Ажыл-чорудулга 2

1Беженги хүннүң байырлалында шупту бүзүрээн улус чаңгыс бажыңга чыглып келген. 2Хенертен дээрден кедергей күштүг шуурганның шимээнинге дөмей ыыт дыңналгаш, оларның турган бажыңын дола берген. 3Оларга оттуг дылдарга дөмей бир-ле чүве көзүлген соонда, ол дылдар аңгыланза-ла, кижи бүрүзүнүң кырынга чаңгыстап турупкан. 4Олар шупту Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, Ооң хайырлаан күжү-биле өске дылдарга чугаалап эгелээннер. 5Иерусалимге ол өйде делегейниң чер-булуң бүрүзүнден чыглып келгилээн Бурганга мөгеер иудейлер база турган. 6Шимээн дыңнааш, хөй чон чыглып келген. Улус аймап-хөлзей берген, чүге дээрге кижи бүрүзү дыңнаарга, элчиннер ооң төрээн дылында чугаалап турар болган. 7Кайгаанындан аайын тыппайн, олар аразында чугаалажы берген: «Бо чугаалап турар улус дөгерези Галилеядан эвес чүве бе? 8Бистиң кижи бүрүзү-биле олар ооң төрээн дылынга чугаалашкан кылдыр канчап дыңнап турар апардывыс? 9Бистиң аравыста парфяннар, мидийлер, эламиттер, Месопотамияның, Иудея биле Каппадокияның, Понт биле ·Асияның, 10Фригия биле Памфилияның база Египеттиң чурттакчылары, Ливияның Киринея хоорай чоогунда девискээриниң улузу, Римден келгеннер, 11иудейлер-даа, ·прозелиттер-даа, Криттиң чурттакчылары болгаш арабтар бар-дыр. Бис шуптувус олардан Бурганның өндүр улуг ажыл-херээниң дугайында төрээн дылдарывыска дыңнап турар-дыр бис!» 12Олар элдепсингенинден болгаш аймаараанындан: «Бо чүү болду?» – деп удур-дедир айтыржып турганнар. 13А чамдык улус: «Олар арага ижип алгаш, эзирип калганнар-дыр» – деп кочулаан. 14Пётр өске он бир элчин-биле кады туруп келгеш, чонга чугаа кылып, дыңзыдыр мынча дээн: «Иудейлер база Иерусалимниң бүгү чурттакчылары! Бо бүгү чүү чүвел дээрзин тайылбырлап берейн. Мени кичээнгейлиг дыңнап көрүңер. 15Бо улус, силерниң бодап турарыңар дег, эзирик эвес улус-тур, ам хүн үнгенден бээр чүгле үшкү шак ышкажыл. 16Бо дээрге харын Иоил медээчиниң мынча дээн чүвези ол боор: 17„Бурган чугаалаан:Сөөлгү хүннерде Бодумнуң Сүлдем-биле бүгү улусту бүргей аптар мен.Силерниң оглу-кызыңар өттүр билип медеглеп эгелээр,аныяк оолдарыңар онзагай көстүүшкүннер көөр,а кырганнар өттүр билген дүштер дүжээр. 18Мен ол хүннерде эр, кыс чалчаларымны безин Бодумнуң Сүлдем-биле бүргей аптар мен,оон олар өттүр билип медеглей бээр. 19Өрү дээрге база куду черге кайгамчык бадыткал демдектери –хан, от болгаш дүргектелген ышты көргүзер мен. 20Дээрги-Чаяакчының өндүр улуг болгаш бүгү улуска илдең шииткел хүнү кээр бетинде,хүн дүмбей караңгы бооп, ай хан өңнүг бооп хуула бээр. 21Ынчан Дээрги-Чаяакчының адын кыйгырган кижи бүрүзү камгалал алыр“. 22Израиль чон, мээң чугаам дыңна: Назарет чурттуг Иисус дээрге Ону дамчыштыр кылган күчү-күштүг херектери-биле, кайгамчык чүүлдери-биле база бадыткал демдектери-биле „Мээң шилип алган Кижим-дир“ деп Бурганның шынзытканы Кижи ол турган. Ол бүгү силерниң араңарга болган болгаш, ону боттарыңар билир силер. 23Иисусту силерниң холуңарга Бурганның бодап алганы-биле база баш удур көрүп кааны-биле хүлээдип бээрге, Ону бачыттыг улустуң холу-биле ·белдир-ыяшка хере шаап өлүрдүңер. 