Ажыл-чорудулга 15

1Антиохияга Иудеядан бир-ле улус келгеш, бүзүрээннерни өөредип эгелээн: «Моисейниң ёзу-чаңчылын ёзугаар ·кыртыжап демдектеттирбес болзуңарза, камгалал ап шыдавас силер». 2Павел биле Варнава ол улус-биле чөпшээрешпээннер, ынчангаш кончуг изиг маргылдаа үнген. Бүзүрээн улус ынчан ол айтырыгны элчиннер-биле база христиан ниитилелдиң удуртукчулары-биле чугаалашсыннар дээш, Павел биле Варнаваны база бүзүрээннерниң чамдыызын Иерусалимче чорудупкан. 3Олар христиан ниитилелдиң даалгазы-биле Финикия болгаш Самарияны таварты эртип бар чыткаш, өске чоннар улузу Бурганче эглип турарын чугаалаарга, ол черлерде чурттаан бүгү ха-дуңманың өөрүүрү аттыг болган. 4Иерусалимге кээрге, оларны христиан ниитилел, элчиннер база удуртукчулар эвилең-ээлдек хүлээп алган. Павел биле Варнава Бурганның оларны дамчыштыр кылган бүгү чүвезин чугаалап бергеннер. 5·Фарисейлер бөлүүнге хамааржыр чамдык бүзүрээн улус туруп келгеш, мынча дээннер: «Өске чоннар улузу ам ·кыртыжап демдектеттирер ужурлуг, ол ышкаш Моисейниң хоойлузун сагыырын олардан негээр херек». 6Элчиннер болгаш удуртукчулар ол айтырыгны чугаалажыр дээш чыглып келгеннер. 7Үр чугаалажыышкыннар соонда, Пётр туруп келгеш, мынча дээн: «Ха-дуңма, өске чоннар улузу Буянныг Медээни мээң суртаалымдан дыңнааш, бүзүрей берзиннер дээш, Бурган бистиң аравыстан эң эгезинде-ле мени шилип алганын билир силер. 8Бурган кижилерниң чүректерин билир болгай, өске чоннар улузунга база Ыдыктыг Сүлдени, биске хайырлааны дег, хайырлааш, оларны хүлээп көргенин Ол көргүстү. 9Бурган олар-биле бистиң аравыста кандыг-даа ылгал кылбайн турар, харын оларның чүректерин арыглап алган-дыр, чүге дээрге олар бүзүрей берген-дир. 10Ынчаарга бистиң-даа, өгбелеривистиң-даа уур харык чок болганы үүрге-чүъктү бүзүрээннерниң оорга-мойнунче чүдүргеш, Бурганны чүге шенеп турар силер? 11Ынчалза-даа бис база олар ышкаш, Дээрги Иисустуң авыралын дамчыштыр камгалал алырывыска бүзүрээр бис». 12Бүгү чыыш ыыт-шимээн чок барып, өске чоннар улузунуң аразынга Варнава биле Павелди дамчыштыр Бурганның кылганы кайгамчык демдектер дугайында ол ийиниң чугаазын дыңнай бергеннер. 13Олар чугаазын доозуптарга, Иаков чугаалап эгелээн: «Ха-дуңма, мени дыңнаңар! 14Бурган эң баштай өске чоннар улузунче ээ көрүп, Бодунуң адын хүндүлээр кылдыр, оларның аразындан улусту шилип алганын Симон Пётр биске чугаалады. 15Ол дугайында медээчилерниң бижээн сөстери база ооң-биле дүгжүп турар-дыр: 16„Оон Мен ээп келгеш, ·Давидтиң буступ дүшкен чадырын катап тургузар мен.Мен ону бузундулардан чыып тургускаш, эде тудуп, чаартыр мен. 17- 18Ынчан кижи төрелгетен артынчызы – Мээң адымны эдилээн бүгү өске чоннарДээрги-Чаяакчыже чүткүп эгелээр.Ол бүгүнү шаг-шаандан бээр билдингир кылып каан Дээрги-Чаяакчыынча деп турар-дыр“. 19Ынчангаш Бурганче эглирин күзээн өске чоннар улузунга шаптык катпас ужурлуг бис деп санап тур мен. 20Харын-даа оларга дүрзү-бурганга өргээн аъш-чем чииринден, самыыраарындан, бооп өлүрген дириг амытаннар эъдинден база хандан ойталаар дугайында чагаа бижиир ужурлуг бис. 21Чүге дээрге Моисейниң хоойлузун хоорай бүрүзүнге суртаалдаар база ·амыр-дыш хүнүнде-ле ·синагогаларга номчуур улус шагдан бээр бар болгай». 