Ажыл-чорудулга 4

1Пётр биле Иоанн чонга суртаалдап турда, оларга Бурганның бараалгакчылары, Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргазы болгаш ·саддукейлер чедип келген. 2Олар Пётр биле Иоанның чонну өөреткени дээш база Иисустуң ачызында өлүглер аразындан катап дирлип болурун суртаалдааны дээш хорадап турганнар. 3Олар элчиннерни тудуп хоругдааш, кежээ дүжүп, орайтаан боорга, эртенге дээр кара-бажыңнап кааннар. 4Ынчалза-даа суртаал дыңнааннарның хөйү Христоска бүзүрей берген, а бүзүрээн улустуң саны 5000 чоокшулап турган. 5Даартазында хүндүс иудейлер даргалары, ·баштыңнар болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Иерусалимге чыглып келген. 6Бурганның дээди бараалгакчызы Анна, а ол ышкаш Каиафа, Иоанн, Александр база дээди бараалгакчының төрел бөлүүнүң өске-даа кежигүннери аңаа турганнар. 7Олар Пётр биле Иоанны боттарының мурнунга тургускаш, байысаап эгелээннер: «Кандыг күш-биле база кымның өмүнээзинден бо бүгүнү кылган силер?» 8Пётр ынчан, Ыдыктыг Сүлдеге бүргеткеш, мынча деп харыылаан: «Улус-чоннуң даргалары болгаш ·баштыңнар! 9Бертик кижиге көргүскен буянывыс дээш, бөгүн бистен харыы негеп, ону канчаар экирткенивисти айтырып турар болзуңарза, 10силер бүгүде база бүгү израиль чон билип алзын: силерниң хере шаап кааныңар, Бурганның өлүглер аразындан катап диргискени Назарет чурттуг Иисус Христостуң ады-биле ол кижи мурнуңарда каң-кадык турар-дыр! 11Иисус дээрге тудугжулар силерниң херекчок дээш, октапканыңар, ынчалза-даа эң чугула апарган даш-тыр. 12Камгалал чүгле Оон кээр, бистиң ооң ачызында камгалал алырывыс дээш, кижи амытанга берип каан өске ат чырык черде чок». 13Пётр биле Иоанның дидимин көргеш, ·дээди иудей Чөвүлелдиң кежигүннери кайгай берген, чүге дээрге ол ийи кижи эртем-билиг чок, бөдүүн улус дээрзин эскергеннер чүве-дир. А оон Пётр биле Иоанның Иисус-биле кады турганын билип алганнар. 14Экирээн кижи элчиннер чанында турар боорга, олар удур чугаалаптар чүве тыппаан. 15Эрге-чагырга төлээлери ынчан Пётр биле Иоаннга Чөвүлел чыылган черден үнерин дужаагаш, аразында мынча деп сүмелешкеннер: 16«Бо улусту канчаар бис? Оларның кайгамчык чүүл кылганын Иерусалимниң бүгү чурттакчылары билир болгай, а бис ону меге деп шыдавас-тыр бис. 17Ынчаарга ол дугайында медээ чонга улам нептеревезин дээш, оларга Иисустуң адындан кымны-даа болза өөредирин хоруп каалы». 18Олар элчиннерни катап кыйгырткаш, кандыг-даа таварылгада Иисустуң ады-биле өөретпезин база Ооң өмүнээзинден чугаалавазын дужааганнар. 19Ынчалза-даа Пётр биле Иоанн: «Бодап көрүңер даан, Бурганга эвес, силерге чагыртырын Ол чүүлзүнер бе? 20Бис көрген болгаш дыңнаан чүвевис дугайында ыыттавайн барып шыдавас бис» – деп харыылааннар. 21Иудей даргалар оларны база катап котпактааш, хостап салыпканнар, а кеземче онаар аайын тыппааннар, чүге дээрге бүгү чон болган чүүл дээш Бурганны алдаржыдып турган. 22Кайгамчыктыы-биле экирээн кижиниң хары дөртен ажа берген турган чүве-дир. 23Пётр биле Иоанны салыптарга, олар боттарының эш-өөрүнге баргаш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ·баштыңнарның оларга чугаалаан бүгү чүвезин дамчыдып бергеннер. 24Бүзүрээннер ону дыңнааш, шупту чаңгыс аай Бурганга ыыткыр мөргүп, мынча дээннер: «Чагырыкчывыс! Сен дээрни, черни, далайны болгаш өртемчейде бар бүгү чүвени чаяаган сен! 25Сен шагда-ла Ыдыктыг Сүлдең дамчыштыр бистиң өгбевис, Сээң чалчаң ·Давидтиң аксы-биле мынча дээн сен:„Чоннар чүге килеңнеп хөлзеп турарыл,аймактар чүге хоозун чүүлдер бодап турарыл? 26Чер-делегейниң хааннары тура халчып, чагырыкчылар демнежип,Дээрги-Чаяакчыга база Ооң шилип алганы Христоска удуртулчуп үнер деп барган-дыр“. 27Сээң шилип алган Ыдыктыг Чалчаң Иисуска удур Иерусалимге Ирод биле ·Понтий Пилат өске чоннар улузу болгаш иудейлер-биле кады чогум-на ынчалдыр сүлчээ кылып, бөлүглежип турган болгай. 28Олар чыылгаш, Сээң күзел-сорууң болгаш эрге-чагыргаңның баш бурунгаар айыткан чүвезин боттандырган-дыр. 29Дээрги-Чаяакчы, а ам оларның биске кыжанып турарын көрүп көрем. Сээң медээңни коргуш чок суртаалдаар күштү чалчаларың биске хайырлам. 30Аарыг кижилерни экиртип, Бодуңнуң күжүңнү көргүзем, Сээң ыдыктыг Чалчаң Иисустуң ады-биле кайгамчык демдектерден кылып көрем!» 31Бүзүрээн улус мөргүп доозуптары билек, оларның чыылган чери сириңейни берген, а олар шупту Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттиргеш, Бурганның медээзин дидими-биле медеглей бергеннер. 32Бүзүрээн улустуң сагыш-сеткил болгаш угаан-бодалы чаңгыс аай апарган. Оларның кайызы-даа бодунуң эт-хөреңгизин «Чүгле бодумнуу-дур» дивээн, харын оларда бар бүгү чүве ниити болуп турган. 33Элчиннер Дээрги Иисустуң катап дирилгенин аажок күштүг херечилеп-ле турганнар, а Бурганның ачы-буяны оларның шуптузунда элбээ-биле бар болган. 34Оларның аразынга чединмес кижилер турбаан, чүге дээрге ээлел черлиг азы бажыңныг улус өйлеп-өйлеп оозун садыпкаш, акшазын 35элчиннерниң бүрүн эргезинге хүлээдип берип турган. Ол акшаны кижи бүрүзүнге ооң хереглелин ёзугаар үлеп бээр турган. 36Чижек кылдыр элчиннерниң Варнава (ол ат «Деткикчи» дээн уткалыг) деп адаары, Кипр чурттуг Иосиф дээр ·левит кижи 37бодунуң эдилээн шөлүн садыпкаш, акшазын элчиннерге эккеп берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\