеде өттүр билип медеглээн чүвези боттаныр ужурлуг турган-дыр. 17Иуда бистиң бирээвис турган, ол кылып келген ажыл-чорудулгавыска база киржип чораан». 18(Ол бузуттуг үүлгедии дээш алган акшазы-биле чер садып алган, ынчалза-даа черже ок кадалдыр кээп ушкаш, хырны чарлып, ижин-шөйүндүзү уштуна берген. 19Иерусалимде шупту улус ол дугайында билир турган болгаш, Иуданың черин боттарының дылынга Акелдама азы «Ханныг шөл» деп адааннар.) 20«А Ыдыктыг ырлар номунда: „Аал-чурту ээн калзын, аңаа кым-даа чурттавазын“ база „Өске кижи ооң эрге-дужаалын эдилезин“ – деп бижээн болгай. 21Ынчангаш Дээрги Иисус бистиң-биле кады турар үеде, үргүлчү аравыска чораан өске-бир кижиден шилип алыр ужурлуг бис. 22Ол кижи Иоанның улусту ·сугже суп турган үезинден эгелеп, Иисустуң бистиң мурнувуска дээрже көдүрүлгенинге чедир аравыска чоруп турган, Иисустуң катап дирилгенин бистиң-биле кады көрген херечи болзун». 23Олар ийи кижини: Варсава деп өске аттыг, Иуст деп шолалыг Иосифти база Матфийни саналдааннар. 24Элчиннер: «Дээрги-Чаяакчы, кижи бүрүзүнүң сеткил-чүрээн билир болгай сен. Бо ийи кижиниң кайызын шилип алганыңны база 25бодунуң турар ужурлуг черинче чорупкан Иуданың орнунга кымның элчин бооп, бараан болур ужурлуун көргүс» – деп мөргүп турганнар. 26Оон олар үлүг шилип, төлге дажы октаарга, үлүг Матфийге онаашкан. Ол арткан он бир элчинге немей он ийигизи деп санаттыра берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\