22Элчиннер болгаш христиан ниитилелдиң удуртукчулары бүгү ниитилел-биле кады боттарының аразындан каш кижи шилээш, оларны Павел биле Варнавага кошкаш, Антиохияже чорударын шиитпирлээннер. Олар бүзүрээн улус аразында удуртукчулар болур Варсава деп ады база бар Иуда биле Силаны шилип алганнар. 23Олар-биле кады мындыг уткалыг чагаа чорутканнар: «Антиохия, Сирия болгаш Киликияда турар өске чоннар уктуг бүзүрээн ха-дуңмавыс силерге элчиннерден болгаш христиан ниитилелдиң удуртукчуларындан изиг байыр! 24Бистен адырлып чоруй барган чамдык улус бистен кандыг-даа даалга албайн, боттарының чугаазы-биле силерни дүвүредип, угаан-бодалыңарны хөлзедип турарын дыңнадывыс. 25Ынчангаш бис шупту чыглып, чаңгыс эп-сеткилдиг дугурушканывыстың түңнелинде, аравыстан каш кижи шилээш, биске эргим Варнава биле Павелди кады силерже чорударын шиитпирледивис. 26Ол ийи кижи болза Дээргивис Иисус Христоска бараан болур дээш амы-тынын артынга каапкан улус-тур. 27Ол ышкаш Иуда биле Силаны чоруттувус, олар силерге бижээн чүвевисти аас-биле база дамчыдарлар. 28Ыдыктыг Сүлде болгаш бис дараазында айытканывыс эргежок чугула чүүлдерден өске чүнү-даа сагыырын силерден негевес деп шиитпирледивис: 29дүрзү-бурганнарга өргээн аъш-чем чииринден, хандан, бооп өлүрген дириг амытаннар эъдинден база самыыраарындан ойталаңарR. Бо бүгүнү сагыыр болзуңарза, шын кылып турар-дыр силер. Байырлыг, менди-чаагай!» 30Айбылатканнар Антиохияга келгеш, ында бүзүрээн улусту чыггаш, чагааны хүлээдип бергеннер. 31А демгилери ону номчааш, деткимчелиг медээге аажок өөрээннер. 32Иуда биле Сила ийи боттары Бурганның медээчилери турган болгаш, ха-дуңмазынга хөй суртаал кылып, оларны деткип база бүзүрелин быжыктырып турганнар. 33- 34Иуда биле Сила аңаа элээн болган соонда, бүзүрээннер оларга амыр-тайбыңны, ак орукту күзээш, оларны айбылаан улусче дедир чорудупканнар. 35А Павел биле Варнава Антиохияга артып калган. Олар өске хөй улус-биле кады өөредиг берип база Дээрги-Чаяакчының Буянныг Медээзин суртаалдап турганнар. 36Элээн үе эрткенде, Павел Варнавага: «Дедир чоруткаш, Дээрги-Чаяакчының медээзин суртаалдап турганывыс бүгү хоорайларда ха-дуңмавыска барып чедип, оларның канчаар чурттап олурарын көрээлем» – деп санал киирген. 37Варнава Марк деп ады база бар Иоанны эдертип алыр бодаан. 38Ынчалза-даа Памфилияга оларны каапкаш, бо ажыл-херекти олар-биле кады уламчылаваан боорга, Павел Маркты алган херээ чок деп санаан. 39Ол дээш, оларның аразынга шыңгыы чөрүлдээ үнүп кээрге, Павел биле Варнава чарлырын шиитпирлээн. Варнава Маркты эдерткеш, Кипрже эжиндирип чорупкан. 40А Павел Силаны шилип алгаш, бүзүрээннер ону Дээрги-Чаяакчының авыралынга хүлээдип бээрге, орукче үнүпкен. 41Ол Сирия болгаш Киликияны эргий кезип, христиан ниитилелдерни быжыктырып чораан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\