Ажыл-чорудулга 3

1Бир-ле катап Пётр биле Иоанн мөргүл шагында (хүн үнгенден бээр тоску шакта) Бурганның өргээзинче мөргүүр дээш бар чытканнар. 2Төрүмелинден бертик-межел бир кижи турган чүве-дир. Ону улус хүннүң-не көдүрүп эккелгеш, Бурганның өргээзиниң Кайгамчык каас деп адаар хаалгазының чанынга олуртуп каарга, ол Бурганның өргээзинче кирген улустан хайырлал диленир турган. 3Кирер эжик аксынга Пётр биле Иоанны көрүп кааш, демги кижи олардан база дилени берген. 4Пётр биле Иоанн олче топтап көргеш: «Бисче көрем» – дээннер. 5Бертик-межел кижи олардан кандыг-бир чүве алырын кордап, топтап көрген. 6Пётр ынчан: «Менде мөңгүн-даа, алдын-даа чок-тур, ынчалза-даа менде бар чүвени сеңээ берейн: Назарет чурттуг Иисус Христостуң адының күжү-биле туруп, кылашта!» – дээн. 7Пётр ооң оң холундан туткаш, тургузуп кээри билек, бертик кижиниң таваңгайлары, дискектери күш кире берген. 8Ол бут кырынга тура халааш, кылаштап эгелээн. Оон шурагылай аарак кылаштап база Бурганны алдаржыдып, олар-биле кады Бурганның өргээзинге кирип келген. 9Хамык улус ооң Бурганны алгап-мактап, кылаштап турарын көрүп каан. 10Бурганның өргээзиниң Кайгамчык каас хаалгазының чанынга хайырлал диленип олурган кижини олар танып кааннар. Ооң-биле болган чүүл улусту элдепсиндирип, кайгадыпкан. 11Экирээн кижи Пётр биле Иоанндан салдынар ужур чок болган, а кайгап-хараан хамык улус Соломоннуң серизи дээр черге оларны үглеп келген. 12Ону көргеш, Пётр мынча дээн: «Израиль чон! Чүге ол чүүл дээш, кайгап тур силер? Бис бо кижи кылаштай бээр кылдыр бодувустуң күжүвүс-биле база Бурганга бердингенивис-биле кылыпкан чүве дег, чүге бисче ынчаар кайгап тур силер? 13Бистиң ада-өгбевистиң: Авраам, Исаак болгаш Иаковтуң Бурганы Бодунуң Чалчазы Иисусту ынчалдыр алдаржыткан-дыр. А силер Иисусту рим эрге-чагыргага хүлээдипкеш, Ону хостаар деп турган ·Пилаттың мурнунга Оон ойталаан силер. 14Ыдыктыг, чөптүг-шынныг Кижиден ойталааш, өлүрүкчүнү силерге хостап бээрин дилээн силер. 15Амыдыралдың Үнер дөзүн өлүрген силер! Ынчалза-даа Бурган Ону өлүглер аразындан катап диргизип каан, а бис ооң херечилери бис. 16Бо кижини Иисустуң ады быжыктырган-дыр, чүге дээрге Ооң адының күжүнге бүзүрээн-дир бис. Көрүп турарыңар база билириңер бо кижини Иисуска бүзүрел шуптуңарның мурнунга бүрүнү-биле экиртип кагды. 17Ынчаарга, ха-дуңма, силер-даа, силерниң баштыңчыларыңар-даа чүве билбезинден ынчаар кылганын билир мен. 18Бурган Бодунуң медээчилериниң аксы-биле Христостуң хилинчек көөрүн баш бурунгаар медеглээш, бүгү чүвени ынчалдыр боттандырды-даа. 19Силерниң бачыттарыңар өршээттинзин дээш, ооңарны миннип, Бурганче эглиңер! 20Дээрги-Чаяакчы ынчан силерге чаартыныышкынның үезин хайырлаар база Христос кылдыр шилип бергени Иисусту чорудуп бээр. 21Бодунуң ыдыктыг медээчилерин дамчыштыр Бурганның үе-дүпте-ле баш бурунгаар медеглээни дег, бүгү чүвени катап тургузар үе келгижеге чедир, Иисус дээрлерге артар ужурлуг. 22Моисей мынча дээн болгай: „Бурганыңар Дээрги-Чаяакчы бодуңарның-на ха-дуңмаңар аразындан үнген мен ышкаш Медээчини силерге чорудуп бээр. Ол силерге чүнү-даа чугаалаар болза, тооп дыңнаар ужурлуг силер. 23Ол Медээчини тооп дыңнавас кижи бүрүзүн чонунуң аразынга амылыг арттырбайн узуткап каар“. 24Самуилден эгелээш, бүгү медээчилер бо хүннерни баш бурунгаар медеглеп турган. 25А силер – Бурганның ада-өгбеңер-биле чарган чагыг-керээзиниң база медээчилерниң салгакчылары силер. Бурган ынчан ·Авраамга мынча дээн болгай: „Сээң үре-салгалың дамчыштыр чер-делегейниң бүгү аймак-чоннары ачы-буян алыр“. 26Бурган Бодунуң ынак Чалчазын катап диргискеш, Ол силерге ачы-буянын хайырлап, шуптуңарны бачыттыг оруктарындан чайлатсын дээш, Ону хамыктың мурнунда силерже чоруткан-дыр».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\