24Ынчалза-даа Бурган Ону катап диргискеш, өлүмнүң туттуруундан хостап кагды, чүге дээрге өлүм Аңаа күш четпес болган-дыр. 25·Давид Христостуң адындан мынча дээн:„Дээрги-Чаяакчыдан үргүлчү карак салбайн чордум.Ол мээң-биле-дир, ынчангаш тендиш дивес мен. 26Ынчангаш мээң чүрээм өөрүп-байырлаан,мээң дылым Сени кезээде мактап, өөрээн базамээң мага-бодум үргүлчү идегел-биле амыдыраар. 27Сен мээң амы-тынымны өлүглер оранынга кагбас сен,Сеңээ бердинген чалчаңның ирип каарын болдурбас-ла болгай сен! 28Сен меңээ амыдыралче орукту айтып бердиң,Сен мээң-биле кады турар болгаш, мени өөрүшкү-биле бүргээр сен!“ 29Ха-дуңма! Улуг өгбевис Давидке хамаарыштыр ол өлген база ону хөөржүткен дээрзин бүзүрелдии-биле чугаалап болур мен. Ооң чевээ бөгүнге чедир бисте бар-дыр. 30Давид боду өттүр билип медеглээр чаяанныг болгаш, „Дүжүлгеңге үре-салгалыңның бирээзин олуртур мен“ деп Бурганның аңаа даңгыраглап аазаанын билир турган. 31Ол Христостуң катап дирлирин база баш бурунгаар чугаалап турган: „Ол өлүглер оранынга артпаан, Ооң мага-боду чевегге иривээн“. 32Бурган Иисусту катап диргискен, а бис шупту ооң херечилери болдувус! 33Бурган Ону Бодунуң оң талазынче өрү көдүрүп алган, Иисус аазаан Ыдыктыг Сүлдени Адазындан алгаш, ам көрүп база дыңнап турарыңар чүвени силерже сиңниктир бүргээни ол-дур. 34- 35Давид боду дээрже өрү көдүртпээн, ынчалза-даа ол:„Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге:‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда,Мээң оң таламга олур’ – дээн“ – деп чугаалаан. 36Ынчангаш Бурган Иисусту Дээрги база Христос кылдыр шилээнин билип ал, израиль чон! А силер Ону хере шаап турган-дыр силер». 37Улус ону дыңнааш, сагыжы ыстап аарып, Пётрдан болгаш өске элчиннерден айтырганнар: «Ха-дуңма, бис ам чүнү кылыылы?» 38Пётр мынча деп харыылаан: «Бачыттарыңар миннип, Бурганче эглиңер. Силерниң кижи бүрүзү Иисус Христостуң ады-биле ·сугга суктуруп, бачыттары дээш, өршээлден алзын, оон Ыдыктыг Сүлдени белек кылдыр алыр силер. 39Ол бүгүнү силерге, үре-салгалыңарга, силерден ырак турар бүгү өске чоннарга, бистиң Бурганывыс Дээрги-Чаяакчының кый дээри бүгү улуска аазаан турган болгай». 40Пётр өске-даа хөй сөстер-биле оларны сагындырып, ээрежип дилээн: «Бо самыыраан салгалдың бузут-багындан адырлып, камгалалды хүлээп ап көрүңер!» 41Ооң суртаалын хүлээп алган бүгү улус ·сугга суктурган. Ол хүн бүзүрээннерниң санынга 3000 хире кижи немешкен. 42Бүгү бүзүрээннер элчиннерден өөрениринге, аралажып чыглырынга, эп-сеткилдиң чемин үлежип чииринге болгаш мөргүүрүнге идепкейлиг киржип келгеннер. 43Кижи бүрүзү Бурганны хүндүлээн коргуушкунга алзыпкан, а элчиннер хөй кайгамчык демдектерни кылып турган. 44Бүзүрээннер дөгере кады турган, а оларның бүгү чүвези ниити турган. 45Олар боттарының ээлел черлерин болгаш эт-хөреңгизин саткаш, бүгү чединмес улузунга үлеп бергеннер. 46Хүн бүрүде олар Бурганның өргээзинге кады чыглып кээп, а оон бажыңнарынга өөрүшкү болгаш ак сагыш-биле эп-сеткилдиң чемин үлежип чип, 47Бурганны алгап-мактап турганнар. Бүгү чон оларны чүүлзүнүп турган, а Дээрги-Чаяакчы оларның санынга камгалал алганнарны хүннүң-не немеп турган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\